| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 13 lipca 1995 r.

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w związku z § 1 pkt 15–17 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 6, poz. 34 i z 1991 r. Nr 11, poz. 41) i z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 114, poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariusze służby weterynaryjnej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110–112 Kodeksu wykroczeń w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

2) art. 98 i 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373, z 1951 r. Nr 1, poz. 4 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

3) art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 101, poz. 444),

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456) w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

5) art. 23 i 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

§ 2.
Funkcjonariusze jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach melioracji wodnych oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę podporządkowanych wojewodom są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 80 Kodeksu wykroczeń,

2) art. 127 pkt 1, 3 i 4, art. 128 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 129 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 1995 r. Nr 47, poz. 243),

3) art. 92 i 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) w zakresie urządzeń zabezpieczających przed powodzią, melioracji wodnych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych kanalizacji wsi oraz oczyszczalni ścieków.

§ 3.
Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 111 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wykroczeń,

2) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w zakresie dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania chemicznych środków ochrony roślin,

3) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91),

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456),

5) art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248),

6) art. 23 i 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251).

§ 4.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) funkcjonariuszom służby weterynaryjnej oraz jednostek organizacyjnych właściwych w sprawach melioracji wodnych i zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę – wojewoda,

2) funkcjonariuszom Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych:

a) Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych – dla funkcjonariuszy Głównego Inspektoratu oraz okręgowych inspektorów,

b) okręgowy inspektor Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych – dla funkcjonariuszy okręgowych delegatur.

§ 5.
Upoważnienie, o którym mowa w § 4, powinno zawierać oznaczenie organu wydającego upoważnienie, datę wydania i termin ważności, podstawę prawną jego wydania, imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego funkcjonariusza, numer legitymacji służbowej, określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone odciskiem pieczęci urzędowej.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 8, poz. 60), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pozostają w mocy przepisy rozporządzenia dotyczące określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji lasów państwowych i parków narodowych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: R. Jagieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »