REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające załączniki VIII, IX i X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do rozszerzonego badania szkodliwego działania na rozrodczość na jednym pokoleniu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/283 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2015/284 z dnia 17 lutego 2015 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 4 do Porozumienia EOG w sprawie reguł pochodzenia (udział Chorwacji)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/285 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG ustanowionym Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do zastąpienia protokołu 4 w sprawie reguł pochodzenia do tego porozumienia nowym protokołem dostosowanym do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/286 z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2014/49)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/61)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2014/488/WPZiB z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii ( Dz.U. L 217 z 23.7.2014 )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/228 z dnia 17 lutego 2015 r. zastępujące załączniki I do VII rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/227 z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/268 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, dotyczący umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Libańską w sprawie ogólnych zasad udziału Republiki Libańskiej w programach unijnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/269 z dnia 13 lutego 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Carnikavas nēģi (ChOG)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/270 z dnia 17 lutego 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Meloa de Santa Maria – Açores (ChOG)]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/271 z dnia 17 lutego 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pecorino delle Balze Volterrane (ChNP)]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/272 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013 dotyczące funkcjonowania rejestru podmiotów gospodarczych i składów podatkowych, powiązanych danych statystycznych i sprawozdawczości zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/273 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 871/2014 w odniesieniu do odliczeń od kwoty połowowej przyznanej Niderlandom na 2014 r. na połowy rajowatych w wodach Unii obszarów ICES IIa i IV

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/274 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające po raz 226. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/275 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/276 z dnia 19 lutego 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/277 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/278 z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/221/UE w odniesieniu do krajowych środków zapobiegających wprowadzaniu niektórych chorób zwierząt wodnych na części terytoriów Irlandii, Finlandii i Zjednoczonego Królestwa (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 791)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/279 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia fotowoltaicznego szyberdachu Asola wspomagającego ładowanie akumulatora jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/280 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro (EBC/2014/44)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wejściu w życie Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA