| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 ) – Rada Miejska Cieszyna uchwala:

§ 1. Ustalić wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XIV/ 137/ 99 z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Żłobkach Miejskich.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr VIII/72/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 maja 2011 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBYT DZIECKA I WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA OPŁAT W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE ORAZ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYŻYWIENIE.

§ 1. Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z następującymi opłatami:

1)opłatą za pobyt dziecka w żłobku,

2)obowiązującą opłatą za wyżywienie,

3)opłatą za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 20 % , a dla rodziców zamieszkałych w Cieszynie 12%, obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę .

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

§ 3. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przebywających w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej, ustalonego na zasadzie i w trybie określonym w tej ustawie.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 dokonuje Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

3. Jeżeli w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przebywa równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych rodziców/opiekunów prawnych, wysokość opłaty za pobyt za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% kwoty określonej w § 2 ust.1 .

§ 4. 1. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala się w wysokości 7,00 złotych za dzień.

2. Wysokość opłaty określonej w ust.1 ulega waloryzacji w każdym kolejnym roku kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu tego wskaźnika.

3. Obowiązującą opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie z zastrzeżeniem ust.1 i 2.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej opłaty za wyżywienie i liczby dni nieobecności.

§ 5. Dodatkowa opłata, o której mowa w § 1 pkt 3 wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »