REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2236 z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniające załączniki I, II, IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów technicznych dla pojazdów produkowanych w nieograniczonych seriach, pojazdów produkowanych w małych seriach, pojazdów w pełni zautomatyzowanych produkowanych w małych seriach i pojazdów specjalnego przeznaczenia oraz w odniesieniu do aktualizacji oprogramowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2246 z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniające załączniki VIII i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej żywych jeleniowatych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2247 z dnia 15 listopada 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz wyrobów ze stali powlekanej elektrolitycznie chromem pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Brazylii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2248 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2249 z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2022/911 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET-ECB (EBC/2022/22) (EBC/2022/38)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/2250 z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające wytyczne (UE) 2022/912 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym nowej generacji (TARGET) (EBC/2022/8) (EBC/2022/39)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Komitetu Współpracy Celnej AWP-UE z dnia 19 października 2022 r. w sprawie automatycznego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w Protokole 1 do Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotycząca automatycznego odstępstwa przewidzianego w art. 44 ust. 8 w odniesieniu do tuńczyka zakonserwowanego i filetów z tuńczyka przywożonych do UE [2022/2251]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2237 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2238 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli i wyciągów z nich oraz w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2239 z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących oznakowania niedopuszczonych do obrotu badanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi i niedopuszczonych do obrotu pomocniczych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2242 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wkładów finansowych wpłacanych przez strony Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz tego funduszu, określająca pułap na 2024 r., roczną kwotę na 2023 r., kwotę pierwszej raty na 2023 r. oraz orientacyjną, niewiążącą prognozę dotyczącą spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata 2025 i 2026

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2243 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia misji Unii Europejskiej w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2244 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie udziału Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w projekcie PESCO pt. „Mobilność wojskowa”

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2245 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu udzielenia Ukraińskim Siłom Zbrojnym szkolonym przez misję Unii Europejskiej w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy wsparcia w formie sprzętu wojskowego i platform wojskowych o śmiercionośnej sile

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2240 z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1378, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2119 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2307 w odniesieniu do stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do wydawania certyfikatów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2241 z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2202 z dnia 29 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 przez ustanowienie wykazu wybranych projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2203 z dnia 11 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do stosowania wymogów dotyczących lokalizacji statku powietrznego znajdującego się w sytuacji zagrożenia

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2204 z dnia 11 listopada 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/2205 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/1224 (ATALANTA/6/2022)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2206 z dnia 11 listopada 2022 r. ustanawiająca szablon sprawozdania na potrzeby sprawozdań rocznych państw członkowskich dla Europejskiej Rady Ochrony Danych na temat wykonywania praw osób, których dane dotyczą w odniesieniu do Systemu Informacyjnego Schengen

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2197 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Specjalnego Komitetu ds. Transportu Drogowego, ustanowionego Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w odniesieniu do technicznych i proceduralnych specyfikacji dotyczących korzystania przez Zjednoczone Królestwo z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) oraz w odniesieniu do kwoty i sposobu wniesienia przez Zjednoczone Królestwo wkładu finansowego do budżetu ogólnego Unii w związku z kosztami wynikającymi z korzystania przez nie z systemu IMI

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2199 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do przyjęcia budżetu Wspólnoty Transportowej na rok 2023

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2200 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na Światowym Forum Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 i 163, w odniesieniu do wniosku dotyczącego nowego regulaminu ONZ w sprawie niechronionych uczestników ruchu drogowego znajdujących się w pobliżu z przodu i z boku, w odniesieniu do wniosku dotyczącego nowego regulaminu ONZ w sprawie homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich pola bezpośredniej widoczności oraz w odniesieniu do wniosku dotyczącego poprawki do wzajemnej rezolucji nr 1

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2201 z dnia 10 października 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA