REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1010 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w panewkach i tulejach łożysk niektórych sprężarek zawierających czynnik chłodniczy

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1011 z dnia 15 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w przezroczystym szkle wykorzystywanym w zastosowaniach optycznych

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1012 z dnia 13 czerwca 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1013 z dnia 30 marca 2017 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1927)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1014 z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie publikacji odniesień do normy europejskiej EN 13869:2016 dotyczącej zapalniczek w zakresie uwzględnienia szczególnych wymogów bezpieczeństwa dzieci oraz normy europejskiej EN 13209-2:2015 dotyczącej nosidełek dziecięcych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1015 z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 406/2009/WE na każde państwo członkowskie za rok 2014

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1002 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Stop Extremism”(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4105)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/1003 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub do nieodpłatnego udostępniania ofiarom trzęsień ziemi, które miały miejsce we Włoszech w sierpniu i październiku 2016 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3865)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/998 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające po raz 268. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/999 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1000 z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i substancji pochodnych

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/987 z dnia 30 maja 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Ail violet de Cadours (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/988 z dnia 6 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur do celów realizacji uzgodnień dotyczących współpracy w odniesieniu do systemu obrotu, którego działalność ma znaczną wagę w przyjmującym państwie członkowskim

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/989 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania i zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/990 z dnia 12 czerwca 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Bayerisches Bier (ChOG)]

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/991 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wielkości unijnego kontyngentu taryfowego na truskawki i poziomki, świeże, pochodzące z Egiptu

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/992 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2148 w zakresie usunięcia odniesień do Republiki Białorusi

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/993 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/994 z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/995 z dnia 9 czerwca 2017 r. ustanawiająca Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (CESSDA ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3870)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/996 z dnia 9 czerwca 2017 r. ustanawiająca Europejskie Laboratorium Wychwytywania i Składowania Dwutlenku Węgla - Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ECCSEL ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3875)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/649 z dnia 5 kwietnia 2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( Dz.U. L 92 z 6.4.2017 )

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 ( Dz.U. L 311 z 25.11.2011 )

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

REKLAMA