| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.466.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 8 grudnia 2014r.

orzekające nieważność uchwały Nr LII/353/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)

orzekam nieważność uchwały Nr LII/353/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.1.466.2014.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 8 grudnia 2014 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm). Uchwała Rady Gminy Wilczyn została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 17 listopada 2014 r. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje : Na sesji w dniu 6 listopada 2014r. Rada Gminy Wilczyn podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Zakres przedmiotowy programu określony został przepisem art. 5a ust. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym uchwalony przez radę gminy program winien zawierać w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków planowanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert. Rada Gminy w § 12 załącznika do uchwały postanowiła, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określona zostanie uchwałą budżetową. Uregulowanie to, w ocenie organu nadzoru, nie wypełnia dyspozycji normy wyrażonej
w art. 5a ust. 4 pkt 8 ww. ustawy. Wskazany przepis jednoznacznie wskazuje bowiem na konieczność określenia wysokości takich środków w samym programie i nie zezwala na odesłanie
w tym zakresie do odrębnych uchwał rady gminy. Nie wskazanie kwoty prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu należy zatem uznać za nie wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z ww. przepisu. Rada Gminy naruszyła ponadto art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy, który nakłada na nią obowiązek podania informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Za zbyt lakoniczny należy uznać zapis § 17 załącznika do uchwały, w którym Rada Gminy podaje, iż projekt programu powstał na bazie programu współpracy na 2014 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy na rok 2015. Z takiego uregulowania nie sposób odczytać w jaki sposób program był tworzony oraz jak przebiegały konsultacje, kto brał w nich udział i jakim wynikiem się zakończyły. Tym samym Rada Gminy nie wyczerpała upoważnienia ustawowego, co uznać należy za istotne naruszenie prawa. Podsumowując stwierdzić należy, iż podjęta przez Radę Gminy Wilczyn uchwała Nr LII/3536/14 z dnia 6 listopada 2014 r. zawiera wady prawne, które w świetle art. 91
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym powodują konieczność wydania niniejszego rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. Pouczenie: Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »