| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-22(7)/2012/3795/V/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła oraz terminu obowiązywania piątej taryfy dla ciepła "JAR - POL" J. i R. Buraczek Spółka Jawna z siedzibą w Zieleniewie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 22 maja 2012 r.

"JAR - POL" J. i R. Buraczek Spółka Jawna z siedzibą w Zieleniewie

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie, które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła oraz terminu obowiązywania piątej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-23(11)/2011/3795/V/EŻ z dnia 10 sierpnia 2011 r.

postanawiam

przedłużyć okres obowiązywania piątej taryfy dla ciepła do 31 sierpnia 2013 r. oraz zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr OSZ-4210-23(11)/2011/3795/V/EŻ zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone przez Prezesa URE w dniu 17 czerwca 2002 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1039/3795/W/2002/AS (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 19 lutego 2004 r. Nr PCC/1077/3795/W/OSZ/2004/RN (ze zmianami).

Pismem z dnia 22 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie nowych cen i stawek opłat za ciepło dostarczane dla odbiorców zasilanych z kotłowni opalanych gazem ziemnym oraz przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła do 31 sierpnia 2012 r. Pismem z dnia 5 czerwca 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało wezwane do złożenia wyjaśnień i korekt, odpowiedź wpłynęła w dniu 8 czerwca 2012 r.

Następnie pismem z dnia 11 czerwca 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne nie skorzystało z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Wzrost cen i stawek opłat za dostarczanie ciepła Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wzrostem kosztów zakupu gazu ziemnego, w stosunku do kosztów stanowiących podstawę kalkulacji stawek opłat w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła. Wzrost kosztów zakupu paliwa zużywanego do produkcji ciepła, stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, o której mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), która umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3,
71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53). Starszy specjalista Ewa Żaba.

Otrzymują:

1. "JAR-POL" J. i R. Buraczek Spółka Jawna

ul. Rycerska 232, 78-100 Kołobrzeg-Zieleniewo,

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-22(7)/2012/3795/V/EŻ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

treść taryfy dla ciepła Jar-Pol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »