| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, pkt 10, art. 51, 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 885 z   późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z   2013 r., poz. 1166).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   łącznej wysokości 43 552 057,37 zł , w   tym:  

-   dochody bieżące w   wysokości 18 323 726,14 zł  

-   dochody majątkowe w   wysokości 25 228 331,23 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   łącznej wysokości 46 226 057,37 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące w   wysokości 18 323 108,55 zł  

-   wydatki majątkowe w   wysokości 27 902 948,82 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.  

2.   Wydatki przeznaczone są w   szczególności na:  

-   zadania własne gminy w   kwocie 17 031 565,00 zł  

-   zadania z   zakresu administracji rządowej i   inne zadania zlecone ustawami w   kwocie 1   081 525,00 zł  

-   zadania przejęte do realizacji w   drodze porozumienia w   kwocie 73 883,00 zł,  

-   programy finansowane z   udziałem środków Unii Europejskiej w   kwocie 28 039 084,37 zł  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 2   674 000,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 2   674 000,00 zł,  

2.   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w   wysokości 2   674 000,00zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały.  

§   4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1) pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00 zł,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   wysokości 2   674 000,00 zł,  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  

150 000,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 140 000,00 zł i   narkomanii w   kwocie 10 000,00 zł.  

§   6.   Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   podziale na Sołectwa zgodnie z   Tabelą Nr 4   załączoną do uchwały.  

§   7.   Ustala się dochody i   wydatki związane z:  

- realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z   Tabelą Nr 5.  

- realizacją zadań realizowanych w   drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   Tabelą Nr 6.  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i   Komunalnej stanowi załącznik  

Nr 2   do uchwały budżetowej  

§   10.   Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wynikających z   ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do uchwały.  

§   11.   Tworzy się rezerwy:  

- ogólną w   wysokości 76 000,00 zł,  

- celową z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 44 000,00 zł.  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek na:  

1) pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,  

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

2.   dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków bieżących z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,  

3.   przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w   obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,  

4.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

5.   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów wykraczających poza rok budżetowy, które nie są ujęte w   Wieloletniej Prognozie Finansowej, do wysokości 1   000 000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3   lata.  

§   13.   Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w   danym roku budżetowym, a   dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   15.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1  


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2  


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »