| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/72/11 Rady Gminy Herby

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Herby

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001, Nr 142,poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 403 ust. 2-6 w związku z art. 400a ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm/ zmienionej ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 229, poz. 1498/ Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Herby

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik do Uchwały Nr VI/72/11
Rady Gminy Herby
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

REGULAMIN UDZIELANIA WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI DOFINANSOWANIA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY HERBY

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania właścicielom nieruchomości dofinansowania w formie dotacji, w rozumieniu art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm), do poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, związanych z likwidacją pokryć dachowych i elewacji wykonanych z eternitu, z budynków i obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Herby. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy zamierzają przystąpić do wymiany pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z budynków i obiektów.

2. Dofinansowanie na w.w prace przyznaje się tylko jeden raz dla danego budynku lub obiektu.

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają koszty związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizację odpadów azbestowych, obejmujące:

1) rozbiórkę pokrycia lub elewacji z płyt zawierających azbest,

2) zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie,

3) odkurzenie powierzchni z pyłów azbestowych.

2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.

3. Kwotę dofinansowania ustala się do wysokości 22 zł brutto za m² udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i elewacji.

§ 3. Dofinansowanie związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizację odpadów azbestowych polega na refundowaniu poniesionych przez wnioskodawcę i udokumentowanych kosztów usunięcia azbestu i wypłacane jest po zakończeniu zadania i przedłożeniu odpowiednich dokumentów, o których mowa w regulaminie.

§ 4. Prace o których mowa związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych mogą realizować jedynie wykonawcy:

1. Posiadający aktualne decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

2. Mający przeszkolonych pracowników, osoby kierujące lub nadzorujące prace, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

3. Posiadający niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

§ 5. 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest składa się w Urzędzie Gminy Herby. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, Wójt informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 14 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wójt dokonuje weryfikacji wniosków przeznaczonych do dofinansowania, po czym powiadamia wnioskodawcę o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania bądź odmowie udzielenia dofinansowania.

§ 6. Podstawę otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 2, stanowi umowa zawarta pomiędzy Wójtem a wnioskodawcą. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 7. Do wniosku o którym mowa w § 5 należy dołączyć:

1) kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego, przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia prac rozbiórkowych związanych z usuwaniem azbestu

2) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa własności).

3) Kserokopię zgłoszenia robót przez wnioskodawcę do właściwego organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Lublińcu ), w przypadku zmiany konstrukcji dachu kserokopię pozwolenia na budowę.

4) Kserokopię zgłoszenia robót przez wykonawcę do organu nadzoru budowlanego oraz do okręgowego inspektora pracy.

5) Kserokopię oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

6) kopię dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przez uprawniony zakład utylizacyjny, tj. wypełniona i opieczętowana karta przekazania odpadu zgodnie z obowiązującym wzorem określonym przez Ministra Środowiska wykonawcę (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

§ 8. Dofinansowania nie otrzymują ci właściciele nieruchomości, którzy we własnym zakresie zdjęli i wywieźli odpady azbestowe pochodzące z budynków, do których mają tytuł prawny i nie posiadają w tym zakresie dokumentacji, o której mowa w § 7.

§ 9. 1. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Herby, która ustala wysokość kwoty dofinansowania.

2. Urząd Gminy prowadzi rejestr kompletnych wniosków.

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.

4. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie na ten cel, decyzje o dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 10. Wypłata dofinansowania, związana z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych , dokonana będzie w kasie Urzędu Gminy lub na wskazany rachunek bankowy, po przeprowadzeniu przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, wizji z udziałem wnioskodawcy w celu stwierdzenia wykonania wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego bądź elewacji zgodnie ze złożonym wnioskiem.


Zalacznik1.doc


Zalacznik2.doc

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »