reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/269/13 Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino - dz. nr 49, ul. Flisacza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz 113, Nr 117, poz. 679, Nr 149 poz. 887, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 poz. 21), uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. Zgodnie z uchwałą Nr LVI/611/10 z dnia 21 października 2010 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/638/2002 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfino, zwaną dalej planem.

§ 2. 1. Plan obejmuje teren dz. nr 49 o powierzchni 0,0725 ha położony przy ul. Flisaczej. Granice terenu objętego planem szczegółowo określa rysunek planu.

2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, korekta dotychczasowych rozwiązań przestrzennych oraz ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

§ 3. Integralną częścią uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:10 000;

3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. Wydzielony teren jest oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem literowo-liczbowym według następującej zasady:

1) [G3.] - położenie terenu funkcjonalnego w gminie (G3 - obręb nr 3 miasta Gryfino);

2) [66.] - kolejny numer planu miejscowego w gminie;

3) [01.] - numer terenu;

4) [MN] - symbol funkcji terenu.

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) istniejące granice działek - do zachowania,

5) obowiązujące linie zabudowy,

6) zabudowa istniejąca,

7) dach dwuspadowy.

Rozdział 1.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu

§ 6. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem G3.66.01.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dopuszcza się, jako funkcję uzupełniającą, lokalizację usług o powierzchni do 50% łącznej powierzchni całkowitej zabudowy na działce.

§ 7. Ustala się następujące zasady parcelacji:

1) Dopuszcza się podział istniejącej działki na dwie o powierzchni minimum 280 m2.

2) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zgodnie ze stanem istniejącym.

3) Szerokość frontu działki budowlanej - zgodnie ze stanem istniejącym.

§ 8. 1. Dopuszcza się zachowanie zabudowy istniejącej do dalszego użytkowania z dopuszczeniem prowadzenia wszelkich robót budowlanych, w tym odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu i modernizacji oraz zmiany użytkowania.

2. Dopuszcza się budowę nowych budynków garażowych i gospodarczych oraz obiektów małej architektury uzupełniających istniejącą zabudowę.

3. Dopuszcza się rozbiórkę istniejącej oraz lokalizację nowej zabudowy.

4. Zasady usytuowania nowej zabudowy określają obowiązujące linie zabudowy wyznaczające usytuowanie lica elewacji frontowej budynku.

5. Dopuszcza się usytuowanie zabudowy przy granicy działki, zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi.

6. Na każdej działce budowlanej istniejącej lub nowo wydzielonej dopuszcza się lokalizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego wraz z towarzyszącymi budynkami garażowymi i gospodarczymi.

7. Ustala się następuje zasady kształtowania form zabudowy:

1) Obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej - wolnostojąca lub zwarta.

2) Maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki.

3) Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - trzy, trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym.

4) Maksymalna wysokość elewacji równoległej do kierunku kalenicy, mierzona od średniego poziomu terenu do poziomu dolnej krawędzi okapu poziomego - 6,5 m.

5) Maksymalna wysokość zabudowy, jako maksymalny poziom kalenicy lub najwyższej krawędzi dachu mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - 10,5 m.

6) Obowiązująca forma dachów - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 40° do 45°, kierunek kalenicy głównej zgodnie z rysunkiem planu.

7) W przypadku budowy nowego budynku łączna szerokość elewacji frontowej, jaka musi być usytuowana na obowiązującej linii zabudowy nie może być mniejsza niż 60% całej długości tej elewacji. W inwestycji polegającej jedynie na rozbudowie istniejącego budynku, dopuszcza się potraktowanie linii zabudowy od strony ul. Flisaczej, jako nieprzekraczalnej linii zabudowy.

8) Dopuszcza się wysunięcie poza obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy elementów architektonicznych takich jak gzymsy, okapy, detale wystroju - do 0,8 m, oraz takich jak ryzality, wykusze, ganki, balkony, schody zewnętrzne itp. - do 1,8 m na łącznej szerokości nie przekraczającej 25% długości elewacji.

9) Ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,8 m.

8. Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, w tym w szczególności tymczasowych garaży i budynków gospodarczych z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach odrębnych.

§ 9. Dopuszcza się lokalizację reklam na następujących zasadach:

1) Zakaz sytuowania reklam i szyldów niezwiązanych z działalnością prowadzoną na działce.

2) Możliwość umieszczenia reklam - w płaszczyźnie ogrodzenia od strony drogi, do wysokości ogrodzenia.

3) Maksymalna powierzchnia reklam - 1,2 m2.

4) Reklamy świetlne nie mogą zakłócać warunków mieszkaniowych.

5) Możliwość sytuowania szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m2- na frontowej ścianie budynku.

Rozdział 2.
Obsługa komunikacyjna i inżynieryjna

§ 10. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego planem z ulicy Flisaczej istniejącej drogi krajowej nr 31 oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 48/4 i 250/ 4 poza granicą planu.

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącego zjazdu na działkę z ulicy Flisaczej z możliwością jego przebudowy oraz budowę zjazdu z drogi wewnętrznej.

§ 11. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zapewnić w granicach każdej działki, zgodnie z zapotrzebowaniem w ilości niezbędnej dla planowanego użytkowania, tj. minimum 1 na 1 lokal mieszkalny.

§ 12. Dopuszcza się zachowanie i utrzymanie istniejących przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przebudowę i rozbudowę zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych z istniejącej komunalnej sieci wodociągowej DN100, zlokalizowanej w ul. Flisaczej, poza granicą planu.

2. Ustala się zaopatrzenie w wodę w sytuacjach awaryjnych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę należy przewidzieć niezależnie od istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie obrony cywilnej.

3. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z hydrantów istniejących poza granicą planu, zasilanych z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 14. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowo do istniejącej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 zlokalizowanej w ul. Flisaczej, poza granicą planu;

2. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków, dróg i powierzchni utwardzonych do istniejącej i projektowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej min. DN200 zlokalizowanej poza granicą planu;

3. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków na teren w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanej w ul. Flisaczej, poza granicą planu.

§ 16. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej DN80, zlokalizowanej w ul. Flisaczej, poza granicą planu.

§ 17. 1. Ustala się zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową z istniejącej sieci c.o. DN108 i c.w. DN50, zlokalizowanych w drodze wewnętrznej po zachodniej stronie działki, poza granicą planu.

2. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych.

§ 18. Ustala się zapewnienie dostępu do sieci teletechnicznych przez podłączenie do istniejących i projektowanych sieci bezprzewodowych i kablowych zlokalizowanych poza granicą planu.

Rozdział 3.
Ochrona środowiska kulturowego i przyrodniczego

§ 19. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego: - brak obiektów i obszarów chronionych

§ 20. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego:

1) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 35% powierzchni działki.

2) Ustala się obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie emisji w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenia bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

3) Ustala się obowiązek ochrony i konserwacji istniejącego drzewostanu. Obowiązuje zakaz wycinki wartościowego drzewostanu zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem cięć sanitarnych.

4) Ustala się obowiązek zastosowania elementów zieleni i małej architektury krajobrazu rekompensujących zmiany zieleni i krajobrazu spowodowane realizacją inwestycji.

5) Ustala się obowiązek podczyszczania z substancji ropopochodnych wód opadowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6) Ustala się zakaz prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania na terenie objętym planem oraz obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Gryfinie.

7) W przypadku zaopatrzenia w ciepło ze źródeł indywidualnych, ustala się obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych najmniej uciążliwych dla środowiska, (gaz, olej opałowy, biomasa itp.) oraz wysokosprawnych, nowoczesnych technologii ich spalania.

8) Ustala się obowiązek zagospodarowania zbędnych mas ziemi powstających w trakcie realizacji inwestycji na terenie własnej działki, lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Burmistrza.

9) Ustala się obowiązek ochrony próchnicznej warstwy gleby zgodnie z przepisami odrębnymi.

10) Ustala się obowiązek utrzymania hałasu na poziomie dopuszczalnym dla poszczególnych terenów zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11) Ustala się obowiązek ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 21. Ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wysokości 3%.

§ 22. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia planu - zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenów w rejonie ulicy Flisaczej zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/638/2002 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 75 z dn. 25 października 2002 r. poz. 1543.

§ 23. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny te mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Gryfino.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mieczysław Sawaryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/269/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/269/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/269/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 poz. 21) Rada Miejska w Gryfinie rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Gryfino - dz. nr 49, ul Flisacza wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie wniesiono uwag.

§ 2. Rada Miejska w Gryfinie stwierdza brak konieczności rozstrzygania w sprawie uwag do projektu planu.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/269/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 poz. 21) Rada Miejska w Gryfinie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567), stanowią zadania własne gminy.

§ 2. Niniejszy plan nie obejmuje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz budowy dróg, w związku z tym nie określa się sposobu ich realizacji i finansowania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama