REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2410 z dnia 18 grudnia 2015 r. określające ilości, które należy dodać do ilości ustalonych dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2077 w odniesieniu do jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2411 z dnia 18 grudnia 2015 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007 na mięso drobiowe pochodzące z Izraela

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2412 z dnia 18 grudnia 2015 r. określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 442/2009 w sektorze wieprzowiny

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/2413 z dnia 9 grudnia 2015 r. przedłużająca mandat szefa misji dla misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) (EUPOL Afganistan/2/2015)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2414 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opublikowania z ograniczeniami w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 521:2006 „Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4) – Przenośne urządzenia gazowe o ciśnieniu zasilania równym prężności par gazów skroplonych” zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 9145)

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2415 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionych zasad podziału ruchu lotniczego dla portów lotniczych Mediolan-Malpensa, Mediolan-Linate i Orio al Serio (Bergamo) zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 9177)

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2416 z dnia 17 grudnia 2015 r. uznająca niektóre obszary Stanów Zjednoczonych Ameryki za wolne od Agrilus planipennis Fairmaire (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 9185)

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2417 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 9191)

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/2418 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Strony 148 - 148 Pobierz pdf

Zalecenie (UE) 2015/2419 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE–Ukraina

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/645 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej wykaz inspektorów Unii uprawnionych do przeprowadzania inspekcji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 ( Dz.U. L 106 z 24.4.2015 )

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/2377 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1156/2012

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2379 z dnia 16 grudnia 2015 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008 i od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2081 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1964/2006 i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz od rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2016 r. w sektorach pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2380 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2381 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2382 z dnia 17 grudnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu alfa-galaktozydazy (EC 3.2.1.22) wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604) jako dodatku paszowego dla kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2383 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2384 z dnia 17 grudnia 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Brazylii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2385 z dnia 17 grudnia 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Federacji Rosyjskiej

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2386 z dnia 17 grudnia 2015 r. poddające rejestracji przywóz stalowych prętów zbrojeniowych o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2387 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2388 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 grudnia do dnia 7 grudnia 2015 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

REKLAMA