REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1992 nr 21 poz. 85

USTAWA

z dnia 15 lutego 1992 r.

o zmianie ustawy – Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.

Tekst pierwotny

Art. 1.

1. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 7 po wyrazie „wojewoda” dodaje się wyrazy „w porozumieniu z Ministrem Finansów”;

2) dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Z budżetu państwa mogą być udzielane dla różnych podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich przynależności sektorowej (w tym i dla jednostek gospodarki pozabudżetowej), dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa, kalkulowane według stawek jednostkowych.

2. Ustawa budżetowa określa rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, oraz kwotę dotacji przeznaczoną na ich realizację.

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, ustala stawki dotacji na jednostkę usługi lub produktu oraz szczegółowe zasady i tryb udzielania tych dotacji.”;

3) w art. 33:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy przed rozpoczęciem roku budżetowego nie została uchwalona ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym, podstawą gospodarki finansowej państwa, w tym również określenia wysokości stawek należności budżetowych, wielkości zadłużenia z tytułów określonych w art. 40 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz składek na państwowe fundusze celowe jest do czasu uchwalenia odpowiedniej ustawy, przedstawiono Sejmowi jeden z projektów ustaw, o których mowa w ust. 1 i 3.”,

b) dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawą gospodarki finansowej państwa jest ustawa lub projekt ustawy o prowizorium budżetowym na określoną część roku, a przed upływem terminu obowiązywania prowizorium nie zostanie uchwalona ustawa budżetowa.”,

c) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie ust. 7 i po wyrazach „należności budżetowych” dodaje się wyrazy „i składek na państwowe fundusze celowe”;

4) w art. 54 w ust. 1 wyrazy „31 maja” zastępuje się wyrazami „30 czerwca”;

5) w art. 57:

a) w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 813 w brzmieniu:

„8) zaciągnięcie zobowiązań na kwotę przekraczającą wydatki budżetowe przewidziane w planie finansowym jednostki wykonującej budżet,

9) pobranie z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia w jednostce budżetowej lub jednostce gospodarki pozabudżetowej bez jednoczesnego opłacenia należnych składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy,

10) niedokonanie zaleconych przez urząd skarbowy operacji związanych z wzajemnym potrąceniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań jednostki budżetowej,

11) przeznaczenie dochodów uzyskanych przez państwową jednostkę budżetową na wydatki ponoszone w tej jednostce,

12) przekazanie jednostce niepaństwowej dotacji na cele inne niż określone w art. 20,

13) naruszenie zasad postępowania określonych w uchwale Rady Ministrów, wydanej na podstawie art. 39 ust. 1.”,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 2, 3 i 6” zastępuje się wyrazami „pkt 2, 3, 6 i 11”.

2. Określony w ustawie, o której mowa w ust. 1, termin przedłożenia Sejmowi i Senatowi projektu założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1992 r. ustala się na dzień 15 lutego 1992 r., a projektu ustawy budżetowej na 1992 r. – na piętnasty dzień po uchwaleniu przez Sejm założeń polityki społeczno-gospodarczej.

3. Jeżeli Sejm nie uchwali założeń, o których mowa w ust. 2, w terminie 21 dni od przedłożenia projektu założeń, to Rada Ministrów przedstawi projekt ustawy budżetowej na 1992 r. w oparciu o przedstawiony projekt założeń, jednak nie później niż do 23 marca 1992 r.

4. W razie gdy Sejm nie uchwali ustawy budżetowej w terminie do 31 marca 1992 r., podstawą gospodarki finansowej państwa jest do czasu jej uchwalenia, przedstawiony projekt.

Art. 2.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33, z 1990 r. Nr 6, poz. 37 i Nr 14, poz. 87 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 373, Nr 111, poz. 480 i Nr 115, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 w § 1 skreśla się wyrazy „oraz składek na ubezpieczenia społeczne”,

2) w art. 168 w § 1 wyrazy „fundusze: zasobowy, socjalno-kulturalny, mieszkaniowy” zastępuje się wyrazami „fundusz zasobowy”,

3) skreśla się art. 275.

Art. 3.

W ustawie z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1990 r. Nr 58, poz. 343 i z 1991 r. Nr 80, poz. 350) w art. 1 w ust. 2 po wyrazach „Nr 36, poz. 206)” stawia się kropkę, a skreśla się pozostałą część zdania.

Art. 4.

W ustawie z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz. U. Nr 11, poz.84) w art. 9 w ust. 1 skreśla się pkt 3.

Art. 5.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. Nr 74, poz. 440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1:

w pkt 2 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „oraz dotyczące umorzeń kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do zadań nie rozliczonych i nie oddanych do użytku do dnia 31 marca 1992 r.”,

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) postanowienia umów kredytowych dotyczące okresu spłaty kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do zadań nie rozliczonych i nie oddanych do użytku do dnia 31 marca 1992 r.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kredyt udzielony na podstawie umowy, której postanowienia zgodnie z ust. 1 pkt 3 uległy uchyleniu, podlega spłacie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji, jednak nie później niż po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „części należnego bankowi oprocentowania” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy „lub przejściowym wykupieniu przez budżet państwa części należnego bankowi oprocentowania.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 2”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „nie dłużej jednak niż do końca 1994 r.” i wyrazy „do 40%”;

3) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tracą moc akty wykonawcze w zakresie dotyczącym oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 121 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, oraz w zakresie umarzania i okresów spłaty kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego.”

Art. 6.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 skreśla się pkt 6;

2) w art. 81 w ust. 1 i 2 po wyrazie „odsetki” dodaje się wyrazy „za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w odrębnych przepisach w sprawie pobierania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.”

Art. 7.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 104, poz. 450 i Nr 107, poz. 464) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „jedną czwartą” zastępuje się wyrazami „30%;

2) w art. 25 w ust. 3:

a) w pierwszym zdaniu wyrazy „wyższej niż przeciętna emerytura podstawowa” zastępuje się wyrazami „wyższej niż 120% przeciętnej emerytury podstawowej”,

b) w pkt 2 wyrazy „przez przeciętną emeryturę podstawową” zastępuje się wyrazami „przez 120% przeciętnej emerytury podstawowej”;

3) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „w poprzednim kwartale” zastępuje się wyrazami „w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału”;

4) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się z odpisów od funduszu składkowego w wysokości 1 % planowanych wydatków oraz z dotacji budżetowej.”

Art. 8.

W ustawie z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do kwoty wypłat, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się środków przekazanych z:

1) funduszu socjalnego na utrzymanie i prowadzenie działalności ośrodków wczasowych i kolonijnych, domów wypoczynkowych, sanatoriów, ogródków działkowych, żłobków, przedszkoli, a także dopłat do indywidualnych skierowań zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

2) funduszu mieszkaniowego na zakładowe budownictwo mieszkaniowe lub do spółdzielni mieszkaniowych na uzupełnienie wkładów, a także przychodów w roku podatkowym stanowiących spłatę świadczeń i pożyczek wraz z oprocentowaniem.”;

2) w art. 4 w ust. 4 liczbę „800 000” zastępuje się liczbą „1 100 000”;

3) w art. 5:

a) dodaje się nowe ust. 5–8 w brzmieniu:

„5. Podatnicy, u których w 1991 r. wystąpiła nadwyżka wynagrodzeń podlegająca podatkowi od wzrostu wynagrodzeń, dla obliczenia miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń w styczniu 1992 r. podwyższają normę przeciętnych wynagrodzeń z grudnia, o której mowa w ust. 4, o 1/24 tej nadwyżki przeliczonej na jednego przeciętnie zatrudnionego za ten rok.

6. Podatnicy, którzy w 1991 r. powiększali normę przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z art. 9, dla obliczenia miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń w styczniu 1992 r. podwyższają normę przeciętnych wynagrodzeń z grudnia, o której mowa w ust. 4, o 1/12 tego powiększenia.

7. Miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń w styczniu powiększa się:

a) o kwotę wynikającą z przeliczenia na jednego przeciętnie zatrudnionego w tym miesiącu sumy indywidualnych podwyżek wynagrodzeń, ustalonych zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442), lub

b) o 20% tej normy.

8. Sposób powiększenia normy określony w ust. 7 lit. b) mogą stosować tylko podatnicy, u których przeciętne miesięczne wynagrodzenie za styczeń 1992 r. będzie niższe od miesięcznej normy przeciętnych wynagrodzeń za ten miesiąc.”,

b) dotychczasowe ust. 5–7 otrzymują oznaczenie ust. 9–11;

4) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „w 1991 r.” zastępuje się wyrazami „w 1992 r.”;

5) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Upoważnia się podatników do dokonywania w 1992 r. zaliczkowych wypłat nagród i premii z zysku bilansowego za 1991 r. w formie gotówkowej lub obligacji Skarbu Państwa i akcji, wypłacanych za zgodą pracownika:

1) przed złożeniem pierwszej wersji rocznego sprawozdania finansowego za 1991 r. (bilansu), w wysokości nie przekraczającej 30% kwoty wolnej, ustalonej zgodnie z art. 12 ust. 1,

2) po złożeniu pierwszej wersji rocznego sprawozdania finansowego za 1991 r. (bilansu), a przed jego weryfikacją, w wysokości nie przekraczającej 70% pozostałej kwoty wolnej, po uwzględnieniu zaliczkowych wypłat, o których mowa w pkt 1.”

Art. 9.

W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kombatantom i innym osobom uprawnionym – inwalidom przysługuje również ulga w opłatach rejestracyjnych od pojazdów samochodowych oraz 50% zniżki w opłacaniu składek na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych. Ulga przysługuje w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego będącego własnością osoby uprawnionej.”

Art. 10.

W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) refundację instytucjom ubezpieczeniowym kwoty wynikającej z zastosowania ulg w składkach na obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne dla inwalidów uprawnionych do tych ulg na podstawie odrębnych przepisów.”;

2) w art. 41 wyrazy „1992 r.” zastępuje się wyrazami „1993 r.”

Art. 11.

1. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84, Nr 86, poz. 503 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. Kto utrudnia inspektorom kontroli skarbowej lub uprawnionym pracownikom organu podatkowego przeprowadzenie czynności kontrolnych, podlega karze grzywny do 12 500 000 zł.”

2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442) w art. 46 skreśla się pkt 1.

Art. 12.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rada gminy może zarządzać pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 3 w drodze inkasa oraz ustanowić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.”;

2) w art. 80:

a) w ust. 1 wyrazy „Właściciele lasów” zastępuje się wyrazami „Podatnicy, o których mowa w art. 61, zobowiązani do uiszczania podatku leśnego od lasów”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 60–63, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz art. 66 stosuje się odpowiednio.”

Art. 13.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480) w art. 45 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z wyjątkiem art. 44, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1992 r.”

Art. 14.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r., z tym że:

1) art. 1 ust. 1 pkt 5 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 7 pkt 1 i 2 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1992 r.,

3) art. 6 i 11 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA