REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiająca sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9334)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiająca format przekazywania informacji od państw członkowskich na temat wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9335)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA

Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na podstawie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1310/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1311/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w odniesieniu do definicji elementu metadanych INSPIRE

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1312/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności usług danych przestrzennych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1313/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1314/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1315/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Francji za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9218)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom kosmetycznym spłukiwanym (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9302)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 117/14/COL z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty czwarty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez przyjęcie nowych wytycznych na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka oraz poprzez przedłużenie obowiązujących wytycznych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/844/UE, Euratom z dnia 26 listopada 2014 r. upoważniającej Maltę do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT ( Dz.U. L 343 z 28.11.2014 )

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/847/UE, Euratom z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniającej decyzję 90/176/Euratom, EWG upoważniającą Francję do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT ( Dz.U. L 343 z 28.11.2014 )

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zastępującego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej ( Dz.U. L 247 z 18.9.2013 )

Strony 90 - 90 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1309/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 9 grudnia 2014 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Seszeli do Światowej Organizacji Handlu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 grudnia 2014 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9209)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9230)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1306/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 750/2014 poprzez przedłużenie okresu stosowania środków ochronnych w odniesieniu do epidemicznej biegunki świń

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1307/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów i zasięgów geograficznych obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności do celów art. 7b ust. 3 lit. c) dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz art. 17 ust. 3 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1308/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA