reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/434/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/37/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 39 poz. 620 z 2004 r. Nr 84 poz. 1525, Nr 87 poz. 1632 z 2010 r. Nr 6 poz. 106) oraz uchwała Nr XLIX/420/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskiej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr L/434/2010
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DRAWSKO POMORSKIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie, zwany dalej "Regulaminem", ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez:

1)prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów;

2)uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3)utrzymanie w należytym ładzie roślinności np.: poprzez regularne wykaszanie chwastów ruderalnych;

4)usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz budynków (np. gruzu, itp.);

5)utrzymanie w należytym porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku;

2. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

3. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez - w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej ilości szaletów przenośnych.

4. Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej, zobowiązany jest do:

1)zapewnienia wystarczającej ilości koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów;

2)opróżniania urządzeń, o których mowa w pkt 1, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3)sprzątania miejsca prowadzonej działalności oraz najbliższego otoczenia.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:

1)wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację;

2)prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;

3)utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia;

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o pojemności określonej w ust. 3, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy (przy częstotliwości wywozu raz na miesiąc):

1)mieszkańcy - 3,0 m3/osobę/miesiąc,

2)pralnie usługowe - 17,0 dm3/kg bielizny/dobę,

3)bary, restauracje, jadłodajnie - 3 m3/miejsce/miesiąc,

4)kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc,

5)sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc

6)pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,

7)apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

8)przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

9)zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

10)pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

11)zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

4. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1)kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

2)pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l,

3)pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury; wielkogabarytowych o pojemności od 1,5 m3 do 7,5 m3 ,

4)kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

5. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

6. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe,itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach o minimalnej pojemności 0,05m3 .

7. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uzgadnia sposób ich gromadzenia z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

8. Odpady komunalne wielkogabarytowe niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady niebezpieczne należy gromadzić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, z którym zawarto umowę o odbieraniu odpadów komunalnych.

9. Baterie należy gromadzić:

1)w specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych, sołectwach oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

2)w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;

10. Przeterminowane leki (z wyłączeniem leków cytostatycznych) należy traktować jako dpady komunalne.

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:

1)przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2)w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;

3)w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

12. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych, powstające w gospodarstwach domowych, niewymienione w §4 ust. 9-11, np. lampy fluorescencyjne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, farby i rozpuszczalniki itp., a wymienione w grupie 20 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), są odbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

13. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę o odbieranie odpadów komunalnych lub innym uprawnionym przedsiębiorcom, posiadającym decyzję na odbieranie tych odpadów. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

14. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być zlokalizowanew miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

15. Mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:

1)umieszczania w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych: odpadów zebranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych (określonych w ustawie o odpadach, m.in.: baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz produkcyjnych;

2)wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny;

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomosci oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.

§ 7. 1. Odpady zmieszane należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia termin ich odbioru z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

3. W przypadku placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

5. Odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych i odpadów zielonych powinno odbywać się na bieżąco, w zależności od potrzeb, w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

6. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy na drobne odpady powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

7. W przypadku znalezienia substancji w postaci niewybuchów, niewypałów i materiałów wybuchowych należy powiadomić Policję bądź Straż Miejską, a w zakresie pozostałych rodzajów substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludności oraz środowiska -Państwową Straż Pożarną.

8. Zabrania się spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów,terenów przemysłowych, baz transportowych, itp.. Dopuszcza się ich magazynowanie wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 9. 1. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Obowiązany jest także uzyskać poziomy odzysku odpadów wynikające z obowiązującego planu gospodarki odpadami.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania:

1)do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

2)do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 %;

3)do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % - przyjmując za podstawę obliczenia masę tych odpadów, wytworzoną w roku 1995, będą to następujące ilości:w mieście:

a) 115 kg/osobę/rok w roku 2010,

b) 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

c) 53 kg/osobę/rok w roku 2020, na wsi:

a) 38 kg/osobę/rok w roku 2010,

b) 25 kg/osobę/rok w roku 2013

c) 18 kg/osobę/rok w roku 2020. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

3. Odpady z remontów nadające się do odzysku należy przekazywać podmiotom prowadzącym odzysk.

§ 10. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnych.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 11. Gmina Drawsko Pomorskie zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:

1)kuchennych ulegających biodegradacji,

2)zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,

3)papieru i tektury nieopakowaniowych,

4)opakowań z papieru i tektury,

5)opakowań wielomateriałowych,

6)tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

7)opakowań z tworzyw sztucznych,

8)szkła nieopakowaniowego,

9)opakowań ze szkła,

10)drobnej frakcji popiołowej,

11)wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

12)budowlanych z remontów mieszkań i budynków,

13)niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach.

§ 12. Gmina Drawsko Pomorskie podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 13. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.

§ 15. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1)niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników;

2)posiadanie podczas wyprowadzania psa przyborów umożliwiających usunięcie nieczystości pozostawionych przez psa.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:

1)wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów -przewodników;

2)wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;

3)pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu;

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką, o której mowa w ust. 7.

6. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi.

7. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

8. Właściciele psów zobowiązani są do poinformowania organu rejestrującego psa o fakcie zmiany adresu, bądź pozbyciu się psa.

9. Dopuszcza się hodowlę gołębi pod następującymi warunkami:

1)posiadania odpowiednich obiektów budowlanych przeznaczonych do hodowli gołębi,

2)ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3)usytuowanie obiektów budowlanych o których mowa w pkt 1 jest dopuszczalne na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomośći,

4)gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą gołębi odpadów i nieczystości,

5)niepowodowania przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory i in..

Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Drawsko Pomorskie, wzdłuż ulic:

1)Sadowej,

2)Kłosy,

3)Okrzei,

4)Grottgera,

5)Mazurskiej,

6)Połczyńskiej,

7)Fałata.

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1)o zabudowie wielorodzinnej;

2)na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

3)na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 17. Do trzymania zwierząt gospodarskich stosuje się odpowiednio przepis § 16 ust. 9.

§ 18. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

§ 19. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez te zwierzęta.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. Wyznacza się teren całej Gminy Drawsko Pomorskie jako obszar obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości w okresie między 15 kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

1. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama