REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/2317 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie potwierdzenia upoważnienia do prowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2318 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Strony 133 - 133 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/2319 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Haiti

Strony 135 - 135 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2320 z dnia 25 listopada 2022 r. dotycząca unijnego wsparcia dla realizacji projektu „Odblokowanie potencjału innowacyjności: technologie prorozwojowe i bezpieczeństwo międzynarodowe”

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2321 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich oraz wsparcia działań w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2322 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8542)

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2323 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „„Europejski Dzień pod hasłem »Wszystko, co w naszej mocy«” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788

Strony 259 - 259 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2324 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i środków na potrzeby wykonywania usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) w Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8321)

Strony 262 - 262 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2325 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca 1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu (BIT) jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 10 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 267 - 267 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2326 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca epsilon-metoflutryny jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 269 - 269 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2327 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca chloraminy B jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 271 - 271 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2299 z dnia 15 listopada 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do struktury, formatu, szczegółów technicznych i procedury dotyczących zintegrowanych krajowych sprawozdań z postępów w dziedzinie energii i klimatu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2300 z dnia 30 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/847 o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2301 z dnia 23 listopada 2022 r. określające trajektorie napełniania wraz z celami pośrednimi na 2023 r. dla każdego państwa członkowskiego posiadającego podziemne magazyny gazu na swoim terytorium i bezpośrednio połączone z jego obszarem rynku

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2302 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2304 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. gorączki doliny Rift

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2305 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka olej z ryb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2306 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyznania niektórym państwom członkowskim odstępstw od przekazywania statystyk na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk dotyczących infrastruktury opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej i korzystania z opieki zdrowotnej (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8341)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2307 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/179 w odniesieniu do wyznaczania i udostępniania zakresów częstotliwości 5 150 –5 250 MHz, 5 250 –5 350 MHz i 5 470 –5 725 MHz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8313)

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2293 z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 w odniesieniu do wykazu państw trzecich posiadających zatwierdzony plan kontroli dotyczący stosowania substancji farmakologicznie czynnych, maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych i pestycydów oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2294 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do statystyk dotyczących infrastruktury opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej i korzystania z opieki zdrowotnej

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2295 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów w ramach Unii

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2296 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

REKLAMA