| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, pkt 10, art. 51, 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 885 z   późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z   2013 r., poz. 1166).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   łącznej wysokości 43 552 057,37 zł , w   tym:  

-   dochody bieżące w   wysokości 18 323 726,14 zł  

-   dochody majątkowe w   wysokości 25 228 331,23 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   łącznej wysokości 46 226 057,37 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące w   wysokości 18 323 108,55 zł  

-   wydatki majątkowe w   wysokości 27 902 948,82 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.  

2.   Wydatki przeznaczone są w   szczególności na:  

-   zadania własne gminy w   kwocie 17 031 565,00 zł  

-   zadania z   zakresu administracji rządowej i   inne zadania zlecone ustawami w   kwocie 1   081 525,00 zł  

-   zadania przejęte do realizacji w   drodze porozumienia w   kwocie 73 883,00 zł,  

-   programy finansowane z   udziałem środków Unii Europejskiej w   kwocie 28 039 084,37 zł  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 2   674 000,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 2   674 000,00 zł,  

2.   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w   wysokości 2   674 000,00zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały.  

§   4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1) pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00 zł,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   wysokości 2   674 000,00 zł,  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  

150 000,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 140 000,00 zł i   narkomanii w   kwocie 10 000,00 zł.  

§   6.   Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   podziale na Sołectwa zgodnie z   Tabelą Nr 4   załączoną do uchwały.  

§   7.   Ustala się dochody i   wydatki związane z:  

- realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z   Tabelą Nr 5.  

- realizacją zadań realizowanych w   drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   Tabelą Nr 6.  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i   Komunalnej stanowi załącznik  

Nr 2   do uchwały budżetowej  

§   10.   Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wynikających z   ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do uchwały.  

§   11.   Tworzy się rezerwy:  

- ogólną w   wysokości 76 000,00 zł,  

- celową z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 44 000,00 zł.  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek na:  

1) pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,  

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,  

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

2.   dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków bieżących z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,  

3.   przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w   obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,  

4.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

5.   zaciągania zobowiązań z   tytułu umów wykraczających poza rok budżetowy, które nie są ujęte w   Wieloletniej Prognozie Finansowej, do wysokości 1   000 000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3   lata.  

§   13.   Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w   danym roku budżetowym, a   dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   15.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1  


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2  


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/313/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »