| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 stycznia 1998 r.

w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Członków Rady Konsultacyjnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje środowisk energetycznych oraz ogólnokrajowe organizacje, dla których ochrona konsumentów stanowi zadanie statutowe.

2. Na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady Konsultacyjnej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, zamieszcza równocześnie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki oraz w dzienniku „Rzeczpospolita” ogłoszenie skierowane do organizacji, o których mowa w ust. 1, w sprawie zgłaszania do Prezesa Rady Ministrów kandydatów na członków Rady Konsultacyjnej.

§ 2.
Zgłaszanie kandydatów następuje w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
§ 3.
Członkiem Rady Konsultacyjnej może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4) posiada kwalifikacje i predyspozycje do powołania w skład Rady Konsultacyjnej.

§ 4.
1. Zgłoszenie powinno zawierać;

1) imię i nazwisko,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) wykształcenie,

5) miejsce zatrudnienia i stanowisko pracy,

6) opis przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji i predyspozycji uzasadniających powołanie w skład Rady Konsultacyjnej,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w pracach Rady Konsultacyjnej.

2. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z rekomendacją zgłaszającej organizacji, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.
Członkowie Rady Konsultacyjnej są powoływani z dniem następującym po upływie kadencji Rady Konsultacyjnej bezpośrednio ją poprzedzającej.
§ 6.
1. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej wygasa przed upływem kadencji:

1) w razie śmierci członka,

2) jeżeli członek przestał odpowiadać jednemu z warunków wymienionych w § pkt 1–3,

3) w przypadku nieuczestniczenia członka w pracach Rady Konsultacyjnej przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, niezależnie od przyczyn,

4) w przypadku rezygnacji.

2. O wygaśnięciu członkostwa przed upływem kadencji Rady Konsultacyjnej jej przewodniczący zawiadamia niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, wraz z podaniem przyczyn wygaśnięcia.

3. O wygaśnięciu członkostwa przewodniczącego Rady Konsultacyjnej przed upływem kadencji Prezes URE zawiadamia niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, wraz z podaniem przyczyn wygaśnięcia.

§ 7.
1. Członek Rady Konsultacyjnej może być odwołany z jej składu przed upływem okresu, na który został powołany, w przypadku wycofania rekomendacji przez organizację, która zgłosiła członka do pracy w Radzie Konsultacyjnej.

2. Wycofanie rekomendacji następuje w formie uzasadnionego, pisemnego wniosku o odwołania członka Rady Konsultacyjnej.

§ 8.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka Rady Konsultacyjnej, w terminie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka, Prezes Rady Ministrów uzupełnienia jej skład, powołując nowego członka Rady Konsultacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych na daną kadencję lub zarządza zgłoszenie nowych kandydatów w trybie określonym w § 2–4.
§ 9.
Kadencja członka Rady Konsultacyjnej, powołanego w trybie określonym w § 8, kończy się wraz z upływem kadencji całej Rady Konsultacyjnej.
§ 10.
Prezes URE dokonuje ogłoszenia w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Konsultacyjnej pierwszej kadencji w terminie siedmiu dni od daty wejścia w życie rozporządzenia. Zgłoszenie kandydatów następuje w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »