| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/72/11 Rady Gminy Herby

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Herby

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001, Nr 142,poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 403 ust. 2-6 w związku z art. 400a ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm/ zmienionej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 229, poz. 1498/ Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Herby

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik do Uchwały Nr VI/72/11
Rady Gminy Herby
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI DOFINANSOWANIA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY HERBY

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania w formie dotacji, w rozumieniu art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm), do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, związanych z likwidacją pokryć dachowych i elewacji wykonanych z eternitu, z budynków i obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Herby. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy zamierzają przystąpić do wymiany pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków i obiektów.

2. Dofinansowanie na w.w prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego budynku lub obiektu.

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają koszty związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizację odpadów azbestowych, obejmujące:

1) rozbiórkę pokrycia lub elewacji z płyt zawierających azbest,

2) zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie,

3) odkurzenie powierzchni z pyłów azbestowych.

2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.

3. Kwotę dofinansowania ustala się do wysokości 22 zł brutto za m² udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i elewacji.

§ 3. Dofinansowanie związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizację odpadów azbestowych polega na refundowaniu poniesionych przez wnioskodawcę i udokumentowanych kosztów usunięcia azbestu i wypłacane jest po zakończeniu zadania i przedłożeniu odpowiednich dokumentów, o których mowa w regulaminie.

§ 4. Prace o których mowa związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych mogą realizować jedynie wykonawcy:

1. Posiadający aktualne decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

2. Mający przeszkolonych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

3. Posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

§ 5. 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest składa się w Urzędzie Gminy Herby. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, Wójt informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 14 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wójt dokonuje weryfikacji wniosków przeznaczonych do dofinansowania, po czym powiadamia wnioskodawcę o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania bądź odmowie udzielenia dofinansowania.

§ 6. Podstawę otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 2, stanowi umowa zawarta pomiędzy Wójtem a wnioskodawcą. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 5 należy dołączyć:

1) kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego, przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia prac rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu

2) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa własności).

3) Kserokopię zgłoszenia robót przez wnioskodawcę do właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Lublińcu ), w przypadku zmiany konstrukcji dachu kserokopię pozwolenia na budowę.

4) Kserokopię zgłoszenia robót przez wykonawcę do organu nadzoru budowlanego oraz do okręgowego inspektora pracy.

5) Kserokopię oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

6) kopię dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przez uprawniony zakład utylizacyjny, tj. wypełniona i opieczętowana karta przekazania odpadu zgodnie z obowiązującym wzorem określonym przez Ministra Środowiska wykonawcę (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

§ 8. Dofinansowania nie otrzymują ci właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie zdjęli i wywieźli odpady azbestowe pochodzące z budynków, do których mają tytuł prawny i nie posiadają w tym zakresie dokumentacji, o której mowa w § 7.

§ 9. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Herby, która ustala wysokość kwoty dofinansowania.

2. Urząd Gminy prowadzi rejestr kompletnych wniosków.

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

4. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 10. Wypłata dofinansowania, związana z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych , dokonana będzie w kasie Urzędu Gminy lub na wskazany rachunek bankowy, po przeprowadzeniu przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, wizji z udziałem wnioskodawcy w celu stwierdzenia wykonania wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego bądź elewacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.


Zalacznik1.doc


Zalacznik2.doc

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »