| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia na rok 2013 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatnosci tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r, o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   p. zm.), art.18a i   art. 19 pkt 1   lit. f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz.613 z   p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje  

§   1.   Wprowadza na rok 2013 opłatę od posiadania psów.  

§   2.   Ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów :  

1)   Od posiadania jednego psa -   40 zł  

2)   Od posiadania każdego następnego psa -   45 zł  

§   3.   Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.  

§   4.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 31 maja 2013 r. w   kasie Urzędu Gminy lub u   sołtysa.  

2.   W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w   terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona się wymiaru tej opłaty i   przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w   wysokości określonej w   przepisach szczegółowych, zaś w   stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.  

3.   Pobór opłaty od posiadania psów powierza sie sołtysom poszczególnych sołectw wchodzących w   skład gminy Świnna i   od kwoty zainkasowanej przez nich przyznaje się prowizje w   wysokości 10%.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »