REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 157 poz. 803

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zasady wynagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanych dalej „pracownikami”.

2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych, wydane na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

§ 2.
1. Ustala się tabelę stanowisk, stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może podwyższać miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i legislacyjnego, ustalone w załączniku do rozporządzenia, w stopniu proporcjonalnym do wzrostu środków na wynagrodzenia.

§ 3.
1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustala pracownikowi wynagrodzenie w ramach stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego przewidzianego dla danego stanowiska, a także awansuje pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.

2. W okresie do dnia 31 grudnia 1997 r. pracownikowi może być przyznane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie niższej, nie więcej jednak niż o 10%, od kwoty najniższej ustalonej w tabeli dla danego stanowiska.

3. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy wymagany do zajmowania danego stanowiska lub zwolnić z obowiązku w zakresie posiadania określonego specjalistycznego wykształcenia.

§ 4.
1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, w ramach posiadanych środków, przyznać pracownikowi dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub legislacyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.

2. Dodatek służbowy może być podwyższony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 5.
1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi komórki prawnej zajmującej się prowadzeniem prac legislacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przysługuje, niezależnie od dodatku funkcyjnego, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla głównego legislatora.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może przyznać kierownikowi redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz naczelnikom wydziałów w komórce prawnej zajmującym się opracowaniem projektów aktów prawnych i kierowaniem pracami legislacyjnymi dodatek legislacyjny przewidziany dla głównego legislatora, niezależnie od przysługującego dodatku funkcyjnego.

3. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może przyznać, na czas określony, innym pracownikom, poczynając od stanowiska głównego specjalisty, do których obowiązków należy opracowywanie projektów aktów prawnych, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla starszego legislatora.

§ 6.
1. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokonana zostanie klasyfikacja stanowisk pracy.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustali zasady oraz tryb dokonywania klasyfikacji stanowisk pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 7.
Uprawnienia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w § 3–5 przechodzą na Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dniem objęcia przez niego stanowiska.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 803)

TABELA
STANOWISK, STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGA
Ń KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych

Stawka dodatku

Wykształcenie

Liczba lat pracy

funkcyjnego w złotych

legislacyj­nego w złotych

1

dyrektor: departamentu, biura, sekretariatu (komórki organizacyjnej równorzędnej), sekretarz Rady Legislacyjnej

2100–2300

400–700

wyższe

7

2

wicedyrektor: departamentu, biura, sekretariatu (komórki organizacyjnej równorzędnej), wicedyrektor główny księgowy

2000–2100

300–400

wyższe

7

3

radca Prezesa Rady Ministrów radca wiceprezesa Rady Ministrów

1700–2000

wyższe

6

4

radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1500–1700

wyższe

6

radca prawny

wg odrębnych przepisów

naczelnik wydziału

150–300

wyższe

7

kierownik redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski”

 

wyższe prawnicze

5

główny legislator

1400–1600

200–400

wyższe prawnicze

7

zastępca kierownika Redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski”

100–200

6

6

główny specjalista

1300–1500

wyższe

6

starszy legislator

1300–1400

150–300

wyższe prawnicze

7

starszy specjalista, starszy księgowy

1200–1300

wyższe

5

legislator

100–200

wyższe prawnicze

5 lub 2 i ukończona aplikacja legislacyjna

asystent: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego urzędu, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej)

wyższe

5

8

specjalista, starszy inspektor, referendarz

1100–1200

wyższe

4

9

kierownik kancelarii głównej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum, kierownik hali maszyn

1000–1100

100–200

średnie

2

10

młodszy legislator

900–1100

50–100

wyższe prawnicze

2

referent prawny

inspektor, podreferendarz

średnie

2

11

sekretarz: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej)

800–1000

średnie

1

12

starszy referent, księgowy, maszynistka klasy mistrzowskiej

700–900

średnie

13

starsza maszynistka, referent

600–750

średnie

14

maszynistka

450–550

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA