Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/233/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 312 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 516 zł,

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 648 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 15 ton

2

756,-

780,-

od 15 ton i powyżej

2

864,-

1.236,-

od 12 ton do poniżej 23 ton

3

960,-

996,-

od 23 ton i powyżej

3

1.080,-

1.548,-

od 12 ton do poniżej 29 ton

4 i więcej

1.104,-

1.620,-

od 29 ton i powyżej

4 i więcej

1.704,-

2.448,-

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 720 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton do poniżej 31 ton

2

1.104,-

1.128,-

od 31 ton i powyżej

2

1.488,-

2.004,-

od 12 ton do poniżej 40 ton

3 i więcej

1.320,-

1.692,-

od 40 ton i powyżej

3 i więcej

1.824,-

2.520,-


3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 444 zł;

2) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

od 12 ton i powyżej

1

540,-

552,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

2

840,-

1.272,-

od powyżej 36 ton do poniżej 38 ton

2

1.056,-

1.308,-

od 38 ton i powyżej

2

1.140,-

1.800,-

od 12 ton do 36 ton włącznie

3 i więcej

816,-

1.008,-

od powyżej 36 ton

3 i więcej

1.056,-

1.272,-

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Liczba miejsc

Autobusy

Stawka podatku w złotych

do 21 miejsc

600,-

22 i więcej miejsc

720,-

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/536/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/233/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/233/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 listopada 2015 r.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach będących właścicielami środków transportowych. Osoby te obowiązane są składać organowi podatkowemu deklaracje na dany rok podatkowy na formularzu określonym przez Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą 7 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- autobusy.

W projekcie uchwały określone zostały stawki podatkowe w niezmienionej wysokości w stosunku do obowiązujących w 2015 roku. W odniesieniu do poszczególnych podstaw opodatkowania proponowane stawki kształtują się na poziomie od 25,16 % do 83,63 % stawek maksymalnych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie zmiana przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W podatku od środków transportowych zmiana dotyczy modyfikacji podziału klas autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, z dotychczasowego:

- do 29 miejsc

- 30 miejsc i więcej

na:

- do 21 miejsc

- 22 miejsca i więcej

poza miejscem kierowcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe