| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 365/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Sosnowieckiemu Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, w nowym zapisie

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w   Sosnowcu  

uchwala:  

§   1.   Nadać Sosnowieckiemu Centrum Sztuki – Zamek Sielecki w   Sosnowcu Statut w   brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr 478/XXX/04 z   dnia 30 września 2004 roku oraz uchwałę nr 241/XIX/03 z   dnia 18 grudnia 2003 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 


Załącznik do Uchwały Nr 365/XXII/2012 
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Sosnowieckiego Centrum Sztuki - Zamek Sielecki  

Dział I.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, zwane dalej Centrum Sztuki, jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.  

§   2.   Centrum Sztuki działa na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 z   późniejszymi zmianami),  

2)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.– o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

3)   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

4)   Ustawy o   rachunkowości z   dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

5)   Ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

6)   Uchwały Nr 163/XVII/91 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 7   listopada 1991 r., Uchwały Nr 517/XXVI/2000 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 23 listopada 2000 r. oraz Uchwały Nr 921/L/02 Rady Miejskiej w   Sosnowcu z   dnia 10 października 2002 r.,  

7)   Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w   Sosnowcu sygn. RIK/S/4/92,  

8)   Niniejszego Statutu.  

§   3.   1)   Centrum Sztuki posiada osobowość prawną.  

2)   Organizatorem Centrum Sztuki jest Gmina Sosnowiec.  

3)   Centrum Sztuki używa pieczęci o   treści: Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, 41-211 Sosnowiec ul. Zamkowa 2, NIP 644-28-84-128.  

§   4.   1)   Siedzibą Centrum Sztuki jest Zamek Sielecki w   Sosnowcu przy ul. Zamkowej 2.  

2)   Centrum Sztuki obejmuje swą działalnością teren miasta Sosnowca, a   w zakresie promocji środowiska artystycznego Sosnowca – obszar całej Polski.  

§   5.   Nadzór nad Centrum Sztuki sprawuje Prezydent i   zapewnia mu odpowiednie warunki działania.  

Dział II.
Zakres działalności.  

§   6.   Zakres działania Centrum Sztuki polega na:  

1)   prowadzeniu Galerii „ Extravagance”,  

2)   prowadzeniu działalności edukacyjnej, promocyjnej, popularyzatorskiej, dokumentacyjnej z   różnych dziedzin sztuk pięknych,  

3)   organizowaniu wystaw twórczości artystów krajowych i   zagranicznych reprezentujących różne dziedziny sztuk plastycznych,  

4)   promowaniu twórczości młodych artystów, absolwentów uczelni artystycznych,  

5)   rozpoznawaniu, rozbudzaniu i   zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Sosnowca,  

6)   współpraca z   innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi,  

7)   gromadzeniu dzieł artystów wystawiających w   Galerii „Extravagance”,  

8)   prowadzeniu działalności gospodarczej, o   ile nie stoi to w   sprzeczności z   zakresem działania Centrum Sztuki,  

9)   prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej.  

10)   Centrum Sztuki może prowadzić także inne działania wynikające z   potrzeb kulturowych społeczeństwa oraz organizować inne, uzgodnione z   Organizatorem, projekty kulturalne o   profilu zgodnym z   jego działalnością podstawową.  

Dział III.
Organizacja Centrum Sztuki.  

§   7.   1)   W skład struktury organizacyjnej Centrum Sztuki wchodzą:  

-   dział organizacji imprez,  

-   dział regionalno-edukacyjny,  

-   galeria ”Extravagance”,  

-   dział finansowy,  

-   dział administracyjno – gospodarczy.  

2)   Zakres zadań poszczególnych działów i   pracowników określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Dyrektora Centrum Sztuki i   zaopiniowany przez Organizatora.  

Dział IV.
Organy zarządzające i   doradcze.  

§   8.   1)   Centrum Sztuki zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2)   Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor, przy zachowaniu zasad przewidzianych w   prawie pracy i   przepisach szczegółowych.  

§   9.   1)   Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum Sztuki, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2)   Do zakresu działania Dyrektora należy w   szczególności:  

-   tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w   Dziale II § 5   Statutu oraz w   ustalonym przez niego regulaminie organizacyjnym,  

-   prowadzenie działalności Centrum Sztuki zgodnie z   niniejszym Statutem i   obowiązującymi przepisami prawa,  

-   dbałość o   mienie instytucji i   właściwą gospodarkę tym mieniem oraz pozostającymi w   dyspozycji środkami finansowymi,  

-   opracowywanie projektów planów rzeczowych i   finansowych z   uwzględnieniem zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków i   przedstawianie ich Organizatorowi,  

-   opracowywanie i   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń,  

-   składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i   finansowych z   działalności Centrum Sztuki.  

§   10.   Dyrektor Centrum Sztuki może powoływać organy doradcze spośród pracowników i   osób spoza instytucji, do spraw związanych z   działalnością Centrum Sztuki.  

Dział V.
Gospodarka finansowa.  

§   11.   1)   Centrum Sztuki prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków.  

2)   Źródłem finansowania Centrum Sztuki są:  

-   dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Sosnowiec,  

-   wpływy z   prowadzonej działalności podstawowej i   gospodarczej,  

-   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

-   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz innych źródeł.  

3)   Podstawą gospodarki finansowej Centrum Sztuki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i   efektywności wykorzystania posiadanych środków.  

4)   Centrum Sztuki sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

5)   Centrum Sztuki tworzy fundusze zgodnie z   ustawą z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

6)   Centrum Sztuki nie działa w   celu uzyskiwania zysku, wszelkie dochody przeznaczone są na działalność merytoryczną placówki.  

7)   Centrum Sztuki prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

8)   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Centrum Sztuki, w   tym do składania oświadczeń woli w   zakresie jego praw i   zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania ww. czynności innym osobom.  

Dział VI.
Postanowienia końcowe.  

§   12.   1)   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

2)   Zmiany Statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Sosnowcu  


Mateusz   Rykała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »