REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1987 nr 33 poz. 181

USTAWA

z dnia 23 października 1987 r.

o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o wykonywaniu i organizacji rzemiosła]
W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40, z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1985 r. Nr 3, poz. 12 i z 1986 r. Nr 17, poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkami izby rzemieślniczej są cechy mające siedzibę na terenie jej działalności. W izbie rzemieślniczej mogą się zrzeszać na zasadzie dobrowolności spółdzielnie rzemieślnicze.";

2) w art. 33 w ust. 2 wyraz „jednostek" zastępuje się wyrazem „cechów";

3) w art. 37 w ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Członkami Związku mogą być również spółdzielnie rzemieślnicze.";

4) w art. 38:

a) w ust. 4 wyrazy „i spółdzielni rzemieślniczych" skreśla się,

b) w ust. 6 wyrazy „oraz spółdzielni rzemieślniczych" skreśla się;

5) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centralnemu Związkowi Rzemiosła przysługują uprawnienia centralnego związku spółdzielczego, przewidziane w ustawie - Prawo spółdzielcze, w stosunku do zrzeszonych w nim spółdzielni.";

b) ust. 2 skreśla się;

6) w art. 43 w ust. 1 i 2 wyrazy „spółdzielni rzemieślniczych" skreśla się.

Art. 2. [Ustawa o wynalazczości]
W ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 i z 1987 r. Nr 21, poz. 123) w art. 95 w ust. 4 wyrazy „organ założycielski" zastępuje się wyrazami „Minister Przemysłu lub inny właściwy minister".
Art. 3. [Prawo celne]
W ustawie z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Handlowym obrotem towarowym z zagranicą jest również przywóz i wywóz towarów zamieszczonych w wykazie ustalonym przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, na obrót którymi nie jest wymagane uzyskanie uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie handlu zagranicznego.",

b) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1" dodaje się wyrazy „i ust. 1a";

2) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przywóz i wywóz, o którym mowa w ust. 1, towarów zamieszczonych w wykazie ustalonym przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą może odbywać się tylko za pozwoleniem.";

3) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Handlu Zagranicznego" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami „Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.".

Art. 4. [Ustawa o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych]
W ustawie z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7) art. 16, 23, 26 i 29 skreśla się.
Art. 5. [Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych]
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176 oraz z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze,"";

2) w art. 9:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Narodowy Bank Polski i banki państwowe,"

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W uzasadnionych wypadkach inny organ państwowy niż organ określony w ust. 1 może utworzyć przedsiębiorstwo państwowe po porozumieniu z naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej właściwym ze względu na rodzaj działalności tworzonego przedsiębiorstwa.",

3) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

Art. 9a. Organ założycielski może w drodze porozumienia z innym organem uprawnionym do tworzenia przedsiębiorstw państwowych przekazać na jego rzecz uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego w stosunku do określonego przedsiębiorstwa państwowego.";

4) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

Art. 16a. Przedsiębiorstwo państwowe wspólnie z innymi osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi, może w celach gospodarczo uzasadnionych tworzyć jednostki gospodarcze, przewidziane w przepisach prawa.";

5) w art. 23 ust. 3 skreśla się;

6) po art. 26 dodaje się art. 26a i 26b w brzmieniu:

Art. 26a. 1. W gospodarczo uzasadnionych wypadkach rada pracownicza i dyrektor przedsiębiorstwa państwowego mogą wspólnie wnioskować do organu założycielskiego o wyrażenie zgody na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę.

2. Organ założycielski wyrażając zgodę na przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę określa warunki jego likwidacji w celu założenia spółki.

3. Wyrażenie zgody przez organ założycielski powinno być poprzedzone postępowaniem przygotowawczym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 12.

Art. 26b. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia określa warunki i tryb łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstw państwowych oraz tryb likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu założenia spółki.";

7) w art. 34 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wniesienie sprzeciwu zawiesza wykonanie decyzji o powołaniu lub odwołaniu dyrektora do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Na okres zawieszenia decyzji o powołaniu dyrektora organ założycielski może wyznaczyć tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa.";

8) w art. 40 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się;

9) art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli podjęcie nowej działalności prowadzi do zaniechania lub znacznego ograniczenia działalności przewidzianej w akcie o utworzeniu przedsiębiorstwa, organ założycielski może zobowiązać przedsiębiorstwa do zaprzestania nowej działalności.";

10) w art. 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić wypadki zagrożenia podstawowym interesom gospodarki narodowej uzasadniające zawieszenie dyrektora przedsiębiorstwa w jego czynnościach";

11) w art. 59:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do zrzeszeń mogą przystępować inne jednostki gospodarcze na zasadach określonych w umowie o utworzeniu zrzeszenia.";

12) art. 60 otrzymuje brzmienie:

Art. 60. 1. Utworzenie zrzeszenia przedsiębiorstw państwowych następuje na podstawie umowy zawartej za zgodą rad pracowniczych przedsiębiorstw tworzących zrzeszenie.

2. W wyjątkowych wypadkach społecznie i gospodarczo niezbędnych, w celu i na czas realizacji określonego zadania gospodarczego, Rada Ministrów może ustanowić obowiązek zawarcia umowy utworzenia zrzeszenia przez określone przedsiębiorstwa."

Art. 6. [Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego]
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123 i z 1986 r. Nr 17, poz. 88) w art. 49 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się.
Art. 7. [Ustawa o planowaniu społeczno-gospodarczym]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) roczne (plany finansowo-rzeczowe, zwane dalej centralnymi planami rocznymi),";

2) w art. 10 w ust. 3:

a) w pkt 2 wyrazy „zwłaszcza w układach gałęziowo-branżowych i terytorialnych" skreśla się,

b) w pkt 8 wyrazy „gałęziowo-branżowej" skreśla się;

3) w art. 11 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach „podstawowe proporcje" dodaje się wyrazy „finansowe i rzeczowe" oraz po kropce dodaje się zdanie „Centralny plan roczny obejmuje plan finansowy państwa.";

4) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „bilans finansowy państwa" zastępuje się wyrazami „wieloletni bilans finansowy państwa";

5) w art. 26:

a) w pkt 6 spójnik „i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „bilans płatniczy" dodaje się wyrazy „bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności",

b) w pkt 7 na końcu dodaje się wyrazy „oraz realizację bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności";

6) w art. 27:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „bilansu finansowego państwa" zastępuje się wyrazami „bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności",

b) w ust. 3 wyrazy „bilansem pieniężnych przychodów i wydatków ludności i" skreśla się;

7) w art. 29 w ust. 1 po wyrazach „centralnych planów rocznych" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z tym że projekty planów finansowych państwa opracowuje Minister Finansów w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów".

Art. 8. [Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „organ założycielski" zastępuje się wyrazami „właściwego ministra";

2) w art. 45 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do budżetu centralnego - są wpłacane na Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle,";

3) po art. 48 dodaje się art. 49 w brzmieniu:

Art. 49. 1. Przepisy art. 45 tracą moc z dniem 31 grudnia 1988 r.

2. Procent odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych zaliczonych do działu „przemysł", przekazywanych w latach 1989 i 1990 na Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle, ustala się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.".

Art. 9. [Prawo bankowe]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

Art. 9. 1. Projekty planu kredytowego oraz założenia polityki pieniężno-kredytowej państwa sporządza Narodowy Bank Polski w porozumieniu z innymi bankami.

2. Narodowy Bank Polski współdziała z Ministrem Finansów w opracowywaniu bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności.";

2) w art. 12:

a) w ust. 1 wyrazy „bilansem pieniężnych przychodów i wydatków ludności i" skreśla się,

b) w ust. 2 wyrazy „bilansem i" skreśla się,

c) w ust. 3 wyrazy „bilansem pieniężnych przychodów i wydatków ludności i" skreśla się,

d) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planu kredytowego,"

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes Narodowego Banku Polskiego:

1) po zasięgnięciu opinii Rady Banków przedstawia Radzie Ministrów kwartalne lub miesięczne sprawozdania z wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą.

2) współdziała z Ministrem Finansów w opracowywaniu kwartalnych lub miesięcznych planów i sprawozdań z zakresu bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności."

Art. 10. [Ustawa o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego]
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego (Dz. U. Nr 7, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 3. 1. Działalność w zakresie handlu zagranicznego prowadzą utworzone przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą przedsiębiorstwa eksportowo-importowe.

2. Działalność w zakresie handlu zagranicznego mogą prowadzić również inne osoby prawne niż wymienione w pkt 1 oraz osoby fizyczne po uzyskaniu koncesji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Obowiązek uzyskania koncesji nie dotyczy osób prawnych i osób fizycznych, dokonujących obrotu towarami i usługami, zamieszczonymi w wykazie ustalonym w drodze rozporządzenia przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

4. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą ustalając wykaz, o którym mowa w ust. 3, może ograniczyć obrót poszczególnymi towarami lub usługami do określonych rynków.";

2) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 liczbę „25" zastępuje się liczbą „5";

3) po art. 15 dodaje się nowy art. 16 w brzmieniu:

Art. 16. Do działalności w zakresie handlu zagranicznego prowadzonej bez obowiązku uzyskania koncesji stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 i art. 8 ust. 1 pkt 2.";

4) dotychczasowy art. 16 otrzymuje oznaczenie art. 17;

5) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Handlu Zagranicznego" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami „Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą".

Art. 11. [Prawo spółdzielcze]
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176 i z 1986 r. Nr 39, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 § 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Spółdzielnia może się zrzeszać według swego wyboru w jednym z centralnych związków spółdzielczych, spełniającym funkcje rewizyjne, zwanym dalej „centralnym związkiem". Ponadto spółdzielnia może się zrzeszać w innych związkach spółdzielczych dla realizacji wspólnych celów gospodarczych i społecznych."

„§ 3. W stosunku do spółdzielni nie zrzeszonej w centralnym związku bądź w organizacji posiadającej takie uprawnienia Naczelna Rada wykonuje funkcje centralnego związku w zakresie lustracji działalności spółdzielni oraz jej likwidacji i upadłości, a także w sprawach, o których mowa w art. 43, 47, art. 76 § 1, art. 88 i 205 ustawy.";

2) w art. 6 § 3-6 skreśla się;

3) w art. 7:

a) w § 1 wyrazy „najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia o celowości" oraz wyrazy „W razie niewystąpienia z wnioskiem w tym terminie, oświadczenie o celowości traci swoją ważność" skreśla się,

b) w § 2 pkt 3 skreśla się;

4) art. 9 skreśla się;

5) w art. 38 w § 1 w pkt 10 wyrazy „uchwała o wystąpieniu z centralnego związku powinna obejmować postanowienie o przystąpieniu do innego centralnego związku" skreśla się;

6) w art. 66:

a) § 2 skreśla się,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Spółdzielnia jest obowiązana uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu miesiąca od dnia jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.";

7) w art. 76 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zjazd delegatów centralnego związku może podjąć uchwałę o utworzeniu scentralizowanego funduszu rozwoju, przeznaczonego na udzielanie pomocy zrzeszonym spółdzielniom i podejmowanie zadań ułatwiających ich działalność, określając wysokość wpłat spółdzielni z nadwyżki bilansowej na ten fundusz. Dysponentem funduszu jest centralny związek zrzeszający spółdzielnie.";

8) w art. 77 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli podział części nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić w formie oprocentowania udziałów, wysokość tego oprocentowania ustala walne zgromadzenie.";

9) w art. 83:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Składki spółdzielni na wykonywanie zadań innych związków, do których spółdzielnia przystąpiła, są pokrywane z nadwyżki bilansowej.",

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Za wykonywanie funkcji określonych w art. 4 § 3 Naczelna Rada pobiera świadczenia według stawek ustalonych uchwałą Ogólnego Zebrania. Świadczenia te obciążają koszty działalności spółdzielni.";

10) w art. 102 w § 2 zdanie w brzmieniu: „Zmiany statutu wynikające z połączenia spółdzielni nie wymagają oświadczenia o celowości." skreśla się;

11) w art. 106 w § 1 zdanie w brzmieniu: „Zmiany statutu wynikające z przyłączenia jednostki organizacyjnej nie wymagają oświadczenia o celowości." skreśla się;

12) art. 110 otrzymuje brzmienie:

Art. 110. Zarząd spółdzielni powstającej jest obowiązany w terminie czternastu dni od dnia jego wyboru wystąpić z wnioskiem o wpisanie spółdzielni do rejestru, a zarząd spółdzielni dotychczasowej - z wnioskiem o wpisanie do rejestru jej podziału. Do wniosków tych należy dołączyć po jednym odpisie uchwały walnego zgromadzenia.";

13) w art. 208:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wpłaty spółdzielni na scentralizowany fundusz rozwoju, o którym mowa w art. 76 § 2, dokonywane są z dochodów osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej, a w razie nieosiągania takich dochodów - ze składek członków spółdzielni uchwalanych przez walne zgromadzenie.",

b) dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wpłat składek spółdzielni na wykonywanie zadań związku spółdzielczego nie będącego centralnym związkiem, do którego spółdzielnia przystąpiła.";

14) w art. 240 w § 3 wyrazy „zrzesza się" zastępuje się wyrazami „może się zrzeszać", a wyrazy „dla niego" skreśla się;

15) art. 246 otrzymuje brzmienie:

Art. 246. Związek nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania go do rejestru, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 7 i 8.";

16) w art. 257 § 2 oraz oznaczenie § 1 skreśla się;

17) w art. 259 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wykonuje określone ustawą funkcje centralnego związku w stosunku do spółdzielni nie zrzeszonych w centralnym związku.";

18) w art. 262:

a) w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przedstawicieli spółdzielni nie zrzeszonych w centralnych związkach, wybieranych w sposób określony przez Ogólne Zebranie.",

b) § 3 skreśla się;

19) w art. 266 po wyrazach „spółdzielczych i" dodaje się wyraz „świadczeń";

20) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „właściwy centralny związek" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami „centralny związek".

Art. 12. [Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego]
W ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) produkcyjne przedsiębiorstwa terenowe oraz przedsiębiorstwa i zakłady drobnej wytwórczości, handlu, usług i gastronomii,";

2) w art. 57 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przedsiębiorstwem terenowym może być przedsiębiorstwo państwowe, utworzone w innym trybie niż przewidziany w ust. 1 lub ust. 2, jeżeli na podstawie ustawy lub przepisów wydanych z jej upoważnienia zostanie podporządkowane radzie narodowej (radom narodowym)."

Art. 13. [Ustawa o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania]
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz. U. Nr 5, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oryginał porozumienia.",

b) ust. 3 skreśla się;

2) art. 23 skreśla się.

Art. 14. [Prawo budżetowe]
W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Planowanie finansowe";

2) w art. 26 w ust. 4 w pkt 2:

a) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) wydatki funduszów ubezpieczenia społecznego,"

b) lit. d) skreśla się;

3) po art. 28 dodaje się art. 28a i 28b w brzmieniu:

Art. 28a. 1. Minister Finansów w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów opracowuje na okres roczny projekt planu finansowego państwa, jako część składową centralnego planu rocznego.

2. Projekt planu finansowego państwa uwzględnia możliwość dostosowania planowanych zadań rzeczowych do zdolności finansowych państwa oraz służy zapewnieniu spójności podstawowych strumieni środków finansowych z kierunkami rozdysponowania środków rzeczowych.

3. W planie finansowym państwa na okres roczny ujmuje się dochody i wydatki określone w art. 26 ust. 4.

Art. 28b. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności.";

4) w art. 35 wyrazy „oraz projekt bilansu finansowego państwa" skreśla się.

Art. 15. [Ustawa o drobnej wytwórczości]
W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości (Dz. U. Nr 3, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 i 23 ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Prezes Rady Ministrów" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami „Minister Przemysłu",

2) w art. 25 ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się.

Art. 16. [Ustawa o przedsiębiorstwach mieszanych]
W ustawie z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. Nr 32, poz. 142 i z 1986 r. Nr 12, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorstwo państwowe lub jednostka badawczo-rozwojowa jest zobowiązana do zawiadomienia organu założycielskiego o zamiarze zawarcia umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa mieszanego lub przystąpienia do takiego przedsiębiorstwa. Zawarcie umowy utworzenia lub przystąpienia do przedsiębiorstwa mieszanego może nastąpić, jeżeli organ założycielski nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Sprzeciw może być wniesiony przy odpowiednim zastosowaniu przepisu ust. 5. W razie zgłoszenia sprzeciwu, przedsiębiorstwu państwowemu lub jednostce badawczo-rozwojowej służy prawo wystąpienia, w terminie 14 dni, do sądu o rozstrzygnięcie sporu.",

b) w ust. 2 wyrazy „instytuty naukowo-badawcze i" skreśla się,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek o wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać dane charakteryzujące tworzone przedsiębiorstwo mieszane, określać rodzaj i rozmiar działalności gospodarczej oraz przewidywane skutki jego utworzenia dla zakresu działalności przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowej, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej.",

d) ust. 4 skreśla się;

2) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „instytuty naukowo-badawcze" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami „jednostki badawczo-rozwojowe".

Art. 17. [Ustawa o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki]
W ustawie z dnia 23 grudnia 1985 r. o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki (Dz. U. Nr 59, poz. 297, z 1986 r. Nr 47, poz. 226 oraz z 1987 r. Nr 22, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podziału środków Funduszu dokonuje corocznie Rada Ministrów na wniosek Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, zwanego dalej „Komitetem". Rada Ministrów określa równocześnie wysokość środków Centralnego Funduszu Wspomagania Wdrożeń podlegających przekazaniu na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.";

2) w art. 5 w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy „oraz na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle."

Art. 18. [Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym]
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 17, poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 pkt 3 skreśla się;

2) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Handlu Zagranicznego" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami „Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą".

Art. 19. [Przepis przejściowy]
Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zrzeszenia, utworzone w trybie art. 60 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 22, ulegają likwidacji w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że terminy ich likwidacji upływają wcześniej.
Art. 20. [Przepis przejściowy]
W okresie do 1990 r. w centralnych planach rocznych, w ramach rozwiązań przewidzianych w odrębnych przepisach, określane będą warunki umożliwiające spółdzielniom mieszkaniowym realizację zobowiązań wobec osób będących w dniu wejścia w życie ustawy członkami tych spółdzielni.
Art. 21. [Przedłużenie terminu]
W odniesieniu do projektu ustawy budżetowej na 1988 rok przewidziany w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 286 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202) termin uchwalenia i przedstawienia Sejmowi przez Radę Ministrów projektu ustawy przedłuża się o miesiąc.
Art. 22. [Delegacja]
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 36, poz. 165 i Nr 39, poz. 176, z 1984 r. Nr 45, poz. 242 i Nr 54, poz. 275 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów.
Art. 23. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy art. 11 pkt 9 i pkt 13 lit. b) wchodzą w życie z dniem 31 marca 1988 r., a przepisy art. 3, art. 5 pkt 5 i 6, art. 7, art. 8 pkt 2, art. 9, 10 i 14 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Przewodniczący Rady Państwa: W. Jaruzelski

Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA