| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/309/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013   r., poz.   594), art.   20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.   U. z   2012   r., poz. 647 z   późniejszymi zmianami) oraz w   związku z   uchwałą nr XXXIV/264/2013 Rady Gminy Mstów z   dnia 19 kwietnia 2013   r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów, Rada Gminy Mstów, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów zatwierdzonego uchwałą nr   XXIII/175/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 29 czerwca 2012   r., uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.  

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów, w   granicach określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§   2.  

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik   nr 3     rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   3.  

Użyte w   uchwale określenia oznaczają:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;  

2)   plan – niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

3)   przeznaczenie podstawowe terenu – ustalone w   planie zagospodarowanie terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;  

4)   tektonice elewacji     należy przez to rozumieć jedność, zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne, itp.);  

5)   teren     powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;  

6)   ustawa – ustawę o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

7)   uwarunkowania historyczne – źródła archiwalne (fotografie, plany, opisy) oraz wyniki prac badawczych (historycznych, architektonicznych i   archeologicznych), pozwalające na odtworzenie wcześniejszej estetyki, formy oraz układu zabudowy;  

8)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej     minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej [%];  

9)   wskaźnik zabudowy działki     maksymalną wartość stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni działki wyrażoną w   procentach [%];  

10)   zabudowa – budynek lub zespół budynków zdefiniowanych w   ustawie Prawo budowlane;  

11)   zabudowa i   zagospodarowanie towarzyszące     taką zabudowę i   takie zagospodarowanie, które uzupełnia oraz umożliwia właściwe użytkowanie obiektów budowlanych i   zagospodarowanie działki zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym terenu, są to: zabudowa garażowa i   gospodarcza, miejsca parkingowe, powierzchnie biologicznie czynne, urządzenia infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, nawierzchnie utwardzone.  

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji  

§   4.  

1.   Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.U pod teren zabudowy usługowej kultu religijnego.  

2.   Przeznaczenie podstawowe terenu 1.U obejmuje:  

1)   zabudowę usługową kultu religijnego i   kultury;  

2)   zabudowę zamieszkania zbiorowego.  

3.   Na terenie 1.U dopuszcza się:  

1)   lokale usługowe handlu i   gastronomii;  

2)   zabudowę i   zagospodarowanie towarzyszące.  

4.   Ustala się:  

1)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

a)   lokalizacja zabudowy winna uwzględniać nieprzekraczalne linie zabudowy, których przebieg został ustalony na rysunku planu, zgodnie z   przepisem § 3   pkt   1, pozostałe warunki określone zostały w   rozdziale 4;  

2)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   wysokość nowej zabudowy: do 14   m,  

b)   geometria dachu   /   spadek głównych połaci dachu budynku: dach stromy, symetryczny   /   40 stopni z   tolerancją do 25%; dopuszcza się dach stromy, symetryczny o   nachyleniu połaci do 25 stopni w   budynkach o   wysokości do 8   m,  

c)   dopuszcza się dachy płaskie, w   powiązaniu z   warunkami określonymi w   rozdziale 4;  

3)   wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:  

a)   wskaźnik zabudowy: 25,  

b)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40,  

c)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1,  

d)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

5.   Ustala się:  

1)   minimalne ilości miejsc parkingowych na działce budowlanej: 1   miejsce parkingowe   / 3   zatrudnionych;  

2)   sposób realizacji miejsc parkingowych:  

a)   realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,  

b)   realizowane w   budynku: dopuszcza się w   kondygnacji podziemnej lub w   pierwszej kondygnacji nadziemnej.  

§   5.  

1.   Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 2.ZP pod teren zieleni urządzonej.  

2.   Przeznaczenie podstawowe terenu 2.ZP obejmuje:  

1)   powierzchnię biologicznie czynną;  

2)   nawierzchnie utwardzone stref pieszych.  

3.   Na terenie 2.ZP zakazuje się zabudowy.  

4.   Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:  

1)   wskaźnik zabudowy: 0;  

2)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30.  

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   6.  

1.   Wskazuje się, że na terenie 1.U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  

2.   Działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  

3.   Ograniczenie wskazane w   ust. 2   nie dotyczy inwestycji celu publicznego z   zakresu infrastruktury technicznej.  

4.   Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z   przepisami ustawy o   odpadach.  

5.   Obszar planu położony jest w   całości w   Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – ustalenia planu nie naruszają celów ochronnych parku wskazanych w   rozporządzeniu Wojewody Śląskiego nr 18/06 z   dnia 18.04.2006   r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 51, poz.   1423), którymi są:  

1)   zachowanie zróżnicowanej rzeźby terenu Wyżyny Częstochowskiej z   elementami rzeźby krawędziowej i   krasowej, w   tym ostańcami skalnymi, jaskiniami, schroniskami skalnymi, lejami i   źródłami;  

2)   zachowanie szaty roślinnej, w   tym specyficznego układu przestrzennego zbiorowisk roślinnych oraz zbiorowisk muraw kserotermicznych;  

3)   zachowanie bogactwa flory i   fauny z   gatunkami reliktowymi i   endemicznymi;  

4)   zachowanie walorów krajobrazowych, w   tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego z   ruinami warowni jurajskich oraz krajobrazu rolniczego.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   7.  

Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z   §   10 ust. 1.  

§   8.  

1.   Na terenie 1.U wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej:  

1)   strefę „A”, w   której ustala się następujące zasady ochrony:  

a)   zakazuje się nowej zabudowy poza dopuszczeniem odtwarzania zabudowy wyłącznie na podstawie historycznych uwarunkowań,  

b)   dopuszcza się przebudowę istniejącej współczesnej zabudowy,  

c)   zakazuje się lokalizacji reklam;  

2)   strefę „B” nowej zabudowy, w   której ustala się następujące zasady:  

a)   charakter architektury nowych obiektów winien być nieagresywny i   niedominujący, nienaruszający historycznego zespołu klasztornego,  

b)   nowa zabudowa o   następujących parametrach:  

-   maksymalna wysokość zabudowy: 8   m,  

-   maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2,  

-   geometria dachu   /   spadek głównych połaci dachu budynku: dach stromy, symetryczny o   nachyleniu połaci do 25 stopni,  

-   pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachą miedzianą układaną w   pasy jak na budynku klasztoru,  

-   dopuszcza się dachy płaskie;  

c)   dopuszcza się nową zabudowę w   strefie zabudowy średniowysokiej, której wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do kościoła do najwyżej położonego punktu kalenicy planowanej zabudowy nie przekracza 14   m, o   następujących parametrach:  

-   maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3   pod warunkiem, że trzecia kondygnacja znajduje się w   poddaszu budynku krytego dachem o   parametrach, o   których mowa w   następnym tirecie,  

-   geometria dachu   /   spadek głównych połaci dachu budynku: dach stromy, symetryczny o   nachyleniu połaci 45 stopni z   tolerancją 15%,  

-   pokrycie dachów blachą miedzianą układaną w   pasy jak na budynku klasztoru lub innym materiałem w   kolorze grafitowym,  

d)   dopuszcza się stosowanie tradycyjnych materiałów elewacyjnych jak tynk, kamień, drewno,  

e)   nową zieleń urządzoną należy skomponować z   istniejącym układem zieleni w   strefie „A”;  

f)   dopuszcza się obiekty małej architektury o   wysokości nieprzekraczającej 6   m.  

2.   Na terenie 1.U ustala się nakaz zachowania wartościowych zadrzewień oraz uzupełnianie odpowiednimi rodzimymi gatunkami drzew z   uwzględnieniem uczytelnienia i   utrzymania ekspozycji zabytkowych obiektów.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   9.  

Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;  

2)   zakazuje się sytuowania reklam;  

3)   na terenie 1.U dopuszcza się sytuowanie pojedynczych tablic informacyjnych i   napisów związanych z   prowadzoną działalnością o   maksymalnej powierzchni 2   m².  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

§   10.  

1.   W granicach planu występują następujące obiekty i   tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami – jest to obszar i   obiekty zespołu klasztornego wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/19:  

1)   kościół;  

2)   klasztor;  

3)   dzwonnica;  

4)   mur z   basztami;  

5)   obszar zespołu klasztornego w   obrębie murów zewnętrznych.  

2.   Ochrona zabytków archeologicznych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i   w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z   przepisami ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami.  

3.   Obszar planu położony jest w   granicach obszaru GZWP nr 326 – „Zbiornik Częstochowa (E)” – zasady ochrony zgodnie z   przepisami Prawa wodnego.  

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   11.  

Ustala się następujące zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalny front działki: 30 m;  

2)   minimalna powierzchnia działki: 1,00 ha;  

3)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego: 90 stopni z   tolerancją 20%.  

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu  

§   12.  

Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu.  

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   13.  

Obszar planu nie obejmuje terenów systemu komunikacji – nie ustala się zasad ich modernizacji, rozbudowy i   budowy.  

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   14.  

1.   Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   lokalizacja nowych budowli i   urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu winna umożliwiać wykorzystanie terenu 1.U zgodnie z   warunkami określonymi w   planie;  

2)   nowe sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu należy prowadzić jako podziemne;  

3)   remont istniejącej sieci nie wymaga spełnienia warunku określonego w   pkt 2;  

4)   do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe;  

5)   lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi usług i   sieci telekomunikacyjnych z   uwzględnieniem przepisów rozdziału 4   jednak nie wyżej niż 4   m nad poziom terenu.  

2.   Realizację nowej zabudowy warunkuje się spełnieniem wymogów w   zakresie dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z   przepisami w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę.  

Rozdział 11.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   15.  

Nie wyznacza się i   nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,  
o której mowa w   art. 36 ust. 4  

§   16.  

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art.   36 ust. 4   ustawy, równą 30%.  

Rozdział 13.
Przepisy końcowe  

§   17.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   18.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/309/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/309/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/309/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »