| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/317/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się bezpośrednio z   terenu nieruchomości:  

1)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

2)   następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zebranych:  

a)   papier i   tektura,  

b)   szkło,  

c)   tworzywa sztuczne,  

d)   opakowania wielomateriałowe,  

e)   metale,  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

g)   odpady zielone,  

h)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

i)   odpady wielkogabarytowe,  

j)   żużle i   popioły.  

2.   Odpady wymienione w   pkt. 2   lit c - e należy gromadzić razem w   jednym worku lub pojemniku.  

3.   Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w   pkt 1   i 2, zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów.  

§   3.   Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu,  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w   tygodniu,  

c)   dla obiektów użyteczności publicznej – dwa razy w   miesiącu,  

d)   dla ogródków działkowych – dwa razy w   miesiącu.  

2)   segregowanych odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 2   pkt 2   lit a-f:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – raz w   miesiącu,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – raz w   tygodniu,  

c)   dla obiektów użyteczności publicznej – raz w   miesiącu,  

d)   dla ogródków działkowych – raz w   miesiącu.  

3)   odpadów zielonych – dwa razy w   miesiącu od kwietnia do listopada.  

4)   zużytego sprzętu elektronicznego i   elektrycznego – raz na kwartał.  

5)   odpadów wielkogabarytowych:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – raz na kwartał,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – raz w   tygodniu,  

6)   żużli i   popiołów – dwa razy w   miesiącu od października do kwietnia.  

§   4.   1.   Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   papier i   tektura,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   metale,  

6)   komunalne odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   gospodarstw domowych z   drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę jednorazowo w   ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe,  

7)   przeterminowane leki i   termometry rtęciowe,  

8)   zużyte baterie i   akumulatory,  

9)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

10)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

11)   tekstylia,  

12)   zużyte opony,  

13)   żużle i   popioły,  

14)   odpady problematyczne.  

3.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny wymienione w   § 4   ust. 1   pkt 1   – 5, 9, 10, 13 w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.  

4.   Informacje o   lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta Racibórz.  

§   5.   Odpady zielone można bezpłatnie przekazać na terenie kompostowni odpadów w   Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.  

§   6.   Komunalne odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   gospodarstw domowych z   drobnych remontów niewymagających pozwolenia na budowę jednorazowo w   ilości 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe można bezpłatnie przekazać na terenie Miejskich Składowisk Odpadów w   Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.  

§   7.   1.   Przeterminowane leki i   termometry rtęciowe można oddawać bezpłatnie w   punktach zbiórki zlokalizowanych w   aptekach.  

2.   Informacja o   lokalizacji aptek, o   których mowa w   ust. 1   udostępniona będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta Racibórz.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 6r. ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) Rada Miasta ma obowiązek ustalić szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami i   komunalnymi.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 16 października 2012 r. do 29 października 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w   sentencji niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »