REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1991 nr 69 poz. 299

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 18 lipca 1991 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1 981 r. Nr 1 2, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22, poz. 121, z 1986 r. Nr 26, poz. 127, z 1988 r. Nr 42, poz. 334 oraz z 1989 r. Nr 49, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w specjalności architektonicznej – w budownictwo jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3”,

2) w § 4:

a) w ust. 1 wyrazy „w budownictwie osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych”,

b) w ust. 2 wyrazy „w budownictwie osób fizycznych” zastępuje się wyrazami w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3”,

3) w § 5:

a) w ust. 1 pkt4 skreśla się,

b) w ust. 2 wyrazy ust. 1 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 3”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, posiadające kwalifikacje w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, są uprawnione do kierowania budową.”,

4) w § 6:

a) w ust. 1 wyrazy „w budownictwie osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3”,

b) ust. 2 skreśla się,

c) w ust. 3 wyrazy „w budownictwie osób fizycznych”, „typowych i” oraz pkt 2 i oznaczenie pkt 1 skreśla się,

d) w ust. 4 wyrazy w budownictwie osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3”,

e) dotychczasowe ust. 3 i 4 otrzymują oznaczenie ust. 2 i 3,

5) w § 8 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „państwowej jednostce projektowania” zastępuje się wyrazami „podmiocie gospodarczym posiadającym osobowość prawną”,

6) w §9:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy w jednostce gospodarki uspołecznionej” zastępuje się wyrazami w podmiocie gospodarczym posiadającym osobowość prawną”,

b) w ust. 2 wyrazy „jednostkami gospodarki uspołecznionej” zastępuje się wyrazami „osobami prawnymi”,

c) w ust. 6 skreśla się wyraz „państwowych”, pkt 1 oraz oznaczenie pkt 2,

7) w § 11 w pkt 1 wyrazy „oryginał lub notarialny” oraz wyrazy „i świadectwa czeladniczego lub tytułu robotnika wykwalifikowanego” skreśla się,

8) w § 13:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b) wyrazy „lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych” zastępuje się wyrazami „nawierzchni lotniskowych”,

b) w ust. 2:

– w pkt 1 po przecinku dodaje się wyrazy „chyba że osoba zainteresowana wystąpi o stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego w trybie ust. 1”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) funkcji kierownika budowy pełnionej przez mistrza w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m3”,

c) użyte w ust. 1, ust. 4 i ust. 5 wyrazy „organ administracji państwowej stopnia powiatowego” zastępuje się wyrazem „wojewoda”,

d) ust. 6 i 7 skreśla się,

e) dotychczasowy ust. 8 otrzymuje oznaczenie ust. 6 i następujące brzmienie:

„6. Osoba biorąca udział w pracy zespołu kwalifikacyjnego otrzymuje od każdego rozpatrzonego wniosku wynagrodzenie, pokrywane z budżetu właściwego urzędu wojewódzkiego, w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia określonego w przepisach odrębnych.”,

9) w § 16 w ust. 1 i 2 użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy „właściwy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego” zastępuje się użytym w tym samym przypadku wyrazem „wojewoda”.

§ 2.

1. Osoby, które uzyskały stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osób fizycznych, mogą pełnić te funkcje w zakresie określonym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wojewodowie, na wniosek osób, o których mowa w ust. 1, dokonają w wydanych decyzjach o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie adnotacji o zmianie zakresu uprawnień do pełnienia tych funkcji.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: A. Glapiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1991-08-08
  • Data wejścia w życie: 1991-08-21
  • Data obowiązywania: 1991-08-21
  • Z mocą od: 1991-08-21
  • Dokument traci ważność: 1995-02-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA