| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 24 lutego 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Cechowanie drewna polega na trwałym umieszczeniu na pozyskanym drewnie znaku graficznego, literowego lub cyfrowego oraz kolejnego numeru sztuki albo numeru stosu drewna.
§ 2.
Urządzenia do cechowania drewna stanowią:

1) tarcze do trwałego odwzorowania znajdujących się na nich znaków na pozyskanym drewnie,

2) płytki wykonane z odpornego na oddziaływanie warunków atmosferycznych materiału, ze znajdującym się na niej numerem (z cyframi arabskimi), trwale umocowane do pozyskanego drewna,

3) numeratory (z cyframi arabskimi).

§ 3.
1. Cechowania drewna w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa dokonuje się po jego pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przerobem.

2. Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się w miejscu jego pozyskania.

§ 4.
Cechowania drewna dokonuje się stosując odpowiednio Polską Normę określoną w przepisach szczególnych.
§ 5.
1. Cechowania drewna w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej „Lasami Państwowymi", dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku graficznego w kolorze czarnym oraz przymocowanie płytki z numerem w kolorze czerwonym.

2. Płytka, o której mowa w ust. 1, przymocowana do pozyskanego drewna, zawiera oznaczenia cyfrowe w dwu liniach:

1) w linii górnej - numer kolejny sztuki albo stosu drewna,

2) w linii dolnej - zakodowany 6-cyfrowy znak jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z której pochodzi drewno; płytka może zawierać dodatkowo kod paskowy do odczytu elektronicznego.

3. Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Cechowania drewna w parkach narodowych dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku graficznego w kolorze czarnym oraz przymocowanie płytki w kolorze zielonym; płytka zawiera oznaczenia cyfrowe określające kolejny numer sztuki albo stosu drewna.

2. Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Cechowania drewna pozyskanego w lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno, znaków w kolorze czarnym, w postaci liter oznaczających Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, oraz przymocowanie płytki w kolorze żółtym z cyframi określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna.

2. Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Cechowania drewna, pozyskanego w lasach będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów, dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaków w kolorze czarnym, w postaci liter identyfikujących użytkownika, oraz przymocowanie płytki w kolorze żółtym z cyframi określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna.

2. Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się przez naniesienie, za pomocą tarczy, na drewno znaku w kolorze czarnym, w postaci liter oznaczających lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa i cyfr identyfikujących urząd rejonowy, oraz przymocowanie płytki w kolorze niebieskim z cyframi określającymi kolejny numer sztuki albo stosu drewna.

2. Wzór tarczy i płytki, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje kierownik urzędu rejonowego niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

4. Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10.
Do cechowania drewna, o którym mowa w § 6-9, zamiast płytki może być użyty numerator.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: J. Szyszko

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. (poz. 201)

Załącznik nr 1

Wzór tarczy stosowanej w Lasach Państwowych

infoRgrafika

Wzory płytek stosowanych w Lasach Państwowych

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wzór tarczy stosowanej w parku narodowym

infoRgrafika

PN

- oznaczenie parku narodowego,

02-09

- numer identyfikacyjny parku narodowego, numer cechówki w danym parku.

Wzór płytki stosowanej w parku narodowym

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wzór tarczy stosowanej w lasach

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

infoRgrafika

AWRSP

- litery oznaczające Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,

06

- cyfry oznaczające numer cechówki AWRSP.

Wzór płytki stosowanej w lasach

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wzór tarczy stosowanej w lasach będących w użytkowaniu wieczystym

na mocy odrębnych przepisów

infoRgrafika

SP

- litery oznaczające własność Skarbu Państwa,

HSW

- 2-4 pierwsze litery użytkownika wieczystego (np. Huta Stalowa Wola).

Wzór płytki stosowanej w lasach będących w użytkowaniu

wieczystym na mocy odrębnych przepisów

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wzór tarczy stosowanej w lasach

nie stanowiących własności Skarbu Państwa

infoRgrafika

- górny zapis cyfrowy oznacza liczbę porządkową województwa, ustaloną zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176),

- środkowy zapis literowy oznacza lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa,

- dolny zapis cyfrowy oznacza liczbę porządkową wynikającą z rejestru terytorialnego, identyfikującą urząd rejonowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769).

Wzór płytki stosowanej w lasach

nie stanowiących własności Skarbu Państwa

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

....................................

.........................., dnia ............. r.

pieczęć nagłówkowa

 

 

 

Urząd rejonowy

Gmina

 

 

 

 

Świadectwo legalności pozyskania drewna nr .........

 

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079) zaświadcza się, że wyszczególnione niżej drewno zostało pozyskane z lasu położonego w .............................................................................,

na działkach nr nr ....................................................................................., stanowiących własność

(współwłasność) Pana (i) ................................................................................................................

.............................................. zam. w ............................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie:

uproszczonego planu urządzenia lasu - zadań z zakresu gospodarki leśnej określonych w decyzji*) .

 

 

Numer sztuki albo stosu drewna

Gatunek drewna

Objętość drewna w m3

Średnica drewna mierzona

w 1/2 długości (w cm)

Długość drewna

(w m)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

 

podpis i pieczęć

*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »