Kategorie

Słownik

22 sie 2021
18 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Przelew transgraniczny

Przelew transgraniczny jest to przelew pieniędzy na konto, które znajduje się terenie Unii Europejskiej.

Usługi turystyczne

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna ma charakter umowy konsensualnej, gdyż do jej zawarcia wystarczy porozumienie stron. Praktykowana jest w przypadku umów dotyczących nieruchomości.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna poprzedza zawarcie umowy przyrzeczonej, czyli przenoszącej  własność nieruchomości na kupującego.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska jest umową zawieraną między deweloperem a stroną kupującą nieruchomość.

Zarząd zwykły rzeczą

Zwykły zarząd rzeczą jest rozumiany jako normalne użytkowanie danej rzeczy.

Deweloper

Deweloperem jest przedsiębiorca, który zajmuje się budowaniem nieruchomości w celu ich sprzedaży.

Pośrednik

Pośrednik to przedsiębiorca trudniący się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową to pojęcie określające towary, które w jakimś stopniu są wadliwe.

Nieruchomości

Rozróżnia się nieruchomości rozumiane jako lokal mieszkalny, blok czy też dom jednorodzinny oraz nieruchomości gruntowe.

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady ma na celu ochronę kupującego, którego rzecz jest wadliwa.

Sprzedaż poza lokalem

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa jest to dokonywanie sprzedaży poza miejscem przeznaczonym do obsługi konsumentów.

Sprzedaż

Sprzedaż – jest to umowa między stroną, która chce coś zakupić, a stroną która chce coś sprzedać.

Zadatek

Jest to suma pieniędzy dana drugiej stronie (przedsiębiorcy) przy zawarciu umowy. Ma ona charakter zabezpieczający.

Kara umowna

Kara umowna ma funkcje odszkodowawcze. Dla swej ważności musi być określona w umowie.

Oferta

Jest to przedstawienie propozycji zawarcia umowy jaką przedsiębiorca składa konsumentowi. Zazwyczaj jest ona w formie pisemnej. Musi ona jednak zawierać istotne postanowienia tej umowy.

Wzorzec umowy

Jest to sporządzony w formie pisemnej wzór postanowień umowy, który przedsiębiorca przedstawia konsumentowi w celu zawarcia umowy.

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Są to praktyki stosowane przed przedsiębiorców w stosunku do konsumentów.

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

Są to bezprawne praktyki przedsiębiorców, które wymierzone są w stosunku do nieograniczonej liczby konsumentów.

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone postanowienia umowne dotyczą tylko umów z konsumentami. Taką nazwą określa się te klauzule zawarte w umowie, które nie były wcześnie negocjowane z konsumentem. To z kolei stwarza ryzyko, że nie będą one korzystne dla klienta.

Odstąpienie od umowy

Od umów pewnego rodzaju strony mogą odstąpić. Musi to być jednak przewidziane w ustawie albo w samej umowie.

Przedsiębiorca

Jest to zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca w imieniu własnym działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami mogą być również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie w jakim wykonują działalność gospodarczą.

Konsument

W bardzo szerokim znaczeniu można sklasyfikować konsumenta jako stronę umowy nabywającą jakąś rzecz lub usługę.  Jednakże podmiotem tym może być jedynie osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą.