Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 264 338,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy powodujące zmniejszenie o kwotę 264 338,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały (zmiany wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Jeleśnia Nr 104 z 19.10.2015r.).

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą 45 390 952,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42 596 102,58 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 794 849,91 zł.

§ 6. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą 45 688 018,39 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39 009 623,59 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 678 653,82 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Jeleśnia na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Jeleśniana rok 2015 ( w podziale na działy i rozdziały)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Giny Jeleśnia na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki narealizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2015 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe