| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/238/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(DZ. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późń. zm.) w   związku z   art. 4   ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: DZ. U. z   2012 r., poz. 391 z   późń. zm.),    
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Tychach,  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/238/12    
Rady Gminy Ornontowice    
z dnia 28 listopada 2012 r.  
 

Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   przedsiębiorcy   – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Ornontowice lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych,  

2)   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych   – należy przez to rozumieć punkt utworzony w   celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce lub punkty mobilne, którymi są pojazdy samochodowe, odbierające wyselekcjonowane odpady,  

3)   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych   – należy przez to rozumieć wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i   zbieranych selektywnie w   zabudowie wielorodzinnej (śmietnik),  

4)   harmonogramie   – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,  

5)   zabudowie jednorodzinnej   – należy przez to rozumieć zabudowę w   rozumieniu §   3.   pkt 2   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.),  

6)   zabudowie wielorodzinnej   – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a   więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w   § 3   pkt 2   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz. 690 z   późn. zm.),  

7)   właścicielu nieruchomości   – rozumie się przez to także współwłaścicieli użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieruchomości w   zarządzie lub użytkowaniu, a   także inne podmioty władające nieruchomością,  

8)   terenie budowy   - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą robotami budowlanymi, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub złożenie zgłoszenia przystąpienia do wykonania robót budowlanych, o   których mowa w   Ustawie Prawo budowlane.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania w   sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, papier,   opakowania wielomateriałowe, metal, odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, odpady budowlane i   rozbiórkowe, odpady niebezpieczne (w tym przeterminowane leki i   chemikalia,   zużyte baterie i   zużyte akumulatory), zużyte opony.  

§   4.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z   chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, a   także w   razie konieczności posypania ich piaskiem bądź innym środkiem likwidującym śliskość, dopuszczonym obowiązującymi normami. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w   miejsca niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów, umożliwiającym przy tym ich zebranie przez służby utrzymujące w   stanie czystości drogi.  

§   5.   Mycie i   naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi możliwa jest wyłącznie w   miejscach utwardzonych, posiadających odpływ do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w   sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska i   nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości. Zakazuje się wykonywania tych czynności na terenach służących do użytku publicznego.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  
na terenie nieruchomości i   drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników  
i ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   6.   1.   Ustala się minimalną pojemność pojemnika na odpady komunalne wynoszącą 60 litrów na osobę na miesiąc, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w   gospodarstwach domowych, przyjętą zgodnie z   Wojewódzkim planem gospodarki odpadami.  

2.   Odpady komunalne należy gromadzić w   pojemnikach, workach z   tworzywa sztucznego oraz   koszach ulicznych, spełniających obowiązujące normy oraz przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu odbierające odpady komunalne:  

-   pojemniki i   worki na odpady o   pojemności 60 l,  

-   pojemniki i   worki na odpady o   pojemności 110 l  

-   pojemniki i   worki na odpady o   pojemności 120 l,  

-   pojemniki na odpady o   pojemności 240 l,  

-   pojemniki na odpady o   pojemności 1100 l,  

-   pojemniki na odpady (KP 3, KP 5, KP 7, KP 10) o   pojemności od 3   m³ do 10 m³,  

-   kosze uliczne na odpady o   pojemności do 70 l.  

3.   W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych, na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości. Dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i   w porozumieniu z   tym właścicielem.  

§   7.   Odpady segregowane, zbierane będą do pojemników i   worków z   tworzywa sztucznego o   następującej kolorystyce:  

-   niebieski – z   przeznaczeniem na papier,  

-   zielony – z   przeznaczeniem na szkło,  

-   żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal – w   zabudowie jednorodzinnej, a   w zabudowie wielorodzinnej – na tworzywa sztuczne,  

-   brązowy – z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.  

§   8.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z   tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania.  

§   9.   W przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych właściciel lokalu zobowiązany jest dodatkowo do ustawienia na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.  

§   10.   Ilość koszy ulicznych rozmieszczonych przy drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych i   ilości zbieranych w   nich odpadów. Na przystankach komunikacyjnych kosze powinny być lokalizowane pod wiatą, a   jeżeli jej nie ma, to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

§   11.   Pojemniki i   kosze uliczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczeniem  
i przewróceniem, należy utrzymywać je w   odpowiednim stanie sanitarnym i   technicznym.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   12.   Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości w   sposób zapewniający zachowanie czystości i   porządku, zgodnie z   harmonogramem wywozu.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników i   worków z   tworzywa sztucznego przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorcy odbierającemu odpady, poprzez ich wystawienie w   widocznym miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy.  

3.   Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych powinien odbywać się nie rzadziej niż:  

-   z   zabudowy jednorodzinnej – jeden   raz w   miesiącu,  

-   z   zabudowy wielorodzinnej – jeden   raz w   tygodniu,  

-   z   obiektów użyteczności publicznej – jeden   raz w   miesiącu,  

-   z   ogródków działkowych – jeden raz w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października, a   w pozostałym okresie jeden raz na dwa   miesiące,  

-   z   koszy ulicznych – jeden   raz w   tygodniu,  

-   z pozostałych nieruchomości - jeden   raz w   miesiącu.  

4.   Pozbywanie się segregowanych odpadów komunalnych tj. szkło, tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe, metal powinno odbywać się nie rzadziej niż:  

-   z   zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w   miesiącu,  

-   z   zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w   miesiącu,  

-   z   obiektów użyteczności publicznej – jeden raz w   miesiącu,  

-   z   ogródków działkowych - jeden raz w   miesiącu w   okresie od 1   marca do 31 października, a   w pozostałym okresie jeden raz na dwa   miesiące,  

-   z pozostałych nieruchomości - jeden   raz w   miesiącu.  

5.   W   zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie należy wystawić w   dniu odbioru przed posesją, w   miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, w   sposób nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.  

6.   Odpady wymienione w   §3 tj. tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe i   metal mogą być zbierane i   odbierane w   zabudowie wielorodzinnej łącznie do jednego pojemnika na odpady segregowane.  

7.   Odpady wymienione w   §3 tj. odpady ulegające biodegradacji w   tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji mogą być zbierane i   odbierane wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub w   pojemniku przeznaczonym do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.  

8.   Odpady wielkogabarytowe i   zużyte opony z   zabudowy jednorodzinnej odbierane będą przez przedsiębiorcę co najmniej jeden   raz w   roku.  

9.   Odpady wielkogabarytowe z   zabudowy wielorodzinnej należy gromadzić oddzielnie w   punkcie gromadzenia odpadów komunalnych.  

10.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, właściciele nieruchomości mogą umieszczać w   kontenerach w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w   miejscu i   terminach określonych w   pkt 12 niniejszego paragrafu.  

11.   Niezależnie od ustaleń § 12, ust. 8-9 odpady w   nich wymienione oraz inne selektywnie zbierane odpady komunalne można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

12.   Informacje o   miejscach i   terminach zbiórek oraz lokalizacji i   godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych udostępniane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy, jak również w   lokalnej prasie i   na tablicach ogłoszeń.  

§   13.   Częstotliwość i   sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych:  

1.   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców.  

2.   Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w   celu ich opróżnienia.  

3.   Opróżnianie zbiornika winno odbywać się systematycznie, bez dopuszczenia do jego przepełnienia, z   częstotliwością wynikającą z     ilości pobranej wody i   pojemności zbiornika, w   przypadku przydomowej oczyszczalni w   sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania określonego w   przepisach odrębnych.  

4.   Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z   nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   14.   1.   Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i   materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.  

2.   Powstające w   gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w   pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w   przydomowych kompostownikach w   zabudowie jednorodzinnej.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   15.   1.   Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego utrzymywania tych zwierząt, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i   uciążliwości, w   szczególności w   zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w   porze nocnej) przykrego zapachu, insektów i   zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi czy miejsc wspólnego użytkowania (np. parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe).  

2.   Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej  
do panowania nad nimi; psy muszą być prowadzone na smyczy, a   psy ras uznawanych ustawowo za agresywne winny mieć dodatkowo założony kaganiec.  

3.   Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej  
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; nie dotyczy osób, korzystających z   pomocy psów przewodników (np. niewidomi, głuchoniemi, ociemniali).  

4.   Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w   rejonach niezagospodarowanych poza terenami wymienionymi w   ust. 1; niedopuszczalne jest wpuszczanie psów na tereny wydzielone, przeznaczone na place zabaw dla dzieci, piaskownice, tereny parkowe.  

5.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych a   także w   miejscach wspólnego użytkowania.  

6.   Utylizacja padłych zwierząt domowych należy do obowiązków właściciela lub posiadacza zwierzęcia i   powinna odbywać się w   zakładach specjalizujących się w   tym zakresie.    

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej,w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   17.   1.   Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w   budynkach wielorodzinnych i   obiektach  
im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.  

2.   Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i   ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.  

3.   Teren nieruchomości musi być tak zabezpieczony aby zwierzętom gospodarskim uniemożliwić jego opuszczanie.  

4.   Zwierzęta należy utrzymywać w   sposób niepowodujący uciążliwości tj. hałas, odory osobom zamieszkującym nieruchomości sąsiednie.  

5.   Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.  

6.   Ule z   pszczołami powinny być ustawione w   odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w   taki sposób, aby pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

7.   Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich należy do obowiązków właściciela lub posiadacza zwierzęcia  
i powinna odbywać się w   zakładach specjalizujących się w   tym zakresie.    

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i   terminy jej przeprowadzania  

§   18.   1.   Nieruchomości i   zlokalizowane na nich obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej, właścicieli budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i   opieki społecznej, szkół i   placówek w   rozumieniu przepisów o   systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych, objęte są obowiązkową deratyzacją, przeprowadzaną dwukrotnie w   ciągu roku (na   wiosnę i   jesienią) oraz dodatkowo niezwłocznie w   każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni jak również na wniosek lub polecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki jednorodzinne, realizują obowiązek deratyzacji w   miarę potrzeb, a   w szczególności w   przypadku wystąpienia populacji gryzoni.  


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 4   ust 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz.391).   Regulamin   określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy dotyczące:  

1)   wymagań w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a)   prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i   odbierania odpadów komunalnych, w   tym powstających w   gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon, a   także odpadów zielonych  

b)   uprzątanie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego,  

c)   mycie i   naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i   warsztatami naprawczymi;  

2)   rodzaju i   minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i   ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, przy uwzględnieniu:  

a)   średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych bądź w   innych źródłach,  

b)   liczby osób korzystających z   tych pojemników;  

3)   częstotliwości i   sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4)   innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach;  

7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania.  
 

Regulamin wymaga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego /art.4 ust. 1   Ustawy/.  

Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w   terminie 6   miesięcy od dnia uchwalenia tego planu /art.4 ust.3/ Ustawy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »