| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/179/2012 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215,222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2013 w wysokości 35 082 739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące 32 277 278zł,

- dochody majątkowe 2 805 461zł.

2. Kwota dochodów, o których mowa w ust. 1obejmuje w szczególności:

1) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 148 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 2 388 124zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2013 w wysokości 35 504 573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące 31 216 500 zł,

- wydatki majątkowe 4 288 073 zł.

2. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1obejmuje w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 148 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Wydatki związane z realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Wydatki związane z realizację zadań w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 2 935 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 421 834 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 218 450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 796 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 170 000 zł

2) celowe w wysokości 298 200 zł

a) na zadania oświatowe 145 000 zł,

b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 53 200 zł,

c) na zadania z zakresu pomocy społecznej 100 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 755 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 093 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala sie plan dochodów pozyskiwanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 718 450zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1 218 450 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się kwotę 500 000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/179/2012
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »