| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/309/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2013   r., poz.   594), art.   20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003   r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.   U. z   2012   r., poz. 647 z   późniejszymi zmianami) oraz w   związku z   uchwałą nr XXXIV/264/2013 Rady Gminy Mstów z   dnia 19 kwietnia 2013   r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów, Rada Gminy Mstów, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów zatwierdzonego uchwałą nr   XXIII/175/2012 Rady Gminy Mstów z   dnia 29 czerwca 2012   r., uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.  

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zespołu klasztornego we wsi Wancerzów, w   granicach określonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§   2.  

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

2)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3)   załącznik   nr 3     rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   3.  

Użyte w   uchwale określenia oznaczają:  

1)   nieprzekraczalna linia zabudowy – linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;  

2)   plan – niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

3)   przeznaczenie podstawowe terenu – ustalone w   planie zagospodarowanie terenu, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;  

4)   tektonice elewacji     należy przez to rozumieć jedność, zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne, itp.);  

5)   teren     powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;  

6)   ustawa – ustawę o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

7)   uwarunkowania historyczne – źródła archiwalne (fotografie, plany, opisy) oraz wyniki prac badawczych (historycznych, architektonicznych i   archeologicznych), pozwalające na odtworzenie wcześniejszej estetyki, formy oraz układu zabudowy;  

8)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej     minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej [%];  

9)   wskaźnik zabudowy działki     maksymalną wartość stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni działki wyrażoną w   procentach [%];  

10)   zabudowa – budynek lub zespół budynków zdefiniowanych w   ustawie Prawo budowlane;  

11)   zabudowa i   zagospodarowanie towarzyszące     taką zabudowę i   takie zagospodarowanie, które uzupełnia oraz umożliwia właściwe użytkowanie obiektów budowlanych i   zagospodarowanie działki zgodnie z   przeznaczeniem podstawowym terenu, są to: zabudowa garażowa i   gospodarcza, miejsca parkingowe, powierzchnie biologicznie czynne, urządzenia infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, nawierzchnie utwardzone.  

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania i   sposób ich realizacji  

§   4.  

1.   Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 1.U pod teren zabudowy usługowej kultu religijnego.  

2.   Przeznaczenie podstawowe terenu 1.U obejmuje:  

1)   zabudowę usługową kultu religijnego i   kultury;  

2)   zabudowę zamieszkania zbiorowego.  

3.   Na terenie 1.U dopuszcza się:  

1)   lokale usługowe handlu i   gastronomii;  

2)   zabudowę i   zagospodarowanie towarzyszące.  

4.   Ustala się:  

1)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

a)   lokalizacja zabudowy winna uwzględniać nieprzekraczalne linie zabudowy, których przebieg został ustalony na rysunku planu, zgodnie z   przepisem § 3   pkt   1, pozostałe warunki określone zostały w   rozdziale 4;  

2)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   wysokość nowej zabudowy: do 14   m,  

b)   geometria dachu   /   spadek głównych połaci dachu budynku: dach stromy, symetryczny   /   40 stopni z   tolerancją do 25%; dopuszcza się dach stromy, symetryczny o   nachyleniu połaci do 25 stopni w   budynkach o   wysokości do 8   m,  

c)   dopuszcza się dachy płaskie, w   powiązaniu z   warunkami określonymi w   rozdziale 4;  

3)   wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:  

a)   wskaźnik zabudowy: 25,  

b)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40,  

c)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1,  

d)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0.  

5.   Ustala się:  

1)   minimalne ilości miejsc parkingowych na działce budowlanej: 1   miejsce parkingowe   / 3   zatrudnionych;  

2)   sposób realizacji miejsc parkingowych:  

a)   realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,  

b)   realizowane w   budynku: dopuszcza się w   kondygnacji podziemnej lub w   pierwszej kondygnacji nadziemnej.  

§   5.  

1.   Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego symbolem 2.ZP pod teren zieleni urządzonej.  

2.   Przeznaczenie podstawowe terenu 2.ZP obejmuje:  

1)   powierzchnię biologicznie czynną;  

2)   nawierzchnie utwardzone stref pieszych.  

3.   Na terenie 2.ZP zakazuje się zabudowy.  

4.   Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:  

1)   wskaźnik zabudowy: 0;  

2)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30.  

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   6.  

1.   Wskazuje się, że na terenie 1.U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  

2.   Działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  

3.   Ograniczenie wskazane w   ust. 2   nie dotyczy inwestycji celu publicznego z   zakresu infrastruktury technicznej.  

4.   Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z   przepisami ustawy o   odpadach.  

5.   Obszar planu położony jest w   całości w   Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – ustalenia planu nie naruszają celów ochronnych parku wskazanych w   rozporządzeniu Wojewody Śląskiego nr 18/06 z   dnia 18.04.2006   r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 51, poz.   1423), którymi są:  

1)   zachowanie zróżnicowanej rzeźby terenu Wyżyny Częstochowskiej z   elementami rzeźby krawędziowej i   krasowej, w   tym ostańcami skalnymi, jaskiniami, schroniskami skalnymi, lejami i   źródłami;  

2)   zachowanie szaty roślinnej, w   tym specyficznego układu przestrzennego zbiorowisk roślinnych oraz zbiorowisk muraw kserotermicznych;  

3)   zachowanie bogactwa flory i   fauny z   gatunkami reliktowymi i   endemicznymi;  

4)   zachowanie walorów krajobrazowych, w   tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego z   ruinami warowni jurajskich oraz krajobrazu rolniczego.  

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   7.  

Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z   §   10 ust. 1.  

§   8.  

1.   Na terenie 1.U wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej:  

1)   strefę „A”, w   której ustala się następujące zasady ochrony:  

a)   zakazuje się nowej zabudowy poza dopuszczeniem odtwarzania zabudowy wyłącznie na podstawie historycznych uwarunkowań,  

b)   dopuszcza się przebudowę istniejącej współczesnej zabudowy,  

c)   zakazuje się lokalizacji reklam;  

2)   strefę „B” nowej zabudowy, w   której ustala się następujące zasady:  

a)   charakter architektury nowych obiektów winien być nieagresywny i   niedominujący, nienaruszający historycznego zespołu klasztornego,  

b)   nowa zabudowa o   następujących parametrach:  

-   maksymalna wysokość zabudowy: 8   m,  

-   maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2,  

-   geometria dachu   /   spadek głównych połaci dachu budynku: dach stromy, symetryczny o   nachyleniu połaci do 25 stopni,  

-   pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachą miedzianą układaną w   pasy jak na budynku klasztoru,  

-   dopuszcza się dachy płaskie;  

c)   dopuszcza się nową zabudowę w   strefie zabudowy średniowysokiej, której wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do kościoła do najwyżej położonego punktu kalenicy planowanej zabudowy nie przekracza 14   m, o   następujących parametrach:  

-   maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3   pod warunkiem, że trzecia kondygnacja znajduje się w   poddaszu budynku krytego dachem o   parametrach, o   których mowa w   następnym tirecie,  

-   geometria dachu   /   spadek głównych połaci dachu budynku: dach stromy, symetryczny o   nachyleniu połaci 45 stopni z   tolerancją 15%,  

-   pokrycie dachów blachą miedzianą układaną w   pasy jak na budynku klasztoru lub innym materiałem w   kolorze grafitowym,  

d)   dopuszcza się stosowanie tradycyjnych materiałów elewacyjnych jak tynk, kamień, drewno,  

e)   nową zieleń urządzoną należy skomponować z   istniejącym układem zieleni w   strefie „A”;  

f)   dopuszcza się obiekty małej architektury o   wysokości nieprzekraczającej 6   m.  

2.   Na terenie 1.U ustala się nakaz zachowania wartościowych zadrzewień oraz uzupełnianie odpowiednimi rodzimymi gatunkami drzew z   uwzględnieniem uczytelnienia i   utrzymania ekspozycji zabytkowych obiektów.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   9.  

Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;  

2)   zakazuje się sytuowania reklam;  

3)   na terenie 1.U dopuszcza się sytuowanie pojedynczych tablic informacyjnych i   napisów związanych z   prowadzoną działalnością o   maksymalnej powierzchni 2   m².  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów  

§   10.  

1.   W granicach planu występują następujące obiekty i   tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami – jest to obszar i   obiekty zespołu klasztornego wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/19:  

1)   kościół;  

2)   klasztor;  

3)   dzwonnica;  

4)   mur z   basztami;  

5)   obszar zespołu klasztornego w   obrębie murów zewnętrznych.  

2.   Ochrona zabytków archeologicznych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i   w strefach ochrony konserwatorskiej zgodnie z   przepisami ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami.  

3.   Obszar planu położony jest w   granicach obszaru GZWP nr 326 – „Zbiornik Częstochowa (E)” – zasady ochrony zgodnie z   przepisami Prawa wodnego.  

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   11.  

Ustala się następujące zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalny front działki: 30 m;  

2)   minimalna powierzchnia działki: 1,00 ha;  

3)   kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego: 90 stopni z   tolerancją 20%.  

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu  

§   12.  

Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu.  

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

§   13.  

Obszar planu nie obejmuje terenów systemu komunikacji – nie ustala się zasad ich modernizacji, rozbudowy i   budowy.  

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   14.  

1.   Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   lokalizacja nowych budowli i   urządzeń infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu winna umożliwiać wykorzystanie terenu 1.U zgodnie z   warunkami określonymi w   planie;  

2)   nowe sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu należy prowadzić jako podziemne;  

3)   remont istniejącej sieci nie wymaga spełnienia warunku określonego w   pkt 2;  

4)   do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe;  

5)   lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z   przepisami odrębnymi dotyczącymi usług i   sieci telekomunikacyjnych z   uwzględnieniem przepisów rozdziału 4   jednak nie wyżej niż 4   m nad poziom terenu.  

2.   Realizację nowej zabudowy warunkuje się spełnieniem wymogów w   zakresie dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z   przepisami w   sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę.  

Rozdział 11.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów  

§   15.  

Nie wyznacza się i   nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenu.  

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę,  
o której mowa w   art. 36 ust. 4  

§   16.  

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art.   36 ust. 4   ustawy, równą 30%.  

Rozdział 13.
Przepisy końcowe  

§   17.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   18.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/309/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/309/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/309/2013
Rady Gminy Mstów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »