| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 12 lipca 1996 r.

w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), zwanych dalej „pracownikami”.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku nie związanym z kierowaniem zespołem, a koordynującemu wykonanie określonych zadań, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.

§ 5.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 6.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. W wypadku gdy praca w jednostce organizacyjnej OHP stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 7.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy,

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy,

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy,

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy,

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej w jednostkach organizacyjnych OHP wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczaniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

10. Pracownikowi, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

12. Pracownikowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej OHP w dniu 1 lipca 1996 r., który przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z wliczeniem okresów wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród.

13. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce organizacyjnej OHP po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–11, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 8.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 9.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym niezbędne jest posługiwanie się językiem obcym, przysługuje dodatek za znajomość języka obcego w wysokości:

1) do 10% najniższego wynagrodzenia – za znajomość pierwszego języka obcego,

2) do 15% najniższego wynagrodzenia – za znajomość każdego następnego języka obcego.

2. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Pracownikowi kontroli zewnętrznej za wykonywanie czynności kontrolerskich poza siedzibą macierzystego zakładu pracy może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od stanowiska, kwalifikacji zawodowych, zakresu obowiązków, liczby dni pracy poza macierzystym zakładem pracy, wyników pracy oraz posiadanych uprawnień.

§ 11.
1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 12.
1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej oraz ewentualnie premię indywidualną), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca – w przypadku gdy faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.

2. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres jego normalnych obowiązków przysługuje dodatek w wysokości nie przekraczającej 60% najniższego wynagrodzenia.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala Komendant Główny OHP, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość.

§ 13.
1. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, przez 178.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również przy ustalaniu godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego przy pilnowaniu.

§ 14.
Pracownikowi zatrudnionemu stale w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na II zmianie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.
§ 15.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

2. Od dnia 1 stycznia 1997 r. dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.

§ 16.
Za każdą godzinę przepracowaną nieprzerwanie ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, z tym że w miesięcznym okresie rozliczeniowym czas ten nie może przekroczyć liczby godzin wynikającej z pomnożenia 8 godzin przez liczbę roboczych dni kalendarzowych.
§ 17.
1. Pracownik, który w dniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia nie posiada wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.

2. Komendant Główny OHP może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi o szczególnie wysokich kwalifikacjach wymagany na danym stanowisku okres pracy zawodowej.

§ 18.
Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania etatowych pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, zmienione zarządzeniami: nr 71 z dnia 27 lipca 1990 r., nr 96 z dnia 15 października 1990 r., nr 9 z dnia 11 marca 1991 r., nr 23 z dnia 26 czerwca 1992 r., nr 25 z dnia 12 maja 1993 r., nr 7 z dnia 1 lutego 1994 r., nr 83 z dnia 20 października 1994 r., nr 18 z dnia 18 stycznia 1995 r., nr 83 z dnia 14 lipca 1995 r. i nr 126 z dnia 18 października 1995 r.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1996 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 12 lipca 1996 r. (poz.431)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

340 – 400

II

345 – 420

III

350 – 440

IV

355 – 460

V

360 – 490

VI

365 – 520

VII

370 – 550

VIII

375 – 590

IX

380 – 630

X

385 – 675

XI

390 – 720

XII

400 – 780

XIII

410 – 845

XIV

420 – 910

XV

430 – 975

XVI

445 – 1 040

XVII

460 – 1 110

XVIII

475 – 1 180

XIX

505 – 1 270

XX

550 – 1 360

XXI

600 – 1 500

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia
do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

 


Załącznik 3.

Załącznik nr 3

I. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ i WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW KOMENDY GŁÓWNEJ, KOMEND REGIONALNYCH, KOMEND WOJEWÓDZKICH I DELEGATUR OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant główny

XXI

do 10

wyższe

10

2

Zastępca komendanta głównego

XIX-XX

do 9

wyższe

8

 

Główny księgowy

 

 

 

 

3

Komendant regionalny

XVIII-XX

do 9

wyższe

8

 

Komendant wojewódzki

 

 

 

 

 

Doradca komendanta głównego

 

 

 

 

 

Dyrektor biura Komendy Głównej

 

 

 

 

4

Kierownik wydziału Komendy Głównej

XV-XVIII

do 8

wyższe

8

 

Zastępca komendanta regionalnego

 

 

 

 

 

Zastępca komendanta wojewódzkiego

 

 

 

 

 

Zastępca głównego księgowego

 

 

 

 

 

Główny księgowy komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

 

Główny organizator Komendy Głównej

 

 

 

 

 

Główny pedagog

 

 

 

 

 

Kierownik delegatury komendy regionalnej

 

 

 

 

 

Kierownik ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Komendy Głównej

 

 

 

 

5

Radca prawny Komendy Głównej

XV-XVIII

do 8

według odrębnych przepisów

6

Radca prawny komendy regionalnej i wojewódzkiej

XV-XVIII

do 7

według odrębnych przepisów

7

Zastępca kierownika wydziału Komendy Głównej

XIV-XVI

do 8

wyższe

7

 

Pedagog regionalny, wojewódzki

 

 

 

 

8

Kierownik wydziału (zespołu) komendy regionalnej i wojewódzkiej

XII-XV

do 8

wyższe

7

 

Kierownik młodzieżowego biura pracy komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

 

Kierownik ośrodka szkolenia zawodowego komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

9

Starszy specjalista Komendy Głównej

XII-XV

wyższe

6

 

Starszy rewident Komendy Głównej

 

 

 

 

10

Specjalista Komendy Głównej

XI-XIV

średnie

6

 

Starszy specjalista komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

 

Starszy księgowy Komendy Głównej, komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

 

Rewident Komendy Głównej

 

 

 

 

11

Starszy inspektor Komendy Głównej

 

 

 

 

 

Specjalista komendy regionalnej i wojewódzkiej

IX-XIII

średnie

5

 

Starszy inspektor komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

12

Księgowy Komendy Głównej, komendy regionalnej i wojewódzkiej

VIII-XI

 

4

 

Inspektor Komendy Głównej, komendy regionalnej i wojewódzkiej

13

Starszy referent Komendy Głównej, komendy regionalnej i wojewódzkiej

VII-IX

średnie

2

 

Kasjer Komendy Głównej, komendy regionalnej i wojewódzkiej

 

 

 

 

14

Referent Komendy Głównej, komendy regionalnej i wojewódzkiej

V-VIII

średnie

 

II. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA ORAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA I WYCHOWANIA

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba łat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik centrum

XVI-XVIII

do 8

wyższe

7

2

Kierownik ośrodka

XV-XVIII

do 8

wyższe

7

 

Zastępca kierownika centrum

 

 

 

 

3

Zastępca kierownika ośrodka

XV-XVIII

do 7

wyższe

6

 

Kierownik ośrodka kształcenia kadr w centrum

 

 

 

 

4

Kierownik internatu

XIV-XVI

do 6

wyższe

5

 

Psycholog, lekarz

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika ośrodka kształcenia kadr w centrum

 

 

 

 

5

Kierownik warsztatu szkolenia zawodowego

XIV-XVI

do 6

wyższe

4

6

Pedagog

XIII-XV

do 6

wyższe

4

7

Instruktor praktycznej nauki zawodu1, technolog2

XIII-XV

do 5

według odrębnych przepisów1

wyższe2

4

8

Starszy wychowawca

XI-XIII

do 5

wyższe

4

9

Wychowawca, pielęgniarka

X-XI

do 5

średnie

3

10

Specjalista

X-XIII

średnie

3

11

Szef kuchni

IX-XI

do 2

średnie

3

12

Kucharka

IX-X

średnie

2

 

Pomoc kuchenna

 

 

podstawowe

-

13

Referent

V-VIII

średnie

-

 

III. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW HUFCÓW PRACY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant hufca z zakwaterowaniem

XIV-XVI

do 7

wyższe

7

 

Komendant hufca środowiskowego

 

 

 

 

 

Komendant hufca mieszanego

 

 

 

 

2

Komendant zgrupowania wakacyjnych hufców pracy

XIV-XV

do 6

wyższe

6

 

Komendant hufca bez zakwaterowania

 

 

 

 

 

Zastępca komendanta hufca z zakwaterowaniem

 

 

 

 

 

Zastępca komendanta hufca mieszanego

 

 

 

 

3

Zastępca komendanta zgrupowania wakacyjnych hufców pracy

XIII-XIV

do 5

wyższe

5

 

Zastępca komendanta hufca bez zakwaterowania

 

 

 

 

 

Koordynator wakacyjnych form OHP

 

 

 

 

4

Komendant sezonowego hufca pracy

XI-XIII

do 5

wyższe

4

 

Starszy wychowawca hufca pracy

 

 

 

 

5

Zastępca komendanta sezonowego hufca pracy

IX-XI

do 5

średnie

3

 

Wychowawca hufca pracy

 

 

 

 

 

Higienistka

 

 

 

 

 

IV. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik warsztatu

IX-XI

do 5

średnie

4

2

Technik – mistrz w zawodzie

VIII-X

do 5

średnie

4

3

Kierownik kancelarii

VIII-IX

do 4

średnie

4

4

Starsza maszynistka

VIII-IX

średnia umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę

5

Maszynistka

VI-VIII

״

6

Sekretarka

VI-VIII

średnie

7

Archiwista

VI-VIII

średnie

8

Telefonista

V-VII

podstawowe umiejętności wykonywania czynności

 

V. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierowca autobusu

X-XI

według odrębnych przepisów

2

Kierowca samochodu ciężarowego

IX-X

według odrębnych przepisów

3

Kierowca samochodu osobowego

VII-VIII

według odrębnych przepisów

4

Starszy magazynier,

VIII-IX

średnie

2

 

magazynier

VII-VIII

zasad. zawodowe

1

5

Robotnik wykwalifikowany (czeladnik), palacz co., introligator

VI-IX

zasad. zawodowe

2

6

Operator kserografu

V-VII

zasad, zawodowe

7

Pracownik gospodarczy

V-VII

podstawowe

8

Portier, dozorca

IV-V

podstawowe

9

Sprzątaczka

III-IV

podstawowe

10

Goniec

II-IV

podstawowe

 

VI. TABELA
STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik gospodarstwa

XVI-XVIII

do 8

wyższe

6

2

Zastępca kierownika gospodarstwa Główny księgowy

XIV-XVII

do 7

wyższe

5

3

Kierownik ośrodka szkolenia zawodowego

XIII-XV

do 6

wyższe

4

 

Kierownik biura turystyki

 

 

 

 

 

Kierownik zakładu usług

 

 

 

 

 

Kierownik klubu pracy

 

 

 

 

4

Starszy specjalista

XII-XIV

średnie

3

5

Specjalista

XI-XIII

średnie

2

6

Technik mistrz w zawodzie,

VIII-X

do 5

średnie

4

 

mechanik samochodowy

 

zasad. zawodowe

3

7

Kierowca autobusu

X-XI

według odrębnych przepisów

8

Kierowca samochodu ciężarowego

IX-X

 

9

Kierowca samochodu osobowego

VII-VIII

 

10

Rzemieślnik

VI-IX

zasad. zawodowe

11

Robotnik gospodarczy

V-VII

podstawowe

 


Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

1. Dodatek za znajomość języka obcego, zwany dalej „dodatkiem”, przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych pracownika.

2. Dodatek przyznaje się w wysokości uzależnionej od stopnia wykorzystania znajomości języka obcego na stanowisku pracy.

3. Warunkiem przyznania dodatku jest posiadanie przez pracownika zaświadczenia potwierdzającego złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu ze znajomości języka obcego przed państwową lub resortową komisją egzaminacyjną.

4. Od składania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zwolnieni są pracownicy posiadający:

1) dyplom ukończenia wydziału filologii szkoły wyższej,

2) uprawnienia tłumacza w zakresie danego języka obcego, przyznane na podstawie odrębnych przepisów,

3) dyplom ukończenia wyższej uczelni lub szkoły średniej za granicą, w której językiem wykładowym był język obcy, za którego znajomość pracownik ma pobierać dodatek.

5. Złożenie egzaminu, o którym mowa w ust. 3, uprawnia do dodatku przez okres 5 lat. Warunkiem przyznania dodatku po upływie tego okresu jest ponowne złożenie egzaminu. Nie dotyczy to pracownika, który złożył egzamin z wynikiem co najmniej dobrym.

6. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dodatek przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po:

1) złożeniu przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym,

2) przedłożeniu dokumentów uzasadniających zwolnienie pracownika od składania egzaminu.

9. Prawo do dodatku wygasa z końcem miesiąca, w którym pracownik:

1) przestał wykonywać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniające przyznanie dodatku,

2) uzyskał ocenę negatywną z ponownie składanego egzaminu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »