Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/411/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2015 r. poz. 707).

Rada Miejska
uchwala

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w następującej wysokości (brutto):

1) rower lub motorower - 111 zł;

2) motocykl - 219 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 599 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 848 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1250 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1521 zł.

§ 2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu usuniętego z drogi w wysokości (brutto):

1) rower lub motorower - 19 zł;

2) motocykl - 26 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 197 zł.

§ 3. Ustala się następujące stawki kwotowe kosztów (brutto) za odstąpienie od usunięcia pojazdu jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów:

1) rower lub motorower - 55,50 zł;

2) motocykl - 109,50 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 240 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 299,50 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 424 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 625 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 760,50 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLV/1082/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 r.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2016 r.

Zgodnie z art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg jest zadaniem własnym powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Przedmiotowa ustawa zobowiązuje Radę Miejską do corocznego ustalania w drodze uchwały, wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów. W art. 130a ust. 6a przedmiotowej ustawy ustalone stawki kwotowe opłat ulegają zmianie w stopniu przedstawionym w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz.707).

W porównaniu z rokiem bieżącym stawki opłat obowiązujących na rok 2016 ulegają obniżeniu w zależności od rodzaju pojazdu.

W wyniku analizy z lat ubiegłych ustalono, że na parking strzeżony w Bielsku-Białej usuwane są przede wszystkim pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (powyżej 95%). Zgodnie z ww. obwieszczeniem stawka za usunięcie powyższych pojazdów ulega obniżeniu z kwoty 485,00 zł na kwotę 480,00 zł.

W związku z faktem, że opłaty stanowią dochód własny powiatu, a wysokość przychodów i kosztów związana z usuwaniem pojazdów jest niemożliwa do oszacowania, wzorem lat ubiegłych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej przyjęto stawki maksymalne.

Ponadto uwzględniając zasadę praworządności i gospodarności, przychody z tytułu opłat za pojazdy odbierane przez właścicieli częściowo zbilansują koszty związane z przechowywaniem pojazdów nieodebranych z parkingu.

Aktualnie obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLV/1082/2014 z dnia 30 września 2014 r. obejmująca stawki ww. opłat obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały na rok 2016.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe