REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1147/2014 z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2014 z dnia 28 października 2014 r. zmieniające załączniki II, VII, VIII, IX i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1149/2014 z dnia 28 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2014/100/UE z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 9 października 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia Protokołu 3 do tego układu w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 9 października 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Ambasadorów AKP-UE w odniesieniu do mandatu, który ma zostać przyznany zarządowi Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw (CRP)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 października 2014 r. ustalająca stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w sprawie wycofania sprzeciwu Unii wobec wykreślenia trzech podmiotów z dotyczącego Japonii załącznika 3 do dodatku I do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/742/WPZiB z dnia 28 października 2014 r. uchylająca wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB w sprawie utrzymania szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Miloszevicowi i osobom z nim powiązanym oraz powiązane wspólne stanowiska 98/240/WPZiB, 98/326/WPZiB, 1999/318/WPZiB i 2000/599/WPZiB

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 października 2014 r. w sprawie uruchomienia na Cyprze zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 100 - 100 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 października 2014 r. w sprawie uruchomienia w Estonii zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca decyzję 98/536/WE w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 1920)

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2015–2019 (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7809)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012)

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1134/2014 z dnia 23 października 2014 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarach VIIb-k, VIII, IX i X oraz w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1135/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1136/2014 z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących procedur mających zastosowanie do środków ochrony roślin

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1137/2014 z dnia 27 października 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do obróbki niektórych podrobów zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1138/2014 z dnia 27 października 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia — Adisseo France S.A.S.)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1139/2014 z dnia 27 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za karczochy, cukinie, pomarańcze, klementynki, mandarynki i satsuma, cytryny, jabłka i gruszki

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1140/2014 z dnia 27 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 października 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7155)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1132/2014 z dnia 24 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1133/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres październik 2014 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1125/2014 z dnia 19 września 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących minimalnej kwoty pieniężnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności lub porównywalnej gwarancji, dawanej przez pośredników kredytowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA