Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/138/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W uchwale Nr XVIII/419/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej (której tekst jednolity został ogłoszony w Uchwale Nr XLIII/1040/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2014 r.), zmienionej Uchwałą Nr XLIV/1058/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r., w § 2 dodaje się lit. g o brzmieniu:

"g) Apteka Hipokrates, ul. Powstańców Śląskich 9:

- w dniach od poniedziałku do piątku: nie krócej niż od godziny 8:00 do godziny 18:00,

- w soboty: nieczynne.".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe