| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr 20/2014 Wójta Gminy Godkowo

z dnia 17 marca 2014r.

Informacja wykonania budżetu gminy za 2013 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r. Budżet gminy uchwalony został dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy Godkowo w następujących wielkościach: - dochody: 9.851.256 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 9.569.256 zł dochody majątkowe w wysokości 282.000 zł - wydatki: 9.711.256 zł z tego : wydatki bieżące w wysokości 9.137.835zł wydatki majątkowe w wysokości 573.421zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 91.604 zł. - nadwyżka: 140.000zł - rozchody : 140.000zł W okresie sprawozdawczym dokonano szesnastu zmian budżetu, w tym siedem zmian dokonał Wójt Gminy i dziewięć zmian dokonała Rada Gminy. W wyniku dokonywanych zmian budżet gminy, na koniec 2013 roku przedstawiał się następująco: - dochody: 11.188.165,23zł w tym: dochody bieżące w wysokości 10.686.849,23 zł dochody majątkowe w wysokości 501.316 zł - wydatki: 11.048.165,23zł w tym: wydatki bieżące w wysokości: 10.339.403,23zł z tego kwota 3.880.466,59zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe w kwocie 708.762 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 127.516 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększył się o 1.336.909,23 zł, tj. o 11,35% . DOCHODY BUDŻETU: Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 11.188.165,23zł i został wykonany w kwocie 11.223.628,52zł tj. w 100,32% w tym dochody majątkowe na plan 501.316 zł zostały wykonane w wysokości 510.949,13 zł tj. 101,92 %. Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2013 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" Dochody wykonano w 100%. Plan 350.609,98zł wykonano 350.609,98zł. Kwota ta stanowi dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 020 ,,LEŚNICTWO" Dochody wykonano w 111,01%. Plan 7.000zł, wykonano w kwocie 7.770,41zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie. Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" Dochody wykonano w 100%. Plan 100.000zł wykonano w kwocie 100.000zł. W tym dziale otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie wykonania zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nawty - Skowrony IV etap". Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA" Dochody wykonano w 102,53%. Plan 480.316zł wykonanie 492.472,70zł. Są to dochody z tytułu: • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.176,90zł; • dochody z najmu lokali 72.879,14zł; • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 286.249,13zł; • dochody ze sprzedaży składników majątkowych 124.700zł; • pozostałe odsetki -1.467,53zł. Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA" Dochody wykonano w 110,54%. Plan 222.720zł wykonano 246.202,80zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 20.140 zł). Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy z różnych opłat, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, darowizny, refundacja z PUP Elbląg w kwocie 154.689,81zł i inne. Dział 751 " URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" Dochody wykonano w 62,04%. Plan 3.711zł wykonanie 2.302,16zł ( dotacje celowe na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy). Dział 756 ,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM" Na plan 2.967.195 zł wykonano w kwocie 2.975.126,74zł, tj. 100,27%. Z tego: 1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: • podatek od nieruchomości: na plan 640.000zł, wykonanie 701.192zł; 109,56%, • podatek rolny: na plan 330.000 zł, wykonanie 307.609,90zł, 93,22%, • podatek leśny: na plan 91.000 zł, wykonanie 97.159zł; 106,77%, • podatek od środków transportowych: na plan 6.200zł, wykonanie 5.359 zł ; 86,44%, • podatek od działalności gospodarczej na plan 300zł, wykonanie 390zł; 130% • odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 20.000zł, wykonanie 2.079,01zł; tj. 10,40%. 2. wpływy z podatków od osób fizycznych: • podatek od nieruchomości: na plan 210.000zł, wykonanie 270.390,19zł; 128,76%, • podatek rolny: na plan 945.418zł, wykonanie 900.223,22zł; 95,22%, • podatek leśny: na plan 5.000zł, wykonanie 5.695,82zł; 113,92%, • podatek od środków transportowych: na plan 5.000zł, wykonanie 7.984,20zł; 159,68%, • podatek od spadków i darowizn: na plan 1.250 zł, wykonanie 2.172zł; 173,76%, • podatek od posiadania psa: na plan 800zł wykonanie 795zł; 99,37% • wpływy z opłaty targowej: na plan 1.000zł, wykonanie 50zł; 5% • podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 30.000zł, wykonanie 32.720,50; 109,07% • odsetki od nieterminowych wpłat: na plan10.000zł, wykonanie 16.715,03zł; 167,15%. Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 11.789zł, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 44.765,54zł, wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 50.565,51zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 2.000zł wykonanie 4.371,82 zł tj.218,59% oraz podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 532.524zł, wykonanie 513.100 zł; 96,35%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości w podatkach stanowią kwotę 242.011,71 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA'' Dochody w tym dziale wykonano w 100,37%. Plan 4.019.835zł, wykonanie 4.034.700,61zł. Są to: • część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.330.697zł, wykonanie 2.330.697zł; 100,00%, • część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.649.349zł, wykonanie 1.649.349zł, 100,00%. • odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat O/N - plan 20.000zł, wykonanie 20.694,61zł, 103,47%, • zwrot części podatku VAT za lata 2009-2011 plan 19.789 zł, wykonanie 33.960 zł - 171,61%. Dział 801 ,,OŚWIATA I WYCHOWANIE'' Dochody wykonano w 100,70%. Plan 23.290 zł wykonanie 23.453,01. Plan 520zł wykonanie 683,01zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie. W tym dziale znajduje się również dotacja otrzymana na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Plan 22.770 zł wykonanie 22.770 zł; 100 %. Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA" Dochody wykonano w 99,48 % Plan 2.705.066zł wykonanie 2.691.109,53zł. Są to przede wszystkim dotacje w łącznej kwocie 2.666.764,62 zł. Poza tym są to wpływy z usług w kwocie 2.258,61 zł, dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 3.622,08 zł, oraz dochody z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne w kwocie 17.000,76zł i dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 5% wynagrodzenia z podatku dochodowego za terminowe przekazywanie. Dział 853 " POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" Dochody wykonano w 98,81 %. Plan 127.576zł wykonanie 126.060,20zł. Są to środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godkowie pn. ,,Czas na aktywność w Gminie Godkowo''. Dział 854 ''EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA'' Dochody wykonano w 99,65 %. Plan 152.382,10zł wykonanie 152.382,10zł. Są to odsetki dopisane do rachunków bankowych szkół oraz dotacja na stypendia szkolne i wyprawki dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 152.877zł. Dział 900 ''GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA'' Dochody wykonano w 76,75%. Plan 27.934,25zł wykonanie 21.438,28zł.W tym dziale jest dotacja otrzymana na usuwanie azbestu na terenie gminy Godkowo w wysokości 15.244,11 zł. Pozostałe dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski za ochronę środowiska i opłaty produktowej w kwocie 3.504,03 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.690,14zł - wpłaty wniesione przez osoby fizyczne korzystające z dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Stan należności gminy z tytułu zaległości na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi narastająco 347.000,02zł, z tego: - 52,41zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, - 12.690,94zł z dzierżawy mienia komunalnego oraz umów o podobnym charakterze, 334.256,67zł zaległości podatkowe w tym: - 7.695zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych, - 61.282zł - podatek rolny od osób prawnych, - 38.156,68zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, - 134.003,88zł - podatek rolny od osób fizycznych, - 686,15zł - podatek leśny od osób fizycznych, - 188zł - podatek od czynności cywilno-prawnych - 39.446,96zł - zabezpieczenia hipoteczne osoby fizyczne, - 52.798zł - odsetki zabezpieczone hipotecznie osoby fizyczne. WYDATKI BUDŻETU: Plan wydatków, po zmianach wyniósł 11.048.165,23zł i został wykonany w kwocie 10.370.676,16zł, co stanowi 93,87 % uchwalonego planu. Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych wydatków w pełnej szczegółowości pokazuje załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wykonanych wydatkach ogółem w 2013 r.: • wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.796.450,43zł, tj. 94,75 % wydatków ogółem, • wydatki majątkowe w kwocie 574.225,73zł tj. 5,53 % wydatków ogółem w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 470.484,73 zł. W wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan 3.880.466,59 zł wykonanie 3.820.595,97zł tj. 98,46%, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły plan 2.770.401,64zł wykonanie 2.337.971,13zł. Kwoty wydatków przedstawiały się w następujący sposób: Dział 010 ,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" Wydatki zostały wykonane w 98,12 %. Plan wydatków 386.609,98zł wykonano w kwocie 379.346,04zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: kwota 5.221,94zł została wydatkowana na melioracje wodne na terenie gminy, kwotę 23.514,12zł przekazano na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwotę 350.609,98zł, która została wydatkowana na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 400 ,,WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ" Wydatki wykonano w 0,29%. Plan wydatków 87.500 zł wykonano w kwocie 250zł. Kwota ta została zapłacona wykonawcy na dokumentację techniczną wodociągu w miejscowości Olkowo. Dział 600 ,,TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" Wydatki wykonano w 89,79%. Plan 611.528zł wykonano w kwocie 549.083,58zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: kwotę 35.000 przekazano w formie dotacji dla powiatu na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie kosztów na remont chodnika w miejscowości Osiek w ciągu drogi powiatowej Burdajny - Osiek. Zadanie realizowane wspólnie z powiatem elbląskim. Kwota 513.342,55zł została wydatkowana na drogi publiczne gminne. Zakupy bieżące na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy stanowiły kwotę 741,03 zł. Dział 700 ,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA" Wydatki wykonano w 62,31 %. Plan 72.490zł wykonano w kwocie 45.167,09zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Łępno oraz bieżące remonty mieszkań gminnych a także zapłata za wykonane decyzje lokalizacyjne. Dział 710 ,,DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" Wydatki wykonano w 47,92%. Plan 78.000zł wykonano w kwocie 37.380,06zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki na: opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na wycenę mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży. Dział 750 ,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA" Wydatki zostały wykonane w 94,11%. Plan 1.821.097zł wykonanie w kwocie 1.713.759,59zł. W dziale tym znajduje się utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego między innymi: wydatkowana kwota 67.765,63zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 20.140 zł. Pozostałą część wydatków w kwocie 47.625,63 zł stanowiły koszty własne gminy. Kwota 60.983,72zł została wydatkowana na Radę Gminy. Kwota 1.206.694,75 zł została wydatkowana na utrzymanie Urzędu Gminy. Kwotę 378.315,49zł wydatkowano na pozostałą działalność. Kwota 252.881,23zł to koszt zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych z czego kwota 154.689,61 zł została zwrócona przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota 98.191,62 zł stanowiła koszty własne gminy. Dział 751 ,,URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" Wydatki zostały wykonane w 62,04 %. Plan 3.711zł wykonano w kwocie 2.302,16zł. W dziale tym wykonano wydatki na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 100%. Dział 754 ,,BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA" Wydatki zostały wykonane w 66,67%. Plan 161.220zł wydatkowano w kwocie 107.478,90zł. W dziale tym wydatkowano między innymi: przekazano środki na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Godkowie, oraz dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Elblągu. Pozostałe koszty w tym dziale zostały przeznaczone między innymi na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Dział 757 ,,OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" Wydatki zostały wykonane w 79,85%. Plan 30.000 zł wydatkowano w kwocie 23.956,09 zł. W dziale tym zostały zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w miejscowości Godkowo w roku 2010. Dział 758 ,,RÓŻNE ROZLICZENIA" Wydatki wykonano w 27,75%. Plan 43.441zł wydatkowano kwotę 12.056,44zł. W dziale tym zostały poniesione wydatki między innymi na: prowizje bankowe w kwocie oraz składki członkowskie: Łączy nas Kanał Elbląski i Związek Gmin Czyste Środowisko w Ostródzie. Dział 801 ,, OŚWIATA I WYCHOWANIE" Wydatki wykonano w 98,65%. Plan 3.061.680zł wydatkowano kwotę 3.020.235,76zł. Na szkoły podstawowe w Bielicy i w Godkowie wydatkowano kwotę 1.684.459,53zł oraz kwotę 202.199,64 wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach na które otrzymano dotację w wysokości 22.770 zł. Kwota 857.463,81 zł została wydatkowana na utrzymanie Gimnazjum w Dobrym. Kwota 179.782,76 zł została wydatkowana na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2013 została wydatkowana kwota 9.610,70 zł w szkołach podstawowych i gimnazjum. Kwota 7.524,32 zł została zapłacona przez szkoły podstawowe i gimnazjum na dowóz uczniów na organizowane zawody sportowe. W dziale tym przekazano kwotę 79.195zł jako dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielicy. Dział 851 ,,OCHRONA ZDROWIA" Wydatki wykonano w 69,20%. Plan 61.303zł wydatkowano kwotę 42.424,53zł. W dziale tym planowane były wydatki na zwalczanie narkomani na plan 600zł nie wydatkowano. W dziale tym zostały wykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na utrzymania Ośrodka Zdrowia w Godkowie. Dział 852 ,,POMOC SPOŁECZNA" Wydatki wykonano w 99,72 %. Plan 3.265.743zł wydatkowano w kwocie 3.256.557,05zł. W dziale tym wydatkowano środki między innymi na : świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.809.789,74 zł które zostały sfinansowane w 100 % z budżetu państwa. Kwotę 23.560,20 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz przez osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, które zostały pokryte w 100 % z budżetu państwa. Pozostała działalność w tym dziale wyniosła kwotę 67.910,12 zł, która została pokryta w 100 % z budżetu państwa. Na domy pomocy społecznej w roku 2013 przekazano kwotę 219.742,89zł, która została pokryta w 100 % ze środków własnych gminy. Na zasiłki i pomoc w naturze GOPS wydatkował kwotę 633.937,62zł z tego kwota 569.102,16zł to kwota otrzymanej dotacji. Kwota 64.835,46zł została dołożona ze środków własnych. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 32.626,48zł i jest to kwota na którą gmina nie otrzymuje żadnej dotacji. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie w roku 2013 została wydatkowana kwota 269.772,93zł w tym otrzymana dotacja stanowiła kwotę 85.081zł. Kwota 184.691,93zł stanowiła koszty własne. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały pokryte w 100% ze środków gminy i stanowiły kwotę 4.929zł.Ogółem koszty własne gminy wyniosły 506.625,76zł. Dział 853 ,,POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" Wydatki wykonano w 98,74%. Plan 142.482zł wydatkowano w kwocie 140.687,17zł.. Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu PN,, Czas na aktywność w Gminie Godkowo". Szczegółowe wydatki zostały opisane przez jednostkę i dołączone do wykonania budżetu za 2013 rok. Dział 854 ,,EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" Wydatki wykonano w 95,88%. Plan 323.468zł wykonano w kwocie 310.137,43zł. W dziale tym koszty zostały poniesione między innymi na utrzymanie świetlic szkolnych w łącznej kwocie 122.202,43zł. Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w kwocie 187.935 zł z tego 142.348zł stanowiła dotacja na ten cel. Dział 900 ,,GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" Wydatki wykonano w 72,62%. Plan 478.099,25zł wydatkowano w kwocie 347.194,62zł. Kwotę 24.085,13zł wydatkowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Kwota 17.934,25zł została wydatkowana na gospodarkę odpadami oraz kwotę 18.171,34 zł na oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni w kwocie 9.581,84 zł. Do Zakładu Usług Komunalnych przekazano kwotę 50.000zł wymianę wodociągu w miejscowości Ząbrowiec. Koszty oświetlenia ulicznego wraz z konserwacja w roku 2013 stanowiły kwotę 193.578,73 zł. Na pozostałą działalność w tym dziale wydatkowano kwotę 32.381,76 zł między innymi na utrzymanie psów w schronisku a także na zakupy paliwa i napraw bieżących wykaszarek i kosiarek będących na wyposażeniu gminy oraz pił spalinowych oraz części do tych pił. Dział 921 ,,KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" Wydatki wykonano w 90,90%. Plan 308.228zł wykonano w kwocie 280.187,54zł. W dziale tym przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176.521,68zł oraz kwotę 103.665,86 zł stanowiły wydatki z poszczególnych miejscowości w ramach funduszu sołeckiego. Dział 926 ,,KULTURA FIZYCZNA I SPORT" Wydatki wykonano w 91,85 %. Plan 111.565zł wykonano w kwocie 102.472,11zł. W dziale tym przekazano dotację celową z budżetu dla Klubu Żuraw w kwocie 35.000zł. Pozostałe koszty to między innymi: zakup dwóch kontenerów na boisko sportowe w miejscowości Godkowo jako szatnie dla zawodników oraz pozostałe koszty z utrzymaniem boisk na terenie gminy. Szczegółowe wykonania wydatków w poszczególnych działach zostały opisane w załącznikach poszczególnych jednostek stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowane w roku 2013

Lp

Rozdz.

Nazwa zadania

Plan wydatków 31.12.2013r.

Wykonanie na 31.12.2013r.

% wyk. planu-

1.

40002

Dokumentacja na budowę wodociągu i doprowadzenie wody w m. Olkowo

55.000,00

250,00

0,45

2.

40002

Dokumentacja na doprowadzenie wody na kolonie w m. Osiek

18.500,00

0

0

3.

40002

Dokumentacja projektowa wodociągu kolonia Szymbory

14.000,00

0

0

4.

60014

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na remont chodnika w miejscowości Osiek

40.000,00

35.000,00

87,50

5.

60016

Przebudowa drogi gminnej Skowrony - Nawty ( IV etap)

280.000,00

278.610,39

99,50

6.

60016

Zakup zamiatarki na drogi

7.360,00

7.181,97

97,58

7.

60016

Dokumentacja na remont drogi w m. Piskajny

9.000,00

8.610,00

95,67

8.

60016

Dokumentacja na remont drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1162 N w Godkowie

43.000,00

41.199,16

95,81

9.

75412

Zakup pompy M8/8 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym

20.220,00

20.218,40

99,99

10.

75814

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek - Czyste Środowisko w Ostródzie

741,00

741,00

100

11.

90001

Dokumentacja na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Grądki

40.000,00

4.855,13

12,14

12.

90001

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

18.000,00

18.000,00

100

13.

90017

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Ząbrowiec

50.000,00

50.000,00

100

14.

92109

Wiata przy świetlicy wiejskiej w Bielicy

8.900,00

8.887,63

99,86

15.

92109

Remont świetlicy wiejskiej w Dobrym

8.900,00

13.799,00

100

16.

92109

Remont świetlicy wiejskiej w Burdajnach

13.799,00

6.583,00

99,73

17.

92109

Remont części dachu w świetlicy wiejskiej w Skowronach

27.026,00

25.786,56

95,41

18.

92109

Doposażenie placu zabaw w Grądkach

9.100,00

8.585,49

94,35

19.

92109

Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nawty

10.000,00

8.403,00

84,03

20.

92605

Zakup dwóch kontenerów na boisko gminne w Godkowie - szatnie

37.515,00

37.515,00

100

RAZEM:

708.762,00

574.225,73

81,02

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach w roku 2013

LP

NAZWA JEDNOSTKI

Plan po zmianach

Wykonanie 31.12.2013

W tym:

Wynagrodzenia i poch.

Odpisy na ZFŚS

Pozostałe wydatki

1.

Szkoła Podstawowa w Bielicy

821.222,00

794.246,31

607.433,30

32.530,50

154.282,51

2.

Szkoła Podstawowa w Godkowie

1.211.438,00

1.204.116,19

991.622,28

49.358,00

163.135,91

3.

Gimnazjum w Dobrym

908.691,00

891.522,93

685.570,16

42.594,00

163.358,77

4.

GOPS z tego:

1.505.260,00

1.495.984,16

216.692,45

5.475,00

1.273.816,71

wydatki projektowe

142.482,00

140.687,17

0,00

0

0

5.

Urząd Gminy z tego:

6.601.554,23

5.984.806,57

1.319.277,78

37.011

Wydatki inwestycyjne i majątkowe

708.762,00

574.225,73

0

0

0

OGÓŁEM WYDATKI

11.048.165,23

10.370.676,16

3.820.595,97

166.968,50

6.383.111,69

Wójt Gminy na bieżąco analizował wykonanie planu wydatków budżetu i czuwał, by nie przekroczono ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków lub pojawiały się wydatki nieprzewidziane, dokonywano zmian w uchwalonym planie. Okres całego roku 2013 zamknięto bez wymagalnych zobowiązań, tj. takich, których termin płatności minął. Ponadto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. gmina dokonała spłaty w wysokości 140.000zł pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich na oczyszczalnię i kanalizację ścieków w miejscowości Godkowo w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Rok 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 852.952,36zł. Trzeba szukać dodatkowych stałych źródeł i zdawać sobie sprawę, że Gminy już nie stać na zrzekanie się należnych jej dochodów zagwarantowanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tym bardziej, iż skutki liczone są do subwencji. Z kolei wydatki wykonano w 93,87%, czyli w kwocie 10.370.676,16zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję zajmują wydatki oświatowe, zaraz za nimi najwięcej wydano na pomoc społeczną.

Wójt Gminy


Janusz Ryszard Grzywalski


Załącznik Nr 1 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 10 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 11 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik Nr 12 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik Nr 13 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik13.doc

Załącznik Nr 14 do Informacji Nr 20/2014
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik14.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »