| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lutego 1998 r.

w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741).
§ 2.
Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje:

1) na wniosek osoby, o której mowa w art. 97 ust. 1,

2) z urzędu – w przypadkach określonych w art. 97 ust. 3–5.

§ 3.
1. Wniosek, o którym mowa w § 2 pkt. 1, składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

2. Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:

1) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,

2) wypis z katastru nieruchomości,

3) wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu,

4) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 6 i art. 94 ust. 1.

3. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien przedstawiać w szczególności:

1) opis i położenie nieruchomości,

2) granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,

3) oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

4) granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,

5) linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

§ 4.
1. Pozytywna opinia, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości.

2. W przypadku dokonywania podziału nieruchomości z urzędu, do opracowania projektu podziału nie jest wymagana opinia, o której mowa w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany lub uchwalenia nowego planu miejscowego, a także utraty ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której wydano opinię.

§ 5.
Projekt podziału nieruchomości opracowuje, na wniosek osoby zainteresowanej, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770).
§ 6.
1. Do opracowania projektu podziału granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

2. O przyjęciu granic, o którym mowa w ust. 1, osoba sporządzająca projekt podziału nieruchomości zawiadamia zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1–4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół.

4. Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, przepisy ust. 1–3 stosuje się tylko do tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału.

§ 7.
1. Projekt podziału, o którym mowa w art. 96 ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące nieruchomości podlegającej podziałowi i nowo wydzielonych działek gruntu, a w szczególności:

1) nazwę jednostki ewidencyjnej, numer lub nazwę obrębu, numer arkusza mapy,

2) skalę mapy,

3) granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

4) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych, a także oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

5) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych działek gruntu i ich numery,

6) powierzchnie nieruchomości według stanu przed i po podziale, w formie wykazu zmian gruntowych,

7) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia niż w katastrze nieruchomości,

8) szkic nieruchomości, w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4,

9) propozycję ustanowienia służebności drogowych,

10) inne niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu.

2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone bezpośrednio na mapie z projektem podziału nieruchomości lub jako odrębne dokumenty.

§ 8.
W przypadku konieczności ustanowienia służebności drogowych, w decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości zamieszcza się warunek, o którym mowa w art. 99.
§ 9.
1. Dokumentację dotyczącą podziału nieruchomości sporządza się w formie operatu.

2. Operat, o którym mowa w ust. 1, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, stosownie do przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne i podlega ocenie wyłącznie w zakresie zgodności z zasadami wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

§ 10.
Ostateczna decyzja, o której mowa w art. 96 ust. 4, stanowi podstawę do:

1) umieszczenia przez organ, który wydał decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości, stanowiącej załącznik do decyzji, wzmianki o treści: „Niniejszy projekt podziału nieruchomości został zatwierdzony decyzją .... z dnia .... nr ...", z podpisem upoważnionej osoby,

2) utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych znakami granicznymi.

§ 11.
1. Osoba, o której mowa w § 5, wyznacza i utrwala nowe punkty graniczne w obecności osoby zainteresowanej według zasad określonych w przepisach dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

2. Z czynności utrwalenia punktów granicznych sporządza się protokół.

§ 12.
Jeżeli o podziale nieruchomości orzeka sąd, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i 3, § 5–7 oraz § 9 i 11.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »