REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2014 z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Nota do czytelnika (zob. s. 87)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1151/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji, które należy zawrzeć w powiadomieniu w przypadku korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ustalania lokalizacji geograficznej odnośnych ekspozycji kredytowych na potrzeby obliczania specyficznych dla instytucji wskaźników bufora antycyklicznego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1153/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 198/2006 w zakresie zbieranych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1154/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1155/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 564/2013 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1156/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 nakładającego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1157/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie sprostowania słoweńskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (WE) nr 141/2007 w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady zakładów działających na rynku pasz lub przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu dodatki paszowe z kategorii „kokcydiostatyków i histomonostatyków”

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1158/2014 z dnia 29 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 października 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Danii

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2014 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Niemcy zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG zakazującego wprowadzania do obrotu strażackich pasów bezpieczeństwa typu FHA, FHB i FSmS (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7757)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 611/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do programów wsparcia dla sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1145/2014 z dnia 28 października 2014 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2014 z dnia 23 października 2014 r. zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości antrachinonu, benfluralinu, bentazonu, bromoksynilu, chlorotalonilu, famoksadonu, imazamoksu, bromku metylu, propanilu i kwasu siarkowego w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA