REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/2295 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

Strony 519 - 519 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2296 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Tunezyjską z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 521 - 521 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2297 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Czarnogórę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 524 - 524 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2298 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 527 - 527 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2299 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Tajlandię z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 530 - 530 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2300 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Tajwan (Niniejszej decyzji nie należy interpretować jako odzwierciedlającej jakiekolwiek oficjalne stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do statusu prawnego Tajwanu.) z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 533 - 533 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2301 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 536 - 536 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1408 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304 z dnia 30 sierpnia 2021 r.)

Strony 539 - 539 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 29 stycznia 2021 r.)

Strony 541 - 541 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2269 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2018/1091 w odniesieniu do wkładu Unii na rzecz zintegrowanej statystyki dotyczącej gospodarstw rolnych na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2270 z dnia 14 grudnia 2021 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Lički škripavac” (ChOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/2271 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na siódmej sesji spotkania stron Konwencji z Aarhus w odniesieniu do spraw ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 i ACCC/C/2010/54 dotyczących jej przestrzegania

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2272 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących rur bez szwu i ze szwem ze stali odpornej na korozję, odkuwek stalowych na urządzenia ciśnieniowe w podwyższonych temperaturach i o wysokiej granicy plastyczności, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych i urządzeń do tankowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2273 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń laserowych, elektrycznych układów napędowych mocy o regulowanej prędkości, systemów zasilania i urządzeń z przekształtnikami półprzewodnikowymi, opraw oświetleniowych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej, systemów bezprzerwowego zasilania (UPS) oraz niektórych innych urządzeń elektrycznych przewidzianych do stosowania w określonych granicach napięcia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2257 z dnia 10 grudnia 2021 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8864) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2258 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 9041) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2259 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania przepisu przejściowego dotyczącego spółek zarządzających, spółek inwestycyjnych i osób doradzających w zakresie jednostek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i jednostek funduszy innych niż UCITS lub je sprzedających (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2260 z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego w celu zastąpienia jego załączników A i B

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2261 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2262 z dnia 13 grudnia 2021 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 „Bayerischer Blutwurz”

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2263 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do kodu certyfikatu dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2264 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3649/92 w odniesieniu do objaśnień do uproszczonego dokumentu towarzyszącego dla certyfikowanych i samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2265 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w odniesieniu do określania certyfikowanych i samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym dokumencie administracyjnym

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2267 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiająca format zgłaszania danych i informacji na temat zebranych odpadów pochodzących ze stosowania wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów wprowadzanych do obrotu w połączeniu z wyrobami tytoniowymi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA