reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 505/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1   lit. f, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   2012 r. poz. 587) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   1.   Wprowadza się na terenie Miasta Częstochowy opłatę od posiadania psów.  

2.   Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w   wysokości 68 zł od jednego psa.  

§   2.   Zwalnia się z   opodatkowania psa, przyjętego w   2013 roku ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

§   3.   1.   Pobór opłaty od posiadania psów w   formie inkasa powierza się następującym podmiotom działającym na terenie Miasta Częstochowy:  

1)   Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”;  

2)   Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Spółce z   o.o.  

2.   Za czynności określone w   § 3   ust. 1   ustala się wynagrodzenie w   wysokości 20% sumy pobranej opłaty od posiadania psów.  

§   4.   Opłata, o   której mowa w   § 1   uchwały, płatna jest bez wezwania w   terminie do 31 marca 2013 r. lub w   ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w   posiadanie psa, w   administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, w   administracjach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z   o.o. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy Wydział Finansowo-Księgowy w   ING BSK II Oddz. w   Częstochowie Nr 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367.  

§   5.   Zobowiązuje się podmioty wymienione w   § 3   ust. 1   do przekazywania pobranej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w   terminie do dnia 15-go następnego miesiąca wraz z   wykazem osób, które uiściły tą opłatę.  

§   6.   Posiadacze psów po wpłacie opłaty i   osoby spełniające warunki zwolnienia z   opłaty otrzymują w   administracjach domów mieszkalnych wymienionych w   § 3   ust. 1   lub w   Biurze Obsługi Interesantów w   budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 numer ewidencyjny, który powinien być przymocowany do obroży psa.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr 226/XVI/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 7   grudnia 2011r. w   sprawie opłaty od posiadania psów w   2012 roku.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W   E L 368 z   17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W   E L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama