Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/134/16 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]))

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2016 rok wg poniższego:

infoRgrafika

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 i z 2016 r. poz. 19

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe