REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/2204 z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2206 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2207 z dnia 30 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2208 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2209 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2210 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2211 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2013

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2212 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2213 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/2214 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2215 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wsparcia rezolucji RB ONZ nr 2235 (2015) dotyczącej utworzenia wspólnego mechanizmu śledczego OPCW–ONZ w celu wykrywania sprawców ataków chemicznych w Syryjskiej Republice Arabskiej

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2216 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2217 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Libii i Maroka (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8223)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/2218 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie procedury dotyczącej wyłączenia pracowników spod domniemania posiadania istotnego wpływu na profil ryzyka nadzorowanej instytucji kredytowej (EBC/2015/38)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2075 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni ( Dz.U. L 302 z 19.11.2015 )

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórychzanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/2194 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich,Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwamiczłonkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacjido Unii Europejskiej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 z dnia 9 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowychi kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2196 z dnia 24 listopada 2015 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacjinazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Torta del Casar (ChNP)]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2197 z dnia 27 listopada 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy technicznew odniesieniu do walut silnie ze sobą skorelowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA