reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) szkła;

3) papieru i tektury;

4) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych,

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

11) zużytych opon.

§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości odbiera się następujące odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) w systemie u źródła (bezpośrednio z nieruchomości):

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) szkło,

c) papier i tekturę,

d) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe;

2) w systemie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej "PSZOK":

a) szkło,

b) papier i tekturę,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe,

e) przeterminowane leki i chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe

i) odpady budowlane i rozbiórkowe,

j) zużyte opony;

3) w systemie zbiórki objazdowej:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony;

2. Spośród odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, obowiązują limity ilościowe przypadające na nieruchomość (po przekroczeniu których właściciel nieruchomości uiszcza opłatę uprawnionemu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne), określone w § 6.

§ 3. 1. Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych określa Burmistrz Golczewa, zwany dalej "Burmistrzem", i udostępnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Golczewie (www.golczewo.pl) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbywa się z pojemników o jednolitym kolorze, odpowiednim oznaczeniu opisowym i ze znakiem graficznym, z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów, o których mowa w Regulaminie utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo, uchwalonym w odrębnej uchwale przez Radę Miejską w Golczewie. Do odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Do częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości stosuje się odpowiednio częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości odbywa się wyłącznie przez przedsiębiorcę wybranego Burmistrza na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6. Określa się następujące limity odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kod Odpadu

Rodzaj odpadu

Dozwolona ilość na nieruchomość na rok

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

NIEOGRANICZONA

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

NIEOGRANICZONA

15 01 03

Opakowania z drewna

NIEOGRANICZONA

15 01 04

Opakowania z metali

NIEOGRANICZONA

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

NIEOGRANICZONA

15 01 07

Opakowania ze szkła

NIEOGRANICZONA

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

NIEOGRANICZONA

16 01 03

Zużyte opony

4 szt.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

500 kg

20 01 02

Szkło

NIEOGRANICZONA

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

NIEOGRANICZONA

20 01 10

Odzież

200 kg

20 01 11

Tekstylia

20 01 13

Rozpuszczalniki

10 l

20 01 14

Kwasy

20 01 15

Alkalia

20 01 17

Odczynniki fotograficzne

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

5 l

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

10 szt.

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

2 szt.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

10 l

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

5 l

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

5 l

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

1 kg

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

1 szt. akumulator "duży" np. samochodowy
3 kg inne akumulatory i baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

2 szt. elektroodpadów "dużych"
(np. pralka, kuchenka, telewizor)
5 szt. elektroodpadów "małych"
(np. suszarka, mikrofalówka, monitor)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

50 kg

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

300 kg

20 01 39

Tworzywa sztuczne

NIEOGRANICZONA

20 01 40

Metale

NIEOGRANICZONA

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

1 l

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z terenów zielonych

200 kg

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

50 kg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3 szt. "duże" (np. szafa, łóżko)
7 szt. "małe" (np. krzesło, szafka nocna)

§ 7. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, następuje:

1) z terenu nieruchomości - codziennie, z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;

2) w PSZOK-u - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych;

3) w systemie objazdowej zbiórki odpadów komunalnych - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

2. Informacja o miejscach i terminach odbierania odpadów komunalnych podlega niezwłocznemu udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Golczewie - www.golczewo.pl - oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości podlegają procesom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwienia na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Ferdynus


Uzasadnienie

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w art. 6r ust. 3 nakłada na Radę Miejską w Golczewie obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności dotyczy to: ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Niniejsza uchwała określa sposób, zakres świadczenia usług dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Przedstawione zostały również zasady działania systemów odbiorów odpadów z rozróżnieniem na : u źródła (z posesji), ze zbiórki objazdowej oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dla określonego finansowania gminnej gospodarki odpadami określono odpowiednie limity przyjmowania odpadów komunalnych z wyłączeniem limitów dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki tzw. odpadów opakowaniowych (szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal).

Przedstawiono częstotliwości odbioru odpadów wg. poszczególnych frakcji odpadów, rodzaju nieruchomości.

W przedmiotowej uchwale przedstawiono również podstawowe jednostki funkcjonowania (docelowej i zastępczej) wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 697, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama