| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 września 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726), w związku z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej {Dz. U, Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 i Nr 118, poz. 574 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 200), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 13, § 271, § 272 ust. 4, nie wynikają inne wymagania, należy zachować odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami co najmniej:

1) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,

2) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów – 3 m.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dopuszcza się sytuowanie budynku, z zastrzeżeniem § 270 ust. 2, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej bądź w odległości mniejszej od określonej w ust. 4 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy, jeżeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej) zostanie wykazana możliwość zachowania określonych w rozporządzeniu odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i uzyskana pisemna zgoda jej właściciela.”;

2) w § 34 skreśla się ust. 2;

3) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Kompostownie powinny posiadać budowę zapewniającą nieprzedostawanie się do gruntu ciekłych produktów kompostowania, a zbiorniki na nieczystości ciekłe, doły ustępów nie skanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.”;

4) w § 36:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odległości dołów ustępów nie skanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników na nieczystości ciekłe i kompostowni o pojemności od 10 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń budynków wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej – z wyjątkiem terenów zabudowy zagrodowej – 15 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Organ właściwy w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, określa odległości zbiorników na nieczystości ciekłe i kompostowni o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.”;

5) w § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a szerokość furtki co najmniej 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne w sprawie bezpieczeństwa pożarowego.”;

6) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Budynek średniowysoki i wyższy, o liczbie kondygnacji większej niż 1, niezależnie od przeznaczenia, a także dwukondygnacyjny i wyższy budynek zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz inne budynki, stosownie do przeznaczenia, należy wyposażyć w urządzenia dźwigowe,”;

7) w § 55 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Adaptacja na cele mieszkalne poddasza (strychu), usytuowanego bezpośrednio nad 4 kondygnacją istniejącego budynku wielorodzinnego, wzniesionego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie wymaga wyposażania budynku w dźwig.”;

8) w § 72:

a) w ust. 1 w tabeli w kolumnie 2 po liczbie 2,5 – odpowiadającej minimalnej wysokości w świetle dla pomieszczeń mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz sypialni 1–4-osobowych w budynkach zamieszkania zbiorowego – dodaje się odnośnik „*),

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomieszczenia, których wysokość powinna, w myśl ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w wypadku zastosowania klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.”;

9) w § 75 dotychczasowy przepis oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, powinny mieć w świetle szerokość co najmniej 0,9 m.”;

10) § 83 otrzymuje brzmienie:

„§ 83. Kabina ustępowa (ustęp wydzielony}, nie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w umywalkę, powinna w świetle mieć co najmniej 1,35 m długości i 1 m szerokości, natomiast bez umywalki – co najmniej 1,15 m długości i 0,9 m szerokości.”;

11) w § 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby – 2,2 m,

2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób – 2,6 m,

3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,7 m,

4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym – 2,3 m.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymiary określone w ust. 1 nie mogą być podstawą do ustalania minimalnych powierzchni użytkowych pomieszczeń,”;

12) w § 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza nie większej niż 1,5 m.”;

13) w § 98 dotychczasowy przepis oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powinny być wyposażone w instalacje i urządzenia elektryczne dostosowane do przeznaczenia tych pomieszczeń, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.”;

14) w § 130 w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) instalację oświetleniową.”;

15) w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.”;

16) w § 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wyposażonych w wentylację mechaniczną, okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% ich powierzchni w danym pomieszczeniu, w celu okresowego wietrzenia. Nie dotyczy to sal operacyjnych, pomieszczeń sterylnych i innych pomieszczeń mających klimatyzację, a także budynków wysokościowych.”;

17) w dziale IV tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

„Instalacja gazowa na paliwa gazowe”;

18) w § 157:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instalacja gazowa w budynku wysokim lub wysokościowym może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których zainstalowane są urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji. Przepisu tego nie stosuje się przy remoncie i modernizacji instalacji gazowej.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Instalacje gazowe dla gazu cięższego od powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu.”;

19) w § 158 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań.”;

20) w 5 163 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewody instalacji gazowej należy wykonywać z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury oraz do innych połączeń w budynku:

1) mieszkalnym jednorodzinnym,

2) mieszkalnym wielorodzinnym za gazomierzami odbiorców indywidualnych,

3) zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej za połączeniami odgałęzień prowadzących do odrębnych lokali.”;

21) w § 164 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie może być prowadzona instalacja gazowa:

1) zasilana gazem zawierającym parę wodną,

2) zasilana mieszaninami A i B propanu i butanu, o składzie określonym w Polskiej Normie dotyczącej węglowodorowych gazów płynnych,

3) wykonana z rur miedzianych.”;

22) w § 170 skreśla się ust. 2;

23) w § 176:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewody łączące urządzenia gazowe z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe odprowadzające spaliny na zasadzie ciągu naturalnego powinny mieć przekrój dostosowany do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dopuszcza się wyprowadzenie przez zewnętrzną ścianę budynku przewodów powietrzno-spalinowych od urządzeń gazowych o mocy do 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych oraz o mocy do 5 kW w pozostałych budynkach. Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających.”,

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przewody łączące urządzenia gazowe, wyposażone w palniki nadmuchowe, z kanałami spalinowymi, a także kanały spalinowe, powinny mieć przekrój dostosowany do nadciśnienia w komorze spalania oraz do obciążenia cieplnego pochodzącego od tych urządzeń.”;

24) w 5 183 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej,”;

25) § 184 otrzymuje brzmienie:

„§ 184. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe, pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociągową.”;

26) § 202 otrzymuje brzmienie:

„§ 202. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, szyby oraz podszybia dźwigów określają Polskie Normy i przepisy techniczne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.”;

27) w § 212 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klasę odporności pożarowej budynku lub jego części należy ustalać według poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej

Budynki produkcyjne i magazynowe

Budynki zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL*)

1

2

3

A

Budynki o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej ponad 4 000 MJ/m2

B

Budynki o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej ponad 2 000 do 4 000 MJ/m2 oraz budynki wysokie i wysokościowe o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej do 2 000 MJ/m2**)

a) liczące powyżej 2 kondygnacji kategorii: ZL I, ZL II, ZL V

b) wysokie i wysokościowe kategorii ZL III

c) wysokościowe kategorii ZL IV

 

1

2

3

C

Budynki średniowysokie o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej do 2 000 MJ/m2 oraz budynki niskie o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej ponad 1 000 do 2 000 MJ/m2**)

a) dwukondygnacyjne kategorii: ZL I, ZL II, ZL V

b) powyżej 2 kondygnacji niskie i średniowysokie kategorii ZL III

c) powyżej 3 kondygnacji niskie, średniowysokie i wysokie kategorii ZL IV

D

Budynki niskie o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej do 1 000 MJ/m2**)

a) jednokondygnacyjne kategorii ZL II

b) do 2 kondygnacji kategorii ZL III

c) trzykondygnacyjne kategorii ZL IV

E

Budynki jednokondygnacyjne o maksymalnym obciążeniu ogniowym strefy pożarowej do 500 MJ/m2

a) jednokondygnacyjne z elementów nie rozprzestrzeniających ognia kategorii: ZL I i ZL V

b) do 2 kondygnacji kategorii ZL IV

 

*) Kategorie zagrożenia ludzi określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej.

**) Z wyłączeniem budynków wymienionych dla klasy E.

28) w § 216:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Elementy budynku zaliczonego do odpowiedniej klasy odporności pożarowej powinny spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia określone w poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku

Elementy budynku

główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy)

stropy

ścianki działowe i ściany osłonowe

dachy*), tarasy, konstrukcja nośna dachu

minimalna odporność ogniowa w min

rozprzes-trzenianie ognia

minimalna odporność ogniowa w min

rozprzes-trzenianie ognia

minimalna odporność ogniowa w min

rozprzes-trzenianie ognia

minimalna odporność ogniowa w min

rozprzes-trzenianie ognia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

240

NRO

120

NRO

60

NRO

30

NRO

B

120

NRO

60

NRO

30**)

NRO

30

NRO

C

60

NRO

60

NRO

15**)

NRO

15

NRO

D

30

NRO

30

NRO

(–)

SRO***)

(–)

SRO***)

E

(–)

SRO

(–)

SRO

(–)

SRO

(–)

SRO

odporność ogniową i klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia określa się zgodnie z Polskimi Normami

 

Oznaczenia w tabeli:

min – minuty,

NRO – nie rozprzestrzeniające ognia,

SRO – słabo rozprzestrzeniające ogień,

(–) – nie stawia się wymagań,

*) – wymagania odporności ogniowej nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików i okien połaciowych, jeżeli zastosowano je na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni połaci dachowych,

**) – dla komór zsypów na odpadki – 60 min, drzwi – 30 min,

***) – dla budynku kategorii ZL II jest wymagane NRO.

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W ścianach zewnętrznych budynku kategorii ZL II, z uwzględnieniem ust. 7, mogą być stosowane materiały izolacyjne palne, jeżeli osłaniająca je od wewnątrz okładzina ścian jest wykonana z materiału niepalnego. Odporność ogniowa okładziny powinna wynosić co najmniej:

1) w budynku klasy B – 60 min,

2) w budynku klasy C i D – 30 min”,

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Okładzina zewnętrzna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja termiczna ściany zewnętrznej budynku na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

8. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.”;

29) w § 218 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dach lub stropodach budynku niższego, przylegającego do ściany z otworami budynku wyższego, powinien być wykonany jako nie rozprzestrzeniający ognia na szerokości co najmniej 8 m, licząc od ściany budynku wyższego.”;

30) § 225 otrzymuje brzmienie:

„§ 225. Okładzina szklana ścian zewnętrznych budynku wysokiego i wysokościowego powinna być wykonana ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.”;

31) w § 227 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dopuszczalne wielkości stref pożarowych w budynkach produkcyjnych i magazynowych określa poniższa tabela:

 

Rodzaj stref pożarowych

Obciążenie ogniowe w MJ/m2

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych w budynkach, w m2

jedno-kondygnacyjnych

wielokondygnacyjnych

niskich i średnio-wysokich

wysokich i wysokościowych

1

2

3

4

5

Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem

ponad 4 000

1 000

ponad 2 000 do 4 000

2 000

ponad 1 000 do 2 000

4 000

1 000

ponad 500 do 1 000

6 000

2 000

do 500

8 000

3 000

500

Strefy pożarowe pozostałe

ponad 4 000

2 000

1 000

ponad 2 000 do 4 000

4 000

2 000

ponad 1 000 do 2 000

8 000

4 000

ponad 500 do 1 000

15 000

8 000

1 000

do 500

20 000

10 000

2 500”

 

32) w § 229 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W jednokondygnacyjnym budynku produkcyjnym i magazynowym, bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem, oraz na ostatniej kondygnacji takiego budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych można powiększyć o 100%, jeżeli:

1) budynek jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia,

2) zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające.”;

33) w § 231 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych można przyjmować dla każdej części budynku oddzielnie, odpowiednio do podziału budynków zgodnie z § 227 ust. 1 i § 230 ust. 1, pod warunkiem wydzielenia poszczególnych części ścianami lub stropami oddzielenia przeciwpożarowego,”;

34) w § 236 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Drzwi ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków.”;

35) w § 254 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ściany i stropy szybu dźwigowego do celów przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian nośnych i stropów danego budynku. Drzwi do dźwigu lub przedsionka dźwigu powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż połowa odporności ogniowej ścian.”;

36) w § 266 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nie osłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15 m.”;

37) w § 269 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewody oddymiającej wentylacji pożarowej powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej wymaganej dla stropów zgodnie z § 216.”;

38) w § 274 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jednokondygnacyjny garaż o powierzchni użytkowej do 100 m2 powinien mieć ściany i dach nie rozprzestrzeniające ognia.”;

39) w § 276 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Powierzchnia strefy pożarowej w garażu otwartym nie może przekraczać 30 000 m2.”;

40) w § 286 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tymczasowy budynek wykonany z materiałów palnych lub z palną izolacją należy przegradzać w odstępach nie przekraczających 24 m ścianami oddzieleń przeciwpożarowych odporności ogniowej co najmniej 60 min; nie dotyczy to wypadków określonych w § 287 i 288.”;

41) w § 288 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wyposażenia w oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa,

7) wyposażenia w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.”;

42) § 299 otrzymuje brzmienie:

„§ 299. 1. Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji, a także okna na niższych kondygnacjach, wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych, powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz.

2. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz, o poziomej osi obrotu (uchylnych) i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0,6 m, mierząc od lica ściany zewnętrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwienia ich mycia, konserwacji i naprawy od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń technicznych instalowanych na zewnątrz budynku.

3. Przepisów określonych w ust. 1 i 2 nie stosuje się do budynku wpisanego do rejestru zabytków.

4. Okna w budynku wysokościowym, na kondygnacjach położonych powyżej 55 m nad terenem, powinny mieć zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie przez osoby do tego nie powołane.”;

43) w § 319 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dachy w budynkach o wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych.”;

44) w § 329 otrzymuje brzmienie:

„§ 329. 1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku, jest mniejsza od wartości granicznej E0.

2. Dla budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust. 1, jest mniejsza od wartości granicznej E0, lub

2) przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii, określonym w załączniku do rozporządzenia.

3. Dla budynku użyteczności publicznej i budynku przemysłowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom związanym z oszczędnością energii, określonym w załączniku do rozporządzenia.

4. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wynoszą:

1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V ≤ 0,20,

2) E0 = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0,20 < AA/ < 0,90,

3) E0 = 37,4 kWh/(m3 rok) przy A/V ≥ 0,90

gdzie:

A – jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nie ogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, liczonych po obrysie zewnętrznym,

V – jest kubaturą ogrzewanej części budynku, obliczoną zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budynków, powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszoną o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii.

5. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E, o którym mowa w ust. 1, oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.”;

45) § 330 otrzymuje brzmienie:

„§ 330. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 3, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w wypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji, o której mowa w pkt 1.”;

46) § 331 otrzymuje brzmienie:

„§ 331. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do budynków wznoszonych z prefabrykatów wielkowymiarowych w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. włącznie, w zakresie wymagań określonych w:

a) § 72, jeżeli wysokości pomieszczeń mieszkalnych określone w tabeli będą obniżone nie więcej niż o 50 mm,

b) § 94 ust. 1, jeżeli zostaną zachowane określone w nim wymiary, z wyjątkiem szerokości kuchni w mieszkaniach wielopokojowych, która może być zmniejszona do 1,7 m.”;

47) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

Załącznik 1. [WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 września 1997 r. (poz. 878 )

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła k ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polską Normą, nie mogą być większe niż wartości kmax, określone w tabelach:

Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Kmax W/(m2K)

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):

a) przy ti > 16°C :

– o budowie warstwowej*) z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła ג 0,05 W/(m K),

– pozostałe

b) przy ti < 16°C (niezależnie od rodzaju ściany)

0,30

0,50

0,80

2

Ściany piwnic nie ogrzewanych

bez wymagań

3

Stropodachy i stropy pod nie ogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti > 16°C

b) przy 8°C < ti < 16°C

0,30
0,50

4

Stropy nad piwnicami nie ogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi

0,60

5

Stropy nad piwnicami ogrzewanymi

bez wymagań

6

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego

1,00

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu według Polskiej Normy

*) tynk zewnętrzny i wewnętrzny nie jest uznawany jako warstwa

 

Budynek użyteczności publicznej

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Kmax W/(m2K)

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym)

 

 

a) przy ti > 16°C:

 

 

– pełne

0,45

 

– z otworami okiennymi i drzwiowymi

0,55

 

– ze wspornikami balkonu, przenikającymi ścianę

0,65

 

b) przy ti ≤ 16°C (niezależnie od rodzaju ściany)

0,70

2

Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami

3,00*)

3

Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

 

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm

3,00

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

1,00

4

Ściany piwnic nie ogrzewanych

bez wymagań

5

Stropodachy i stropy pod nie ogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

 

a) przy ti > 16°C

0,30

b) przy 8°C < ti < 16°C

0,50

6

Stropy nad piwnicami nie ogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi

0,60

7

Stropy nad piwnicami ogrzewanymi

bez wymagań

*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika k ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 K)

 

Budynek przemysłowy

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Kmax W/(m2K)

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):

 

 

a) przy ti > 16°C:

 

 

– pełne

0,45

 

– z otworami okiennymi i drzwiowymi

0,55

 

b) przy 8°C < ti < 16°C:

 

 

– pełne

0,75

 

– z otworami okiennymi i drzwiowymi

0,90

 

c) przy ti < 8°C

1,20

2

Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne

 

 

a) dla ∆ti > 16K

1,00

 

b) dla 8K < ∆ti ≤ 16K

1,40

 

c) dla ∆ti < 8K

bez wymagań

3

Stropodachy i stropy pod nie ogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

 

 

a) przy ti > 16°C

0,30

 

b) przy 8°C < ti ≤ 16°C

0,50

 

c) przy ti ≤ 8°C

0,70

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu według Polskiej Normy lub określana indywidualnie w projekcje technologicznym

∆ti – różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach

 

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła k okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości kmax, określone w tabelach:

Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

KmaxW/(m2 K)

1

2

3

1

Okna (w tym połaciowe), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste, nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 20°C:

– w l, II i III strefie klimatycznej

– w IV i V strefie klimatycznej

2,6

2,0

2

Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych

4,0

3

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nie ogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nie ogrzewanymi

bez wymagań

4

Drzwi zewnętrzne wejściowe

2,6

 

Budynek użyteczności publicznej

Lp.

Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne

KmaxW/(m2 K)

1

2

3

1

Okna i drzwi balkonowe:

a) przy ti ≥ 20°C

b) przy ti < 20°C

2,3

bez wymagań

2

Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach)

2,3

3

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nie ogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nie ogrzewanymi

bez wymagań

4

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków

2,6

 

Budynek przemysłowy

Lp.

Okna, świetliki, drzwi i wrota

KmaxW/(m2 K)

1

2

3

1

Okna i świetliki w przegrodach zewnętrznych:

a) przy ti > 16°C

b) przy 8°C < ti ≤ 16°C

c) przy ti ≤ 8°C

2,6

4,0

bez wymagań

2

Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych:

a) przy ti > 16°C

b) przy 8°C < ti ≤ 16°C

c) przy ti ≤ 8°C

1,4

3,0

bez wymagań

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu według Polskiej Normy lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym

 

1.3. Dopuszcza się dla budynku przemysłowego większe wartości współczynnika k, niż określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej, budynku użyteczności publicznej, a także budynku przemysłowym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna być izolowana dodatkową izolacją cieplną w postaci pasów pionowych lub poziomych o szerokości co najmniej 1,0 m usytuowanych wzdłuż linii styku podłogi ze ścianą zewnętrzną. Suma oporów cieplnych warstw podłogowych, dodatkowej izolacji cieplnej (poziomej lub pionowej) i gruntu, obliczona zgodnie z Polską Normą, nie powinna być mniejsza od wartości określonych w poniższej tabeli:

Minimalne wartości sumy oporów cieplnych dla podłóg układanych na gruncie

 

 

Lp.

Składniki oporu ciepła

Rmin m2 K/W

8°C ≤ ti ≤ 16°C

ti > 16°C

1

2

3

4

1

warstwy podłogowe, izolacja cieplna (pozioma lub pionowa) oraz ściana zewnętrzna lub fundamentowa (schemat wg rys.1)

1,0

1,5

2

Warstwy podłogowe i grunt przyległy do podłogi (w jej strefie środkowej)

bez wymagań

1,5

 

infoRgrafika

Rys. 1. Schemat wymaganej ochrony cieplnej podłogi na gruncie w strefie przyściennej: a) izolacja cieplna pozioma, b) izolacja cieplna pionowa; 1 – poziom terenu

Podłogom stykającym się z gruntem w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej ti 8°C oraz podłogom usytuowanym poniżej 0,6 m od poziomu terenu nie stawia się żadnych wymagań izolacyjności cieplnej.

1.5. W budynku mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku przemysłowym wartości oporów cieplnych ścian stykających się z gruntem, na odcinku ściany równym 1,0 m licząc od poziomu terenu, nie mogą być mniejsze niż:

a) przy ti > 16°C - 1,0 m2 K/W,

b) przy 4°C < ti ≤ 16°C - 0,8 m2 K/W,

a na odcinku ściany poniżej 1,0 m, licząc od poziomu terenu, wartości oporu cieplnego nie ogranicza się.

2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Powierzchnia okien

2.1.1. W budynku mieszkalnym w zabudowie jednorodzinnej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła k nie mniejszym niż 2,0 W/(m2 K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru:

A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw

gdzie:

Az – jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,

Aw – jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła k nie mniejszym niż 2,0 W/(m2 K), obliczone według icir wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt. 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami odnośnie do zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.

2.1.3. W budynku przemysłowym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż:

a) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) – 15%,

b) w budynku wielokondygnacyjnym – 30%.

2.2. Punkt rosy

2.2.1. W budynku mieszkalnym, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku przemysłowym opór cieplny nieprzezroczystych przegród zewnętrznych powinien umożliwiać utrzymanie na wewnętrznych jej powierzchniach temperatury wyższej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu, przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz przy obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, obliczonej zgodnie z Polską Normą.

2.2.2. W pomieszczeniu klimatyzowanym, z utrzymywaną stałą wilgotnością względną powietrza, temperatura na wewnętrznej powierzchni przegród powinna być wyższa od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku przemysłowym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżnicami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.3. W budynku mieszkalnym i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego zapewniony jest przez nawiewniki okienne powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m h daPa2/3, a w pozostałych wypadkach powyżej 0,5, lecz nie więcej niż 1,0 m3/(m h daPa2/3).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »