Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Bestwina

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość zebranych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne dokonuje się odbioru z pojemników, w liczbie i pojemności określonej w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

3. Usługi świadczone są przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, który zawarł z Gminą Bestwina umowę na odbieranie odpadów komunalnych, zwanego dalej przedsiębiorcą.

4. Szczegółowy sposób świadczenia usług:

1) odbieranie przez przedsiębiorcę z nieruchomości następujących odpadów komunalnych:

- "MOKRE",

- "SUCHE",

- zmieszane odpady komunalne,

- popiół,

- odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych inne niż gruz ceglany i betonowy oraz selektywnie zebrany gruz ceglany i betonowy,

2) odbieranie przez przedsiębiorcę przeznaczonym do tego celu samochodem objeżdżającym teren gminy Bestwina następujących odpadów komunalnych:

- chemikalia,

- odpady wielkogabarytowe,

3) ustawienie przez Gminę Bestwina w aptekach, których adresy podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl, pojemników na:

- przeterminowane leki - przekazywane przez właścicieli nieruchomości,

4) ustawienie przez Gminę Bestwina w budynku Urzędu Gminy pojemnika na:

- baterie i akumulatory - przekazywane przez właścicieli nieruchomości,

5) utrzymanie przez Gminę Bestwina punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego adres i godziny świadczenia usług podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Bestwina i stronie www.bestwina.pl, do którego właściciele nieruchomości dostarczą:

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych inne niż gruz ceglany i betonowy oraz selektywnie zebrany gruz ceglany i betonowy,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- papier,

- metal,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

6) Do Punktu selektywnej zbiórki nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

5. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości:

1) "MOKRE" - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,

2) "SUCHE" - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym,

3) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym,

4) popiół - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym,

5) chemikalia - nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach domowych inne niż gruz ceglany i betonowy oraz selektywnie zebrany gruz ceglany i betonowy - w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą,

7) odpady wielkogabarytowe - co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym.

§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Zgłoszenia o których mowa w ust.1 można składać do Urzędu Gminy Bestwina - Referat Gospodarki Budownictwa i Ochrony Środowiska w formie zgłoszenia telefonicznego, mailowego, pisemnego lub osobistego, z podaniem adresu nieruchomości i jej właściciela.

§ 4. Traci moc Uchwała NR XLII/320/2014 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 września 2014r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016r.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Stanclik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe