REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 130 z dnia 17 maja 2019 r.)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2079 z dnia 8 grudnia 2020 r. zatwierdzające zmianę w specyfikacji oznaczenia geograficznego zarejestrowanego napoju spirytusowego (Münchener Kümmel)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2080 z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2082 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2116

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2083 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Japonii w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2084 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2086 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/532 w odniesieniu do odstępstwa od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w zakresie kontroli w formie monitorowania odnoszących się do wniosków o przyznanie pomocy z systemów pomocy obszarowej i wniosków o płatność ze środków wsparcia obszarowego

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2087 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2020/2088 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do oznakowania obecności w zabawkach substancji zapachowych mogących powodować alergie

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2020/2089 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w odniesieniu do zakazu stosowania w zabawkach substancji zapachowych mogących powodować alergie

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2090 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/10 w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2020/60)

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2091 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2020/61)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1987 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do składania i zwalniania zabezpieczeń w ramach zarządzania kontyngentami taryfowymi w oparciu o porządek chronologiczny składania wniosków

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1988 z dnia 11 listopada 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 510/2014 w odniesieniu do administrowania kontyngentami taryfowymi na przywóz według kolejności zgłoszeń

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1749 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2041 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/585 w odniesieniu do liczby próbek do pobrania i zbadania przez każde państwo członkowskie w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2042 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464 w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat mających znaczenie dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2043 z dnia 11 grudnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do lat szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 i do kontroli na miejscu w obiektach ubiegających się o pomoc wnioskodawców lub placówek oświatowych na potrzeby programu dla szkół

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/2044 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/2045 z dnia 20 października 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/2046 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/2047 z dnia 20 października 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

REKLAMA