reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/287/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/183/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/183/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia (publ. Dz. Urz. Woj. Śl. nr 167, poz. 3150 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Uchwała ma zastosowanie do lokali stanowiących własność gminy, pozostających w jej zarządzie, lokali pozostających w posiadaniu komunalnych spółek gminnych oraz odpowiednio do lokali, w stosunku do których zostało ustanowione prawo użytkowania na rzecz gminy i lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli. Uchwała nie ma zastosowania do lokali o których mowa w § 5a.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się zasadę, że po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najemców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, wolne lokale mieszkalne usytuowane w budynkach znajdujących się w strefie II miasta w pierwszej kolejności przeznacza się do sprzedaży.";

3) w § 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"tymczasowe pomieszczenia,";

4) po dziale IV. dodaje się dział IVa. w brzmieniu:

"TYMCZASOWE POMIESZCZENIA

§ 14a. 1. Wyodrębnia się zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

2. Stawka czynszu najmu za tymczasowe pomieszczenia odpowiada stawce czynszu najmu za lokale socjalne.

3. Wynajmujący, w zależności od sytuacji rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych, zawiera umowy najmu tymczasowych pomieszczeń na okres od miesiąca do 6 miesięcy.";

5) w § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"uzyskują dochody własne z tytułu pracy zarobkowej, emerytury lub renty, w wysokości przekraczającej:

a) w gospodarstwie jednoosobowym - 90 % najniższej emerytury,

b) w gospodarstwie wieloosobowym - 50 % najniższej emerytury na jednego członka rodziny.";

6) w § 19:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"Komisja Mieszkaniowa wydaje opinie w sprawach wniosków, o których mowa w niniejszym paragrafie i kieruje je do Prezydenta Miasta w celu podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie ich zatwierdzenia.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"W oparciu o pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej, zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta, wynajmujący kieruje osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, lokalu socjalnego, z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na listach.";

7) w § 27:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"Listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali, o których mowa w ust. 5 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie wynajmującego oraz przekazuje do wiadomości komisji Rady Miejskiej właściwej dla spraw lokalowych.",

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"Osoby ujęte do listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, po dokonaniu jej aktualizacji i zatwierdzeniu, o których mowa w § 29, winny corocznie, na wezwanie wynajmującego oraz we wskazanym w wezwaniu terminie, złożyć pisemne oświadczenie, potwierdzające zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które bez uzasadnionej przyczyny nie złożą powyższej deklaracji we wskazanym terminie zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.".

§ 2. Uchyla się uchwałę nr LXV/862/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami (z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama