reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/242/2012 Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6r ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałej, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych będą odbierane według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne - pojemnik,

2) odpady zielone - pojemnik lub worek,

3) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek w kolorze żółtym oznakowany napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE".

2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wielolokalowych będą odbierane według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne - pojemnik,

2) odpady zielone - pojemnik lub worek,

3) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek w kolorze żółtym oznakowany napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

4) szkło bezbarwne - pojemnik w kolorze białym, oznakowany napisem "SZKŁO BEZBARWNE",

5) szkło kolorowe - pojemnik w kolorze zielonym, oznakowany napisem "SZKŁO KOLOROWE",

6) papier i tektura - pojemnik w kolorze niebieskim, oznakowany napisem "PAPIER, TEKTURA",

7) stal - pojemnik w kolorze czerwonym, oznakowany napisem "STAL".

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 60 L,

b) po jednym worku 60 L z folii LDPE na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 4 osoby :

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 120 L,

b) po jednym pojemniku lub worku 120 L z folii LDPE na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 5 - 7 osób:

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 240 L,

b) po dwa worki 120 L z folii LDPE lub po 1 pojemniku 240 L, na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

4) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 7 osób:

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności minimum 60 L na każde kolejne dwie osoby,

b) dodatkowo jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 L na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne cztery osoby.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością:

1) z nieruchomości jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie,

2) z budynków wielolokalowych - minimum dwa razy w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach np. w okresie świątecznym dopuszcza się odbiór odpadów z większą częstotliwością w zależności od potrzeb.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny odbierane będą:

1) z nieruchomości jednorodzinnych - raz w miesiącu,

2) z budynków wielolokalowych - minimum raz w miesiącu,

3) odpady komunalne obejmujące : zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikali (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz na kwartał w systemie zbiórki objazdowej lub stałego mobilnego punktu po uprzednio podanym komunikacie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z podaniem terminu, miejsca zbiórki, godziny oraz rodzaju zbieranego odpadu,

4) przeterminowane leki - raz na kwartał z terenu wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości aptek,

5) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w "gniazdach" stanowiących punkty selektywnego gromadzenia odpadów zlokalizowanych na terenie miasta Chodzieży - 2 razy w miesiącu,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów - minimum raz na dwa miesiace lub na każde zgłoszenie telefoniczne tutejszego Urzędu.

§ 4. 1. Odpady komunalne selektywne gromadzone w "gniazdach" obejmują:

1) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek w kolorze żółtym oznakowany napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

2) szkło bezbarwne - pojemnik w kolorze białym, oznakowany napisem "SZKŁO BEZBARWNE",

3) szkło kolorowe - pojemnik w kolorze zielonym, oznakowany napisem "SZKŁO KOLOROWE",

4) papier i tektura - pojemnik w kolorze niebieskim, oznakowany napisem "PAPIER, TEKTURA",

5) stal - pojemnik w kolorze czerwonym, oznakowany napisem "STAL",

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - pojemnik KP 5.

2. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "gniazd" oraz odbieranych w nich frakcji podany zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

§ 5. Wszystkie wykazane w niniejszej uchwale odpady odbierane będą przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego i wywożone do wskazanej Regionalnej Instalacji odpadów komunalnych dla regionu I, do którego należy Gmina Miejska w Chodzieży zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, gdzie nastąpi ich zagospodarowanie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama