REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja Rady (UE) 2023/1351 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Francuską

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/1352 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2023)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1353 z dnia 30 czerwca 2023 r. określająca kluczowe wskaźniki efektywności służące do pomiaru postępów w realizacji celów cyfrowych ustanowionych w art. 4 ust. 1 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzenie (UE) 2022/2473 uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1321 z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/2170 w odniesieniu do stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych w odniesieniu do niektórych wyrobów ze stali przemieszczonych do Irlandii Północnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1322 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA) i uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1920/2006

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1323 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1324 z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/194 w sprawie ustalenia w odniesieniu do niektórych stad ryb uprawnień do połowów na 2023 r. mających zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także ustanowienia na lata 2023 i 2024 takich uprawnień do połowów w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1325 z dnia 23 czerwca 2023 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Extremadura” (ChOG)]

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1326 z dnia 23 czerwca 2023 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Balaton/Balatoni” (ChNP)]

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1327 z dnia 23 czerwca 2023 r. obejmujące nazwę „Canelli” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1328 z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1329 z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania polirycynooleinianu poliglicerolu (E 476) oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dla glicerolu (E 422), estrów kwasów tłuszczowych i poliglicerolu (E 475) oraz polirycynooleinianu poliglicerolu (E 476)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1330 z dnia 29 czerwca 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów lekkiego papieru termoczułego pochodzących z Republiki Korei w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1331 z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/159 nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1332 z dnia 29 czerwca 2023 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei CBS 114044 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, indyków rzeźnych, indyków utrzymywanych w celach hodowlanych i prosiąt odsadzonych (posiadacz zezwolenia: Roal Oy), i uchylające rozporządzenie (WE) nr 902/2009

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1333 z dnia 29 czerwca 2023 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus fijiensis CBS 589.94 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i prosiąt odsadzonych (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1811/2005 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1259/2004

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1334 z dnia 29 czerwca 2023 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 349/2010

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1335 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania prokuratorów europejskich w Prokuraturze Europejskiej

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1336 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie środków naprawczych, jakie mają podjąć Belgia i Luksemburg, dotyczących niektórych docelowych parametrów skuteczności działania na trzeci okres odniesienia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3852)

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1337 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 4335)

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1338 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą zostać uwzględnione w normach europejskich dotyczących niektórych produktów dla dzieci i produktów powiązanych zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2023/1339 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do globalnej sieci cyfrowych zaświadczeń zdrowotnych ustanowionej przez Światową Organizację Zdrowia oraz w sprawie tymczasowych ustaleń służących ułatwieniu podróży międzynarodowych w związku z upływem okresu obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1231 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przepisów szczególnych dotyczących wprowadzania do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa niektórych przesyłek towarów detalicznych, roślin przeznaczonych do sadzenia, sadzeniaków ziemniaka, maszyn i niektórych pojazdów wykorzystywanych do celów rolniczych lub leśnych, a także przemieszczania o charakterze niehandlowym niektórych zwierząt domowych do Irlandii Północnej

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

REKLAMA