REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/35 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/36 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Andory

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Zarządu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania EMCDDA

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/21 z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 79/2012 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 ( Dz.U. L 277 z 29.10.2019 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/28 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 ( Dz.U. L 038 z 8.2.2019 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW ( Dz.U. L 135 z 22.5.2019 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 ( Dz.U. L 135 z 22.5.2019 )

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/29 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie niezatwierdzenia tanin z łóz Vitis vinifera jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/30 z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 404/2011 w odniesieniu do szczegółowych zasad bezpośredniej elektronicznej wymiany informacji, wprowadzonych zgodnie z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 53 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L3 w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2020/31]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 74 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L1 w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2020/32]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2019/1355 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia Protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej ( Dz.U. L 222 z 26.8.2019 )

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2193 z dnia 17 grudnia 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych oraz ustanawiającej formaty danych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) ( Dz.U. L 330 z 20.12.2019 )

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Australii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/22 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów użytkowych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/23 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiaklopryd, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/24 z dnia 13 stycznia 2020 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowej żywności oraz zmianę warunków stosowania i szczególnych wymogów dotyczących etykietowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/25 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/26 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniająca załącznik A do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Monako

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/27 z dnia 13 stycznia 2020 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia propikonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA