reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Sorkwity

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póż.zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.668.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.546.874,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.121.789,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.040.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.798.763,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.242.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.203.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.215.694,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 627 900,00 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 600.000,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 27 900,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 627.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000,00 zł ;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 814.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 814.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 252.676,65 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 252.676,65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) Samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.905.500,00 zł, wydatki - 1.832.000,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 205.000,00 zł; wydatki - 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2014 w wysokości 0,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2014 w wysokości 0,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 20.000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 43.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe .

- 37.000,00zł na dofinansowanie 20% udziału własnego na stypendia dla uczniów.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Wójta :

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych Bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/275/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/275/2013
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama