REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Maksymalne stawki taksy notarialnej

Obowiązuje:
od 2012-05-26

Maksymalne stawki taksy notarialnej


Stawka wynosi od wartości:

do 3.000 zł 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł
plus 3% od nadwyżki
powyżej 3.000 zł,
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł
plus 2% od nadwyżki
powyżej 10.000 zł,
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł
plus 1% od nadwyżki
powyżej 30.000 zł,
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł
plus 0,4% od nadwyżki
powyżej 60.000 zł,
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł
plus 0,2% od nadwyżki
powyżej 1.000.000 zł,

powyżej 2.000.000 zł

6.770 zł
plus 0,25% od nadwyżki
powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznającym nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka) 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591) 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 50% stawki z pierwszej części tabeli
ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 50% stawki z pierwszej części tabeli
przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki z pierwszej części tabeli
przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę deweloperską 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
50% stawki z pierwszej części tabeli
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego
50% stawki z pierwszej części tabeli
ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą 25% stawki z pierwszej części tabeli
losowanie nagrody 25% stawki z pierwszej części tabeli
potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym 25% stawki z pierwszej części tabeli
oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub objęciu udziału w tej spółce 10% stawki z pierwszej części tabeli
oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut 10% stawki z pierwszej części tabeli
umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 600 zł
umowę majątkową małżeńską 400 zł
testament 50 zł
testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku 150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny
200 zł
odwołanie testamentu 30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić 60 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 80 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł
pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności 100 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł

Za sporządzenie:

protokołu zgromadzenia wspólników sp. z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni 750 zł
protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1.100 zł
protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 500 zł
protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego 1000 zł
protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród 100 zł
protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu 20 zł za każdy rozpoczęty miesiąc
innego protokołu 200 zł
aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne 50 zł
aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym 100 zł
protokołu dziedziczenia
100 zł
protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu
30 zł
wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu 6 zł za każdą stronę

Za poświadczenie:

własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać na:
- na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną 10% stawki z pierwszej części tabeli, nie więcej jednak niż 300 zł
- pełnomocnictwach innych dokumentach 20 zł
zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł za każdą stronę
czasu okazania dokumentu 6 zł za każdą stronę
pozostawania przy życiu:
- w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 5 zł
- w innym celu 30 zł
pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi 40 zł
Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu :
- do 1000 zł włącznie 5 zł
- powyżej 1000 zł 5 zł plus 0,5% od nadwyżki ponad 1.000 zł, nie więcej jednak niż 2.500 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi

Przepisu nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu

3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.)

Za czynność wymienioną powyżej, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi

Przepisu nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu

50% stawki określonej powyżej
Inne czynności 200 zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.).

Archiwum

 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do
 • Lp.
  Okres od
  Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA