| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95 ) – Rada Miejska Cieszyna uchwala:

§ 1. Ustalić wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XIV/ 137/ 99 z dnia 19 sierpnia 1999 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Żłobkach Miejskich.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła


Załącznik do Uchwały Nr VIII/72/11
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 maja 2011 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POBYT DZIECKA I WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD PONOSZENIA OPŁAT W ŻŁOBKACH MIEJSKICH W CIESZYNIE ORAZ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYŻYWIENIE.

§ 1. Pobyt dziecka w żłobku wiąże się z następującymi opłatami:

1)opłatą za pobyt dziecka w żłobku,

2)obowiązującą opłatą za wyżywienie,

3)opłatą za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 20 % , a dla rodziców zamieszkałych w Cieszynie 12%, obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę .

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

§ 3. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przebywających w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uprawniającego rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej, ustalonego na zasadzie i w trybie określonym w tej ustawie.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 dokonuje Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

3. Jeżeli w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przebywa równocześnie dwoje lub więcej dzieci tych samych rodziców/opiekunów prawnych, wysokość opłaty za pobyt za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% kwoty określonej w § 2 ust.1 .

§ 4. 1. Maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala się w wysokości 7,00 złotych za dzień.

2. Wysokość opłaty określonej w ust.1 ulega waloryzacji w każdym kolejnym roku kalendarzowym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od miesiąca następującego po ogłoszeniu tego wskaźnika.

3. Obowiązującą opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie z zastrzeżeniem ust.1 i 2.

4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej opłaty za wyżywienie i liczby dni nieobecności.

§ 5. Dodatkowa opłata, o której mowa w § 1 pkt 3 wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »